Mandarin- Nouns III Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Nouns III > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Nouns III Deck (45)
0

Building Architecture

Classifier

jiàn zhù wù / lóu

zuò (dzwaw)

1

Company / business

Office / work place

gōng sī

bàn gōng shì

2

Real estate

fáng dì chǎn (fahng dee chahn)

3

Develop / development

kāi fā

4

Manager

jīng lǐ

5

Telephone / number code

diàn huà / hào mǎ

6

Cell phone (hand machine)

shǒu jī (show gee)

7

Cell phone number

shǒu jī hào mǎ (show gee how ma)

8

Computer (electronic brain)

diàn nǎo (now)

9

Email

diàn zǐ yóu jiàn

10

Online

Shang wang

11

Printer

dǎ yìn jī (dah een jee)

12

Pen

gāng bǐ (gahng bee)

13

Name card

míng piàn

14

Translate

fān yì (ee)

15

- Restaurant

cān tīng (tsan ting)

fàn diàn (faun dian)

16

Price

jià qian / jià gé

17

Bill

zhàng dān / dān

18

Dish / cuisine

cài

19

Chinese food
American food
Vietnamese food
Italian food
Mexican food
Japanese food
Thai food
Korean food
Indian food

Zhōng cān

Měi guó cai....

Yuè nán cai....

Yi da li cai...

Mo xi ge cai...

Ri ben cai...

Tai guo cai...

Han guo cai...

Yin du cai...


20

Breakfast
Lunch
Dinner

zǎo cān / zǎo fàn
wǔ cān / wǔ fàn
wǎn cān / wǎn fàn

21

Glass water

bēi shuǐ (bay shway)

22

Ice water

bīng shuǐ

23

Meat

ròu (row)

24

Beef

niú ròu (nyoe row)

25

Chicken

jī ròu (jee row)

26

Pork

zhū ròu (jew)

27

Fish

yú ròu (yew) ??

28

Vegetables

shū cài

29

Fruit

shuǐ guǒ (shway gua)

30

City

chéng shì

31

Car

chē / qì chē (chee chuh)

32

Store/shop

shāng diàn

33

Jewelry store / jewelry

zhū bǎo diàn / zhū bǎo (joo baow dyan)

34

Hotel

Motel

jiǔ diàn

lǚ guǎn

35

Add gas station

jiā yóu zhàn (jian)

36

House

fáng zi / jiā (fang dzz)

37

Gym

Jian shen fang....

38

Movie theater

yǐng yuàn

39

Movie (electric shadow)

diàn yǐng

40

Ticket

piào (pyaow)

41

School

xué xiào

42

Student

xué sheng (shung)

43

Book

shū

44

Notebook

bǐ jì běn (bee jee bun)