Mandarin- Verbs I Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Verbs I > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Verbs I Deck (81)
0

Rest

xiū xi (shyo she)

1

To smile/laugh

xiào (sheow)

2

Win

yíng (eeng)

3

Lose

shū (shoo)

4

Take pictures

zhào xiàng (jaow-shyahng) / pāi zhào (pie jaow)

5

Sad (hurt heart)

shāng xīn (shawng sheen)

6

Hurt

shāng (shawng)

7

Travel

lǚ xíng (lyew-sheeng)

8

To look for

zhǎo

9

Speak words (talk)

Shuō huà (shwu hua)

10

Have to

děi (day)

11

Verb result (accomplished)

dào le

Example
To look for: zhǎo le
To find: zhǎo dào le
Purchased: mǎi dào le

12

-More
-More
-Most

Faster
Faster
Fastest

gèng (gung)
yì diǎn (ee dyan)
zuì (dzway)

gèng kuài
kuài yì diǎn
zuì kuài

13

To study / to learn

xué xi (shweh she)

14

To write

xiě (shyea)

15

Speak

shuō (shwaw)

16

Work out (construct/build body/oneself)

jiàn shēn / (jyan-shun)

17

Don't have to / not need

bú yòng

18

Aspect particle indicating verb in progress. Verb in progress or ongoing/ add between two verbs to indicate they are occurring at the same time

zhe (JUst)

19

Particle between the subject and the direct object

20

Play (game)

dǎ (dah)

21

Won't/didn't/doesn't go

bú qù

22

To feel

jué de (jweh de)

23

See electric shadow (watch movie)

kàn diàn yǐng

24

Call on phone (hit electric speaker)

dǎ diàn huà

25

Please sit

qǐng zuò

26

Angry

shēng qì (shung-chee)

27

Teach

jiāo (jyaow)

28

Buy stuff

mǎi dōng xi (my dong shi)

29

Sleep

shuì jiào (shway-jyaow)

30

Goodbye (again to meet)

zài jiàn (dzye jyan)

31

Meet (see each other)

jiàn

32

Busy

máng (mong)

33

Have a meeting

kāi huì (kye-hway)

34

Drive car

kāi chē (kye chua)

35

To read a book

dú shū (doo shoe)

36

Be sick

bìng (beeng)

37

To play

wán (wahn)

38

Good to play with (good play)

hǎo wán (how wahn)

39

To sing songs

chàng gē (chahng-guh)

40

Dance

tiào wǔ (tiaow-woo)

41

Past tense verb particle

Le (luh)

42

Unspecified past tense verb particle

guò (gwaw)

43

Current tense verb particle

zài (dzye)

44

To have/there is/there are

yǒu (yo)

45

Have not/there is not/there are not (negates yǒu)

méi yǒu (may yo)

46

To hear

tīng (teeng)

47

To taste/to eat

chī (chir)

48

To touch/to feel

49

To smell

wén

50

To think/to believe/to want/to miss

xiǎng (shyahng)

51

To see

kàn (kahn)

52

Tired

lèi (lay)

53

To take a shower/bath

xǐ zǎo (she dzow)

54

To drink liquor

hē jiǔ (hu joe)

55

To buy

mǎi (my)

56

To sell

mài (my)

57

To know (a person)

rènshi (run-shir)

58

To know (a fact)

zhī dào (jir-daow)

59

To want/to need

yào (yaow)

60

Run

pǎo bù

61

To walk

zǒu lù (dzoe loo)

62

To go / leave / walk

zǒu

63

Work

gōng zuò (goong-dzwaw)

64

To sit

zuò

65

To cook

zuò fàn (dzwaw fahn)

66

Eat a meal

chī fàn (chir fahn)

67

To give

gěi (gay)

68

Can/will

huì / kě yǐ (hwey / kuh-yee)

69

To come

lái (lye)

70

To love

ài

71

To go

qù (chyew)

72

Happy

gāo xìng (gaow-sheeng)

73

Hungry

è (uh)

74

Sorry

duì bu qǐ / bào qiān (dway-boo-chee) (baow-chyan)

75

Fast

kuài (kwye)

76

Slow

màn (mahn)

77

Return home

huí jiā

78

Thirsty

kě (kuh)

79

Speak lie

shuō huǎng (shwu hwan)

80

Speak slow a little

shuō màn diǎnr (shwaw mahn diar)