Norrøn litteratur og folkediktning 800-1350 Flashcards Preview

Norsk > Norrøn litteratur og folkediktning 800-1350 > Flashcards

Flashcards in Norrøn litteratur og folkediktning 800-1350 Deck (27)
Loading flashcards...
1

Når var vikingtiden, og når ble island kolonisert?

Vikingtid 793-1066. Vikingingene kom til Island i 860-årene.

2

Hvorfor kan vi regne Norge og Island som en del av det samme kulturområde?

Begge hadde felles litteratur,språk og religion. Fra 860-1350(Alt var norrønt. Litteraturen var rik og mangfoldig).

3

Hva er et ættesamfunn?

Ætt: en slekt som var knyttet til en eller flere gårder. Det fantes ikke politi eller rettsvesen som kunne gripe inn. det var ætten som ga den enkelte beskyttlse og mulighet til å overleve.

4

Nevn noen islendingssagaer.

Saga om Gunnlaug Ormstunge og Egilssoga. Disse blir også kalt for ættesagaer da det islandske samfunnet var et ættesamfunn.

5

Hva kjennetegner sagastilen?

Sagaene åpner med lange slektstavler. Disse ville fortelle hvor god ætt helten stammet fra, og om sagaen var pålitelig. Språket er enkelt. Dramatiske høydepunkter. Forteller står utenfor handlingen, leseren må selv danne seg et bilde. Underdrivelser og kvinnens rolle står sterkt. Gode kvinner står ved sin mann uansett, onde kvinner egger menn eller svikter dem.

6

Hvorfor er drømmene så viktige i sagastilen?

Drømmer ble ofte analysert/tolket fordi man trodde drømmene hadde en betydning for deres skjebne.

7

Hvem var de viktigste gudene i den norrøne gudelæren?

Odin:Far til Tor og Balder(Gud for godhet og uskyldighet).
Tor: Forsvarte mennesker mot jotner og troll med hammeren. Stor og sterk.
Loke: Odins fosterbror. Lur og listig, jotnenes hemmelige venn,

8

Hva er den eldre Edda?

Gammel diktsamling med dikt om guder og helter fra gammel tid. Eddadiktene hadde levd på folkemunne i flere hundre år før de ble skrevet på 1200-tallet.

9

Hva handlet gudediktene om?

Skildrer handlinger guder har utført. Gudene er skildret med menneskelige trekk som er overdimesjonert. Eks Voluspå som betyr volvens spådom, volven er en kvinne som som forteller om skapaelse og undergang i ragnarok.

10

Hva handlet heltediktene om?

Om helter fra den germanske folkevandringstiden(ca. 400 - ca. 600)

11

Hvordan var rimene i eddadiktene?

Klangfulle og rytmiske, ikke enderim, men bokstavrim.

12

Hva skiller eddadiktene fra skaldediktene?

Skaldediktene er ofte mer kompliserte. Heiti er et poetisk ord som blir brukt i skaldedikt for å erstatte hverdagsord. . Viv for hustru, gangar for hest. Metafor som kenninger blir mye brukt, sverdets vann i stedet for blod.

13

Hva het de mest kjente verkene Snorre skrev, og hva handlet de om?

Den yngre Edda og Heimskringla.

Den yngre Edda tar for seg norrøn gudelære og diktekunst. Hvordan verden ble skapt,norrøn myteologi, skaldespråk og dikt. Den gamle diktningen og myteologi skulle ikke glemmes i en ny og kristen tidsalder.

Heimskringla forteller om norske konger fram til 1177. Kan ikke brukes som historiske kilde hvis opplysningene ikke stemmer med andre uavhengige kilder.

14

Nevn de andre norrøne verkene du kjenner til.

- Fornaldersagaer(brukes til å underholde, bygger på eventyr og vandrerhistorier fra gammel tid).
- Riddersagaene(handlet om kjærlighet og romantikk, tapre, følsomme og galante helter - motsatt av heltene i islendingsagaer).
- Kirkelig litteratur ble spredt etter innføringen i Norge på 1000-tallet.

15

Hvordan ble de første bøkene laget og skrevet?

Før kristendom ble skrift spredt ved å hogge runer i tre, bein eller stein. Etter ble bøker laget av skinn(pergament), og de var håndskrevet med fjærpenn og blekk.

16

Konsekvenser av svartedauden?

Store folketap( to tredeler av befolkningen), kongens og kirkens inntekter falt, det fantes ikke lenger handelsfolk som kunne seile mellom Island og Norge, mister røtter til den norrøne litterturen da manmister kontakt.

17

Hvorfor var eventyrfortelleren en viktig person i middelaldersamfunnet?

Eventyrstund var dagens høydepunkt, og fortelleren skulle trollbinde tilhørerne. Da de sjeldent kunne lese, måtte de lytte til det som ble sagt. Erindring ble nøkkelen, og fortelleren fikk dermed en viktig oppgave.

18

Hva er tretallsloven?

Tallet tre går igjen på forskjellige måter i eventyr. Det er en type gjentakelse. For eksempel tre troll og tre vanskelighetsgrader.

19

Hva mener vi med at personer i eventyr er typer?

Det vil si at de ikke er psykologiske portretter av sammensatte mennesker.

20

Hvilke ulike eventyr har vi?

Egentlige eventyr(under,-novelle- og legendeeventyr), dyreeventyr, skjemteeventyr kunsteventyr og folkeeventyr.

21

Hva skiller sagn fra et eventyr?

Sagn forteller om noe virkelig som skal ha hendt. De er knyttet til bestemte personer, steder.

22

Hvilke typer sagn har vi?

Overnaturlige sagn, historiske sagn og opphavssagn.

23

Når og av hvem ble den norske folkediktningen nedskrevet?

Norsk diktning fra ca. 1000 - ca. 1500. Ble ikke skrevet ned før på 1800-tallet, blant annet av Asnjørnsen og Moe.

24

Når kom folkevisene til Norge?

Rundt 1200-tallet, ble raskt populært selv om prestene var i mot det.

25

Hva er et omkved?

Det vi i dag kaller for refreng.

26

Hvordan er strofeformen i folkevisene?

Forsanger fremfører folkeviser, mens refreng eller omkved fremføres f.eks av dansere som i folkevisen "Olav og Kari.

Det kan være setninger som kommer i strofen(innstev, eller mellomsleng). Setninger til slutt kalles (etterstev eller ettersleng).

27

Hvilke ulike folkeviser har vi?

Vi deler de i seks grupper: trollviser, naturmytiske viser,legendeviser, historiske viser, ridderviser, skjemteviser.