Mandarin- Questions & Numbers Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Questions & Numbers > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Questions & Numbers Deck (26)
Loading flashcards...
0

How many/how much

duō shao (dwaw-shaow)

1

Which one

něi ga (nay guh)

2

Which

nǎ ge (nah-guh)

3

Is there/are there? (Have not have?)

yǒu méi yǒu (yo may yo)

4

Who?

shéi (shay)

5

Who's?

shéi-de (shay-duh)

6

Where?

nǎlǐ (nah-lee) / nǎr (nahr) (nàr = there)

7

What times? (When)

shén me shí hou/jian (shummuh shir-ho)

8

What?

shén me (shummuh)

9

In order to do what? (Why?)

wèi shén me (way-shummuh)

10

How?

zěn me yàng (dzummuh yang)

11

One

yī (ee)

12

Two

èr (are)

13

Three

sān (sahn)

14

Four

sì (suh)

15

Five

wǔ (woo)

16

Six

liù (lyo)

17

Seven

qī (chee)

18

Eight

bā (bah)

19

Nine

jiǔ (jyoe)

20

Ten

shí (shir)

21

Eleven

shí yī (shir ee)

22

Twenty

èr shí (are shir)

23

Twenty one

èr shí yī (are shir ee)

24

First

dì yī (dee ee)

25

Second

dì èr (dee are)