Mandarin- Nouns II Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Nouns II > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Nouns II Deck (52)
0

Body / health

shēn tǐ

1

Animal

dòng wù

2

Colors
That is what color? (What color is it?)
This is yellow

yán sè de (yan suh)
nà shì shénme yán sè de
zhè shì huáng sè de

3

Brown

zōng sè de

4

Black

hēi sè de (hay)

5

Gold / blond

jīn sè de

6

Grey

huī sè de (hwai)

7

White

bái sè de (bye)

8

Blue

lán sè de

9

Silver

yín sè de

10

Yellow

huáng sè de

11

Red

hóng sè de

12

Orange

chéng sè de

13

Purple

zǐ sè de

14

Pink

fěn / fěn hóng sè de

15

Green

lü sè de

16

Family

Family member

jiā tíng (ja ting)

jiā rén

17

Married

Are you married?

jié hūn le

nǐ jié hūn le ma

18

Husband

xiān sheng / lǎo gōng

19

Wife

tài tai / lǎo pó

20

Parents

fù mǔ

21

Dad

bà bà

22

Mom

mā mā

23

Older brother

gē ge

24

Younger brother

dì di

25

Older sister

jiě jie

26

Younger sister

mèi mei

27

Clothes

yī fu

28

Price

jià qian / jià gé

29

Size (big small)

dà xiǎo

30

Jacket

wài tào (why)

31

Shirt

chèn shān

32

Shorts

duǎn kù

33

Pants

kù zi

34

Dress

yáng zhuāng

35

Skirt

qún zi

36

Shoes

xié zi

37

Socks

wà zi

38

House

fáng zi / jiā

39

Room

fáng jiān

40

Living room

kè tīng

41

Kitchen

chú fáng

42

Bedroom

wò shì / wò fáng

43

Bathroom

cè suǒ

44

Garage

chē kù

45

TV (electric vision)

diàn shì (dian shir)

46

Have cable TV

You xian dian shi

47

Radio

shōu yīn jī (show)

48

Bed

Chuang...

49

Chair

Yi zi...

50

Couch

Sha fa (first tones)

51

Lamp

Light

tái dēng

dēng