Mandarin- Basic II Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Basic II > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Basic II Deck (18)
Loading flashcards...
0

To speak

Shuo (shwu)

1

Chinese Language

Zhong-wen (jon wen)

2

A little

Yi-dianr (e diar)

3

Eat rice (eat a meal)

Chi fan (chur fan)

4

Need

Yao

5

Want/would like to

Xiang (seeon)

6

Use

Yong (yawn)

7

To go

Qu (chew)

8

Good not good? (OK?)

Hao bu hao

9

Home

jiā (jea)

10

To like/like

Xi-huan (she huan)

11

To come/coming

Lai (lie)

12

Night peaceful (Good night)

Wan an

13

Understand

Dong (don)

14

To do/doing

Zuo (tsua)

15

Can/able to

Hui (hue)

16

Many/much/more

Duo

17

Very much

Hen duo