Mandarin- Nouns I Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Nouns I > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Nouns I Deck (28)
Loading flashcards...
0

Bicycle

This bicycle...

zì xíng chē

zhè liàng zì xíng chē

1

Airplane
Airport

fēi jī
jī chǎng

2

Wood / made from
Metal
Plastic
Paper

mù tou / zuò de
jīn shǔ zuò de
sù jiāo zuò de
zhǐ zuò de

3

Jewelry
Jewelry store
High-end jewelry
High-end jewelry store

shǒu shì
shǒu shì diàn
zhū bǎo
zhū bǎo diàn

4

- General Contractor
- Construction worker
- Architecture
- Architect
- Building

chéng bāo shāng
jiàn zhù gōng rén
jiàn zhù wù
jiàn zhù shī
lóu


classifier: zuò (dzwaw)

5

Hand machine (cell phone) / number

Your cell phone number is how much?

If you give me your cell phone number then I will call give you

I will call give you ??

My cell phone number is 408-639-8824

shǒu jī / hào mǎ

nǐ de shǒu jī hào mǎ shì duō shao

yào shi nǐ gěi wǒ nǐ de shǒu jī hào mǎ, rán hòu wǒ huì dǎ diàn huà gěi nǐ

wǒ huì dǎ diàn huà gěi nǐ

wǒ de shǒu jī hào mǎ shì 408-639-8824

6

Place

I like this place

dì fang

Wo xi huan zhe ge di fang

7

Traffic / light

jiāo tōng / dēng

8

Store

I will go to the store

shāng diàn

wo hui qu shang dian

classifier: jiā

9

Medicine

Medicine store (pharmacy)

yào

yào diàn

10

Book store

shū diàn

11

Police

jǐng chá

12

Shopping mall

shāng chǎng

gòu wù zhōng xīn (go)

13

Hotel

Motel

jiǔ diàn

lǚ guǎn

14

Hospital
Doctor
Nurse

yī yuàn
yī shēng
hù shi (who shi)

15

Restaurant

fàn diàn (faun dian)
fàn guǎn
cān tīng (tsan ting)

16

Waiter / Waitress

fú wù yuán (foo ooh yuan)

17

Bar

jiǔ bā

18

Home

fáng zi

jiā

19

Movie theater

yǐng yuàn

20

Movie

diàn yǐng

21

Movie ticket

diàn yǐng piào

classifier: zhāng

22

Gym

jiàn shēn fáng

23

School

xué xiào

24

Student

xué sheng (shung)

25

Classmate
Coworker

tóng xué
tóng shì

26

Gas station

jiā yóu zhàn (jan)

27

Park

gōng yuán