Norrønt og moderne språk Flashcards Preview

Norsk > Norrønt og moderne språk > Flashcards

Flashcards in Norrønt og moderne språk Deck (36)
Loading flashcards...
1

Når ble det snakket Norrønt i Norge, og hvor ble det snakket?

Fra rundt 800-1350. Det ble snakket i områder der norske vikinger hadde lagt under seg.Svenske områder - Jämtland, Bohuslän og Härjedalen. Island, færøyene, Shetland, Orkenøyene Grønland og deler av Skottland og Irland.

2

Hva menes med at norrønt er et bøyingsspråk?

Man ser på bøyningsformen av et ord om det for eksempel er subjekt eller objekt, har genitivsform eller kommer etter en preposisjon. Moderne norsk er ordstillingsspråk. Ordets plassering avgjørbetydningen.

Verbene hadde entalls- og flertallsbøyning,men også personbøying. Verbet ble bøyd etter hvilken person det hørte sammen med.

3

Hvilke fire kasus har norrønt?

Nominativ: Subjekt,
Genitiv: Eieform,
Dativ: Indirekte objekt,
Akkusativ: Direkte objekt

4

Hvorfor kan norrønt ha friere ordstilling i setningene?

Fordi man ser på endelsen av substantivet. Det forteller hvem som gjør hva.

5

Hvorfor gikk det norrøne språket til grunne?

Med svartedauden sank folketallet. Overklassen(adelen og geistelige) var de skirvekyndige, men mange av disse døde da de også stelte syke mennesker. Med dem forsvant mye av skrivekunsten. Skriftspråket ble nesten bare brukt til administrasjon og handel.

6

Hvilken virkning fikk reformasjonen for språket i Norge?

Litteratur ble skrevet for å befetse luthersk tro. Det var viktig at alle forsto Bibelen og andre oppbyggelige tekster. Bibel, salmebøker, prekesamlinger og andre religiøse skrifter ble utgitt på nasjonalspråkene. Norge fikk ingen norsk bibel.

7

Hvilken betydning fikk hanseatene for språket vårt?

Det norske moderne språket har tatt til seg et stort antall tyske ord. F. eks skredder, kasse,skjenke, klok og ærlig. Forstavelser som an og be(anbefale, bestå), etterhengte ledd som het og else(Kjærlighet, fordøyelse).

8

Hva var årsaken til at vi fikk en språkdebatt i 1830- årene?

Det var et ønske om et eget norsk språk da landet hadde eget parlament og egen grunnlov.

9

Hvordan var talemålssituasjonen i 1814?

Norge hadde vært i union med Danmark siden 1380, skriftsprålet var dermed dansk, men norsk uttale. Året 1814 går Norge fra union med Danmark til union med Sverige. Man skiller mellom tre veivalg: Følge embetsmennene som holdt ved det tradisjonelle, Wergeland som mente at norske ord skulle blandes med danske med varsomhet og P. A Munchs som mente at Norge skulle ha et eget skriftsspråk.

10

Hvordan grunngav Wergeland sitt språksyn?

Han mente at norske ord og uttrykk skulle blandes innenfor det danske skriftspråket, men med varsomhet.

11

Hvorfor ble Asjbjørnsen og Moes arbeid viktig for språkdebatten?

Gjennom deres fortellinger og eventyr. Språket utrykte nasjonens karakter og identitet, og i språket kunne man ane nasjonens sjel. De skrev begge på dansk, men brukte bevisst særnorske ord og uttrykk,og formet setninger fra en norsk fortellerstil. Tekstene ble også mer folkelige og norske med tiden.

12

Hvilket språklig prisnipp fulgte M.B.Landstad i sitt innsamlingsarbeid?

Han fulgte P. A. Munchs prinsipp om å satse på en genuin, norsk dialekt i skriftspråket.

13

Hva var Ivar Aasens hovedtanke i språkarbeidet?

Hovedtanken var at norske dialekter var utviklet direkte fra gammelnorsk, uavhengig av dansken.

14

Hva var hovedpunktene i Knud Knudsens språkprogram?

Skriftspråket skulle bygge på talemålet
Teaterspråket skulle være norsk, dannet dagligtale
Skriftspråket skulle ha færrest mulige fremmedord
Språkelige endringer for å ligge nærmest mulig dannet tale.

15

Hva vil det si å være en purist?

Ha det så rent som mulig i språksammenheng, ingen fremmedord.

16

Hvilket språksyn hadde Bjørnson og Ibsen?

De støttet begge Knud Knudsens tanker, og gjorde at Knudsens språksyn ble lettere akseptert.

17

Hvordan var den språkelige situasjonen i Norge rundt 1905?

Vi hadde to offisielle skriftspråk. Landsmål(nynorsk) og riksmålet(bokmål).

18

Hvordan var den befolkningsmessige og sosiale situasjonen i landet på denne tiden?

Industialisering førte til at folk flyttet fra bygda til byen. Arbeiderklassen vokser i mangfold og får politisk makt. Dette førte til endring i språket.

19

Når fikk vi sidemålsstilen?

I 1907.

20

Hva var hovedtanken bak 1917- reformen

Vurderte de to språkformene, videreførte arbeidet med å føre riksmålet nærmere norsk talemål. Bygde på en ide om at landet bare skulle ha ett skriftspråk.

21

Hvorfor ble reformen i 1938 oppfattet som radikal?

Så også en gradvis tilnærming mellom skriftspråket og dialektene som en mulighet, men valgfriheten skulle reduseres
Knud Knudsen er her den naturlige leder.

Viktig for gjennomføringen var vedtaket i Oslo skolestyre om å innføre den nye rettskrivningen.

22

Hvorfor ble Norsk språknemd opprettet, og hvilke reaksjoner oppstod?

Opprettet i 1952. Flere reagerte med å hevde at departementet ville ville ta morsmålet fra våre barn, og de stilte foreldre spørsmål om de ville at barna skulle miste lysten til å lesepå grunn av skriftspråket(Forfattere som Hoel, Øverland og Bjerke stod i mot).

23

Hva er "Foreldeaksjon mot samnorsk"?

Aksjoner settes i gang mot Norsk språknemd. Underskriftskampansjer, opprop, annonser i avisene og protestmarsjer. I flere byer brente folk skolebøker med tilnærmingsformer.

24

Hvorfor fikk nynorsk et tilbakeslag etter krigen?

Sosiale og befolkningsmessige endringer. Urbanisering og utflytting. Bokmålsvarianten har blitt mer og mer vanlig i massemedier som aviser og fjernsyn.

25

Hva ble resultatet av Vogtkommiteens arbeid?

Norsk språkråd blir opprettet i 1972. Det fikk en bokmålseksjon og en nynorskseksjon.

26

Hva er oppgavene til språkrådet?

Følge utviklingen av norsk skriftmål og talemål, gi råd og rettledning til allmennheten, fremme samarbeid i dyrkingen og normeringen av bokmål og nynorsk, støtte utviklingstiltak, men ikke drive med tilnærmingstiltak.

27

Viktigste punkter i bokmålsreformen i 1981 og 2005. Har de noe til felles?

Slutt på tilnærming. Valgfritt med a/en endinger i bestemt form entall for alle hunnskjønnsord, jorda/jorden. Valgfritt a/ene- endinger i bestemt form intentkjønn flertall.

28

Viktigste endringer i nynorsk etter 2012-reformen?

- a - ending: Ei skål, skåla er eneste tillatte.
- Bokmålsnærte former ble tatt bort: Høyre, køyre, berre - ikke høre, kjøre, bare.
- Bøyningsverket ble enklere ved at flere kategorier av ord kan bøyes på samme måte.

29

Hva er det mest karakteristiske ved utviklingen av bokmål og nynorsk gjennom de siste hundre årene?

Tilnærmingstanken har ikke slått igjennom, klar forskjell på bokmål og nynorsk,men målformene ligger fremdeles nærmere hvernandre enn dansk. Det danske preget er borte. Muntlige, enkle og folkelige former blir mer og mer brukt.

30

Hva betyr internalisering?

Ulike kulturer og religioner møtes i større grad enn tidligere.