Mandarin- Basic I Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Basic I > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Basic I Deck (31)
0

You good (hello)

Ni hao

1

Again to see (goodbye)

Zai jian

2

Yes

Shi de

3

Am not/is not/are not (no)

Bu shi

4

OK

Hao de

5

Please

Qing (chi-ung)

6

Thanks

Xiexie

7

You

Ni (3rd tone)

8

Yours (possession)

Ni-de (ni duh)

9

You (plural- you guys)

Ni-men

10

I/me

Wo (3rd tone)

11

My (possession)

Wo-de (wo duh)

12

We (plural)

Wo-men

13

He/she/it

Ta

14

They

Ta-men

15

Are/am/is

Shi (shu)

16

Not

Bu

17

Good

Hao

18

Very/very much

Hen

19

Happy

Gaoxing

20

What?

Shen me (shen muh)

21

Hurry

Cui

22

Cheers

Gan bei

23

Spicy

La

24

Beautiful

Piaoliang

25

Name

Mingzi

26

To meet/understand

Renshi

27

Again

Zai (tsy)

28

To see

Jian (jen)

29

Love

Ai

30

Called

Jiao