Mandarin- Currency and Time Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Currency and Time > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Currency and Time Deck (37)
Loading flashcards...
0

This week

zhè ge xīng qī

1

Last week

shàng zhōu

2

Next week

xià zhōu

3

Money

qián / kuài qián (chyan)

4

0

líng

5

100- One hundred

yī bǎi (ee-bye)

6

200- Two hundred

èr bǎi (are-bye)

7

1,000- One thousand

yī qiān (ee-chyan)

8

10,000- Ten thousand (one unit of 10,000)

yī wàn (ee-wahn)

9

100,000- One hundred thousand (10 units of ten thousand)

shí wàn (shir wahn)

10

1,000,000- One million (100 units of 10,000)

yī bǎi wàn (ee-bye wahn)

11

US dollar

Měi jīn / Měi yuán (may-ywan

12

Chinese Dollar

yuán / kuài

13

1 hour

yī xiǎo shí (ee sheow she)

14

1:00

yī diǎn / zhōng (ee dyan joong)

15

1pm

xià wǔ yī diǎn / zhōng (shay-woo ee dyan joong)

16

1 o'clock

yī diǎn (ee dyan)

17

1:30pm

xià wǔ yī diǎn bàn (shay-woo ee dyan bahn)

18

Hour

xiǎo shí

19

Minute

fēn (fun)

20

Second

miǎo (meow)

21

Today

jīn tiān

22

Yesterday

zuó tiān (dzwaw-tyan)

23

Tomorrow

míng tiān (meeng-tyan)

24

Day

tiān

25

Week

lǐ bài / xīng qī (lee-bye)

26

Month

yuè fèn

27

Year

suì / nián

28

Sunday

Xīng qī tiān (sheeng-chee-tyan)

29

Monday

Xīng qī yī (sheeng-chee-ee)