Nordiske språk Flashcards Preview

Norsk > Nordiske språk > Flashcards

Flashcards in Nordiske språk Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hvilke landområder/land regnes med til det nordiske språkfellesskapet?

Omfatter alle språk i Norden:

2

Forklar forskjellen på Nordiske språk og språk i Norden.

Språk i Norden omfatter alle språki Norden, mens Nordiske språk omfatter språk som tilhører Den inoeurpeiske familien(Norsk, Svensk, Dansk, Islandsk, Færøysk).

3

Hvilken språkfamilie tilhører Norsk, svensk , dansk, islandsk og færøysk?

Den indoeuropeiske språkfamilien. Samisk og finsk hører til den uralske språkfamilien. Grøndlandsk hører til den eskimo-aleutiske språkfamilien.

4

Hvilke tre viktige punkter står det i Språkrådets strategiplan om norsk språkpolitikk?

- Retten til nasjonalspråk, retten til morsmål, retten til å lære fremmedspråk.

5

Det er vanlig å dele minoritetsspråk i tre grupper. Hvilke er det?

Det samiske urfolket, de andre nasjonale minoritetene(jøder,kvener, skogfinner, tater/romani og sigøynere/rom), og innvandrerne.

6

Hvor blir Samisk brukt?

Norge,Sverige, Finland og Russland. Språket er delt i flere ulike dialekter, men de fleste snakker det man kaller for nordsamisk. Samer i Norge er tospråklige, snakker og skriver samisk og norsk.

7

Hva er et urfolk?

Kan defineres som etterkommere av et folk som bodde i landet da grensene ble fastlagt. Staten er dannet av et annet folkeslag. Urfolket har egne tradisjoner og skikker.

8

Hva skjedde med samisk språk og kultur på 1800-tallet og framover?

Fornorskningspolitikk, kan ses i sammenheng med at Norge fikk egen Grunnlov i 1814. På slutten av 1800-tallet skulle all undervisning av samiske barn foregå på norsk. Norsk var det eneste språket som skulle brukes på skolen, men også hjemme. Denne nedvurderingen av samisk språk og kultur varte helt til 1960. Joiken ble samenes vei for å videreføre samisk språk og kultur.

9

Hva skjedde med samisk språk og kultur og samiske skoler fra 1960-årene og utover?

Samene gjør motstand. Skjer en oppblomstring av samisk litteratur, bildekunstog og musikk. 1967 ble samisk valgfritt førstespråki skolen, 1969 ble første samiske gymnas opprettet i Karasjok. 1989 ble Samisk høgskole etablert. 1989 fikksamene sin egen folkevalgte forsamling, Sametinget.

10

Hvilke likheter og forskjeller finner man mellom Norsk og svensk?

- Sverige har A-endinger(att kasta, att komma).
- Svenske har tre kjønn som nordmenn, men bare to kjønn i skriftsskråk(felleskjønn og intetkjønn) - En pojke, en flicka og ett hus.
- Sverige bruker ö og ä for ø og æ.
- Mer bruk av c,x og z, men ikke h eller k ved vad og vem.

11

Hvilke likheter og forskjeller finner man mellom Norsk og dansk?

- Danske bruker skarre-r i slutten av ord.
- Bruker lyden "stød". Lyden skrives ikke, men hører ut som et lite støt.
- Bruker "bløte"konsonanter(b, d, g der nordmennn bruker p, t og k).
- To kjønn, felleskjønn og intetkjønn. Nordmenn har hunkjøn, hankjønn og intetkjønn.
- Dansk har ikke dobbel bestemmelse av substantiv, Den lille pige.(Den lille piken heter det i Norge).
- Tellemåten
- Å heter ati Danmark.
- Danske bruker æ der nordmenn ofte bruker e. (Tænke, fortælle.)
- Mig, dig, sig(meg, deg seg i Norge).

12

Hvilke likheter og forskjeller finner man mellom Norsk og islandsk?

- Purisme. Islendingene er svært strenge når det gjelder å ta inn låneord fra andre språk, og danner derfor nye ord og ordforbindelser ut fra eldre islandsk ordforråd.
- au uttales som øy på Island
- Lang a uttales ao
- Dobbel l uttales dl
- Verb bøyes etter hvilken person som utfører handlingen.
- I skiftspråk har islendingene holdt på gamle bokstaver þ og ð.

13

Hvilke likheter og ulikheter finner man mellom Norsk og færøysk?

- Holdt på sitt gamle språk som islendingene. Ønsker minst mulig fremmed innflytelse - purisme.
- Skriftspråket likner på det gamle norrøne språket, skriver for eksempel barn men sier badn.
- Barn lærer dansk på skolen, de forstår dermed dansk godt. Dansk med færøysk uttale høres nesten ut som bokmål.