Litteraturen fra 1850-1900 Flashcards Preview

Norsk > Litteraturen fra 1850-1900 > Flashcards

Flashcards in Litteraturen fra 1850-1900 Deck (22)
Loading flashcards...
1

Nevn nye tanker og ideer som slår igjennom på midten av 1800-tallet.

Ny vitenskap og filosofi ga grunnlaget for en moderne oppfatning av samfunn og mennesket. Forfattere påvirkes.

- Charles Darwin(Artenes opprinnelse). Gud hadde ikke skapt verden, men blitt til ved naturlig utvalg. Dette skapte debatt, stemmer ikke med skapelsesberetningen i bibelen.

- Karl Marx og Friedrich Engles(Det kommunistiske manifest). Moderne industrisamfunn analyseres. Borgerskap og arbeiderklassen. Industrieiernes hensikt var å tjene på arbeiderne. Marx mente at arbeiderne måtte gjøre et opprør mot borgerskapet/kapitalismen for at verden skulle bli bedre. Målet var et klasseløst samfunn.

- John Stuart Mill- Frihet for den enkelte, dette gjaldt også for kvinner. Man må kunne tenke som man vil og diskutere fritt. Det var det beste for samfunnet.

2

Nevn noen typiske trekk ved den realistiske diktningen som blir skrevet i europa i perioden 1830-1890.

Mye av litteraturen som ble skrevet var problemorientert og forsøkte å avdekke falskhet og hykleri, sosial urettferdighet, undertrykkelse og mangel på frihet.

3

Hvorfor blir perioden mellom 1850-1875 kalt en brytningstid i norsk littertur?

Antall industriarbeidere øker, Det norske Arbeiderparti dannes i 1887(Kjemper for stemmerett for arbeiderklassen). Embetssmannstaten faller, motkulturer oppstå, bønder organiserer seg.

4

Hva er en tendensroman? Gi eksempel.

En tendensroman tar opp dagsaktuelle problemer. Kjærlighet kveles og dør, mens kjærlighetsløse tvangsekteskapene blir normen i borgerskapet. For eksempel Amtmandens Døtre av Camilla Collett

5

Hva er nytt med skrivemåten i Bjørnsons bondefortellinger?

Han brukte korte setninger, skildret personens sinn gjennom handling og replikk, uten forfatterkommentarer.

6

På hvilken måte tar Aa. O. Vinje et oppgjør med det nasjonalromantiske synet på bonden i Ferdaminni?

På en reise til Trondheim får han bekreftet at Norge fortsatt var et tilbakeliggende land. Hus og veier var dårlige, urenslighet blant folk, ensformig kosthold. Bøndene visste ingenting om styre og stell - man trengteopplysning mente Vinje.

7

Hvorfor er Georg Brandes navn knyttet til det moderne gjennombruddet?

Litteraturen skulle bidra til å forbedre samfunnet. Diktningen skulle blottelegge og kritisere det som var galt. Debatt skulle utvikle samfunnet og bringe det på høyde med det moderne Europa.

8

Nevn noen av temaene realistene var opptatt av.

Realistene ville avsløre hvordan virkeligheten var, og kjempet for rettferdighet
Realistene skrev om samfunnsproblemer så likt som det er i virkeligheten som mulig og de var opptatt av å forandre verden så mye som mulig. Samfunnet var i endring, stadig flere fikk tilgang på kunnskap og det som var opplysningstidens ideal, nemlig å opplyse folk, gjorde nå at nesten alle husstander hadde bøker. Folk var ville etter å skaffe seg bøker og oppdatere seg på de nyeste tingene som skjedde rundt om i verden. Realistene distanserte seg også fra Gud.

De ville fremstille mennesket og de sosiale miljøene slik som de kunne sees og sanses, og alt skulle være sannsynlig og troverdig. Dette kunne best gjøres gjennom lengre tekster der de kunne få frem en mye større detaljrikdom, som i romaner, noveller og skuespill. Folk skulle bli nysgjerrige og sette spørsmålstegn ved urettferdighet, og ikke finne seg i dårlig behandling av andre.

Realismen skilte seg på mange måter fra de tidligere epokene. Dikt ble upopulært, mens romaner, noveller, skuespill og annen prosatekst dominerte.

9

Hva var Alexander Kielland opptatt av å belyse?

Han var i mot embetsmenn, særlig prester, og han engasjerte seg i kvinnesak og sosiale spørsmål. Fremfor alt moralskespørsmål, hans viktigste budskap: mennesket skulle leve i sannhet.

10

Hva var nytt med Ibsens dramaer?

Han var en av de forfatterne som satte mest fokus på kvinners ufrihet i samfunn og ekteskap. - Gamle tanker og fordommer holdes levende, og er til hinder for individets frihet.

11

Hva handler Ibsens borgerlige samtidsdrama, en folkefiende, om?

En doktor som forventer takknemlighet når han vil fortelle om giftig vann for å hindre sykdom. Det motsatte skjer da pengene vil ruinere hovednæringen i byen. Sannheten ofres for penger, den som står for sannheten, ruineres og utstøtes.

12

Hvorfor kan vi si at Amalie Skrams romanserie Hellemyrsfolket er naturalistisk?

Romanen viser et Deterministisk menneskesyn:Ser på menneskets situasjon som forutbestemt av arv, miljø og samfunnsforhold. Konen Oline drikker, Sjur drikker etter yngstesønnens død. Dette skildrer også en vanskeligstilt familie. Naturalisme er motsatt av realisme. Realisme: Individet er positivt og har fri vilje.

13

Hvorfor reagerte mange så negativt på Skrams ekteskapsromaner?

Hun var forfatter, kvinne , skilt kvinne og skrev om tabubelagte emner som seksualitet og død. Hun var ikke redd for å skildre det som var heslig og frastøtende.

14

På hvilke måte ble Christian Kroghs roman Albertine brukt for å presse fram en samfunnsendring?

Satte søkelyset mot et viktig samfunnsproblem:fattigdom og nød som tvang kvinner fra arbeiderklasse ut i prostitusjon. Som fattig er man et lett bytte!

15

Arne Garborg har to tydelige faser i forfatterskapet stt. Hvilket er det?

Naturalistisk i 1880-årene, og psykologisk preget litteratur 1890-årene.

16

Hvilke tre utenlandske diktere kan regnes for inspirasjonskilder for tidlig norske modernister?

Walt Whitman, Emily Dickson og Charles Baudelaire.

17

Nevn noen temaer som kjennetegner den tidlige modernismen.

Innhold: storbyliv, fremmedfølelse, dyster stemning, psykologi, outsider, mystikk. Mange følte seg fremmede i industrisamfunnet.

18

Hvilke forfattere knytter vi til de modernistiske tendensene i litteraturen i 1890-årene?

S. Obstfelder, V.Krag og K. Hamsunn.

19

Hva var Knut Hs budkskap i "Fra det ubevisste sjeleliv".?

Han ønsket å vise det moderne menneskets tanker og følelser. Leseren får erfare de hemmelige bevegelser(sporløse reiser med hjerne og hjertet, blodets hvisken, benpipenes bønn- hele det ubevisste sjeleliv.

20

Hva gjør sult til en modernistisk roman?

Det er en jeg- fortelling der hovedperson er uten navn, uten fortid eller framtid. Drømmer seg inn i andres liv. Ingen spennningskurve, og boka slutter nå hovedperson forlater byen.

Sult handler om en fattig forfatter i Kristiania. Boka skildrer mannens følelsesliv, og hvordan det indre styrer han. I den desperate situasjonen han er, lar han seg styre av irrasjonelle tanker og sitt ubevisste sjeleliv.

21

Hva er Prosalyrikk?

En blandingsjanger av prosa og lyrikk. Satt opp som en prosatekst, men kjennetegnes med virkemidler fra lyrikk, bokstavrim, gjentakelse, ord og rytmisk språk.

22

Hva mener vi med at modernistisk teater bryter med Aristoteles lover?

Aristoteles:Foregå i et kort tidsrom med en hovedhandling. Peer gynt av Ibsen sprenger dette.