Romantikken: 1780-1850 Flashcards Preview

Norsk > Romantikken: 1780-1850 > Flashcards

Flashcards in Romantikken: 1780-1850 Deck (9)
Loading flashcards...
1

Hva kjennetegnet den romantiske kunsten?

Romantikken la vekt på følelser og lengsler. Mennesket lengter etter en samklang mellom seg selv og naturen. I naturen finnes noe større, noe guddommelig.

2

Nevn noen kjente europeiske romantiske diktere.

Johann Wolfgang von Goethe, Henrik Wergeland.

3

På hvilken måte var romantikken en reaksjon mot opplysningstiden?

Romantikken var en reaksjon mot opplysningstidens vekt på fornuft og naturvitenskap. Romantikerne la mer vekt på følelser og lengsler.

4

Hva er romantikkens syn på naturen?

Mange romantikere mente at mennesket var i ferd med å ødelegge naturen. De så på naturen som guddommelig, og mente det fantes en verdensånd som gjennomstrømmet alt.

5

Hvordan var den romantiske musikken?

Musikken skulle være orginal,skape stemning og sette følelser og fantasi i sving. Beethovens musikk ble skrevet i overgangen mellom klassisismen og romantikken.

6

Hva var den viktigste skjønnlitterære sjangeren i romantikken?

Lyrikken var den sentrale sjanger med rik bruk av symboler, bilder og andre poetiske virkemidler. Besjeling var vanlig som virkemiddel. Skulle vise at naturen hadde sjel ved å gi den menneskelige egenskaper

7

Hva skiller venstreromantikken fra høyreromantikken?

- Venstreromantikerne var politisk radikale, inspirert av fransk revolusjon og opplysningsfilosofi. Støttet undertrykte, hadde en drøm om et bedre samfunn, friheten skulle råde. Kritiserte eneveldige kongedømmer. Henrik Wergeland og franske Victor Hugo representerte denne retningen.

- Høyreromantikerne var politisk konservative og uttrykte en lengsel bort fra hverdagen. De dyrket barndommen, mennesket levde i pakt med naturen. Welhaven den mest kjente representanten fra denne retningen.

8

Hva kjennetegner nasjonalromantikken?

Søkte etter det særpregete i et lands natur, språk og historie. Hvert land hadde sin "folkesjel", og denne sjelen/ånden viste seg i landets tradisjonelle kunst og kultur. Nasjonalromantikken stod sterkt i Norge rundt 1814 - den selvstendige odelsbonden.

9

Hva skiller Wergeland og Welhaven?

Wergeland var utadvendt og voldsom, ville fri bønder. Patriotene.

Welhaven var innadvendt og sårbar, ville holde på det danske språket. Danomanene.

Uenighetene mellom dem dreide seg om hvordan den nye nasjonen skulle utvikle sin identitet, og hvordan diktningen skulle være.

Det var flere likhetstrekk: Begge kom fra embetsfamilier, fedre var prester. Begge studerte teologi, begge var romantikere, og mente at det var et spesielt forhold mellom mennesket og naturen. Begge trodde på storhetstid i Norge.