Mandarin- Basic III Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin- Basic III > Flashcards

Flashcards in Mandarin- Basic III Deck (18)
Loading flashcards...
0

Teacher

lăoshī

1

Wonder/stroll/roam

guàng (gwang)

2

Street

jiē

3

Speak lie (lie)

shuō huǎng (shwu huang)

4

I'm sorry (apology)

Wo duì bu qǐ

5

Please ask (excuse me- to ask)

qǐng wèn

6

Crazy

Shen jing bing

7

Super a lot

Chao ji duo (chow ji dua)

8

Country

Guo

9

Middle country (china)

Zhong-guo (joong-gwaw)

10

Middle country person (Chinese person)

Zhong-guo ren

11

Beautiful country (America)

Mei-guo

12

Beautiful country person (American)

Mei-guo ren (may gwu ren)

13

Language

Wen (one)

14

English language

Ying-wen (eeng-one)

15

Chinese language

Zhong-wen (joong-one)

16

Hurry a little

kuài diǎnr

17

Friend

péngyǒu (puhng-yo)