Litteratur fra 1900-1945 Flashcards Preview

Norsk > Litteratur fra 1900-1945 > Flashcards

Flashcards in Litteratur fra 1900-1945 Deck (19)
Loading flashcards...
1

Nevn noen av endringene som skjer i det norske samfunnet i de første tiårene etter 1900.

Allmenn stemmerett, industrialisering setter fart, folk flytter fra bygd til by. Oppløsning av gamle samfunnsnormer og tradisjonelle tenkemåter. Oppløsning av union med Sverige i 1905.

2

Hva er typisk for realistisk diktning som oppstår i Skandinavia etter 1900.

Nyrealismen: Levde i en tid med større frihet og mulighet for å realisere seg selv. De ønsker å kaste lys på fordommer, klasseskille, dobbeltmoral og hykleri i tekstene sine. Noen var opptatt av at gamle verdier stod for fall, andre var opptatt av at kvinner hadde mindre frihet enn menn- Cora Sandell og Nini Roll-Anker.

3

Hva handler Olav Duuns romanserie, Juvikfolket, om?

Skriver om Juvikslekta fra 1800-tallet til første verdenskrig. Beskriver overgang fra bondesamfunn til industrialisering.

4

Hva er spesielt med bakgrunnen til arbeiderdikterne som skrev i mellomkrigstiden?

Forfatterne skildrer arbeideren med kunnskap og innlevelse. Undertrykkelse, klassebevissthet og solidaritet var svake sentrale temaer. Forfatterne selv hadde røtter i arbeiderklassen.

5

Hvilket miljø skildrer Johan Falkeberget i romanene sine?

Gruvemiljøet i Røros. Skiver om nød og fattigdom i den framvoksende arbeiderklassen.

6

Hvilken politisk holdning kommer fram i flere av Rudolf Nilsens dikt?

Han hadde en klar politisk holdning. Han var lyrikk, og så på dikting som et klart middel i kampen for et mer rettferdig samfunn.

7

Hvilket tema er felles for Cora Sandel og Nini- Roll- Anker?

De skildrer begge sårbare kvinner.

8

Hvordan kan uttrykket sentralperspektivet gjelde både bildekunst, musikk og littertur i begynnelsen av 1900-tallet?

- Picasso(Portrett, Pikene fra Avignon) - ser ut som maleren flytter på seg.
- Musikk, halvnoter presentert av Arnold Schönberg. Musikken er ikke organisert rundt en grunntone, eller en bestemt dur-molltoneart.
- Mange forfattere finner det viktigere å skildre situasjoner og stemninger enn fullstendige handlingsforløp.

9

Nevn tittel og forfatter på noen modernistiske klassiskere fra den internasjonale litterturen?

James Joyce, Ulysses 1922.
Franz Kafka, Prosessen, 1925.
Bertolt Brecht, episk teater i 1920-årene.

10

Forklar tittelen Jord og Jern.

Rolf Jacobsen setter naturen opp mot teknologi, han er kjent som "modernismens far".

11

Nevn kort forskjell mellom kulturradikale og kulturkonservative i 1930-årene.

De kulturradikale
- I mot de gjeldende verdiene i samfunnet
- Fokus på individualisme.
- Politisk nytenkende (kommunisme, sosialisme)
- var beviste og samfunnsengasjerte forfattere som ønsket et mer rettferdig samfunn, større frihet og åpenhet.
- Kirken ble sett på som en undertrykkende faktor.
- Aksel Sandemose og Sigurd Hoel pekte på behovet for en friere barneoppdragelse, større frihet på det seksuelle område og et åpnere og mer aksepterende samfunn.

De kulturkonservative
De kulturkonservative representerte et kristent og moralsk menneskesyn.
- De ønsket å sette opp strenge normer og regler.
- De stod for de konservative verdiene i kulturkampen.
- Sigrid Undset, Ronald Fangen og prof. Ole Kristian Hallesby.

12

Hvorfor reagerte kulturkonservative på psykoanalytisk diktning?

Kulturkonservative ville bevare det som var tradisjonel riktig, . De hadde et kristent og moralsk menneskesyn.

13

Hvorfor ble Arnulf Øverland anmeldt for Blasfemi?

Tar avstand fra kristendom og kristen moral. Han sier at kirken har vært en fiende av all kultur, og at den har forgiftet menneskene med seksualangst.

14

Hvorfor fokuserer mange forfattere som skriver psykoanalytisk litteratur, på barneskildringer?

Sandemose og Hoel begrunner behover for en friere barneoppdragelse, større frihet på det seksuelle området og et åpnere, mer aksepterende samfunn. Barndommen ble et viktig tema for menneskets utvikling.

15

Hva er kjennetegnet på det vi kaller for sentrallyrikk?

Lyrikk med tradisjonell form og innhold. Behandler allmennmenneskelige temaer som sorg glede, lengsel, liv og død. Naturen er også et tema i sentrallyrikk.

16

Hva handler Inger Hagerups diktsamling, Videre, om?

Motstandsdiktene hennes fra krigen ble samlet. Sentrallyriker, men tar ofte opp modernistiske temaer i diktningen - det moderne mennesket føler hjemløshet i tilværelsen.

17

Hva handler N. Griegs politiske diktining om?

Flere av dem er nasjonalpatriotiske. Blir en viktig inspirator for et okkupert folk. "Til ungdommen" er et dikt, en oppfordring til åvære aktiv i kampen for det rette. Kjemper for rettferdighet.

18

På hvilken måte bryter Øverland med den sentrallyriske skrivemåten?

Han tar i bruk enkle og hverdagsnære ord. Brukte ofte bibelsitater for å understrekebudskapet sitt.

19

Hva advarte Øverland mot i mange av diktene?

Advarer mot Facismen i diktsamlingen, Den røde front. Du må ikke sove(Drømmen blir til virkelighet).