Mandarin- Phrases II Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Phrases II > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Phrases II Deck (18)
0

Very/very much

Hen

1

Happy

Gaoxing (gaoshing)

2

To know, understand

Renshi

3

You

Ni

4

- Very happy to know you (nice to meet you)

Hen gaoxing renshi ni

5

You

Ni

6

Call/called

Jiao

7

What

Shen me (shen muh)

8

Name

Mingzi (mingzu)

9

- You're called what name? (What's your name?)

Ni jiao shen me mingzi (ni jiao shen mu mingzu)

10

I/me

Wo

11

Called

Jiao

12

- Im called... (My name is)

Wo jiao...

13

I/me

Wo

14

Very/very much

Hen

15

Good

Hao

16

Thank you

Xie xie ni

17

- I'm very good, thank you

Wo hen hao, xiexie ni