Mandarin- Phrases VI Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Phrases VI > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Phrases VI Deck (29)
Loading flashcards...
0

We appear here/now go (let's go now)

Wo-men xian zai qu

1

To do/doing

Zuo

2

- You doing what work?

Ni zuo shenme gongzuo

3

Appear here/now (right now)

xiàn zài

4

You need to go where?

Ni yao qu nǎlǐ

5

I need to return home

Wo yao hui jiā

6

- I'm very tired

Wo hen lei (wo hen lay)

7

What is? (what's the matter?)

Shen-me shi

8

Chinese

Zhōng

9

Country

guó

10

Chinese country

Zhong-guo

11

America

Měi

12

Beautiful country (America)

Mei-guo (may gwa)

13

Person

rén

14

- You are where person? (Where are you from?)

Ni shi nali ren

15

I am beautiful country person (I am American)

Wo shi mei-guo ren

16

You are middle country person? (You are Chinese?)

Ni shi zhong-guo ren ma

17

Language

wén (one)

18

Chinese language

Zhong-wen (joong-one)

19

English language

Ying-wen

20

Your English language very good (your English is good)

Ni-de ying-wen hen hao

21

I would like to go middle country (I want to go to china)

Wo xiang qu zhong-guo (wo sheong chew zhong guo)

22

Please slow a little speak (please speak slow)

qǐng màn diǎnr shuō

23

You know? (Do you know?)

nǐ zhī dào (ni jir-daow)

24

Speak lies people (they are lying)

shuō huǎng ren

25

You not truth speaking

Ni luan shuo

26

You are my teacher

Ni shi wo-de lǎoshī

27

You are my friend

Ni shi wo-de péngyǒu (ni shir wow-duh puhng-yo)

28

Is not is? (Isn't that so?)

Shi bu shi (shir bu shir)