Manee-Book-3-Eng-Thai Flashcards Preview

Thai woordenlijst > Manee-Book-3-Eng-Thai > Flashcards

Flashcards in Manee-Book-3-Eng-Thai Deck (500):
1

things to eat with rice

กับข้าว

2

carry

หิ้ว

3

basket

ตะกร้า

4

price

ราคา

5

choose

เลือก

6

expensive

แพง

7

 too much

เกิน

8

cloth

ผ้า

9

comb

หวี

10

soap

สบู่

11

salt

เกลือ

12

lemon

มะนาว

13

tuna fish ; mackerel

ปลาทู

14

egg

ไข่

15

chicken

ไก่

16

pork ; pig

หมู

17

beef ; meat

เนื้อ

18

that

นั้น

19

Buddhist holy day

วันพระ

20

rambutans

เงาะ

21

longans

ลำไย

22

sugar apple

น้อยหน่า

23

late

สาย

24

finish

เสร็จ

25

hungry

หิว

26

shop

ร้าน

27

delicious ; tasty

อร่อย

28

tag

ป้าย

29

some

บาง

30

little

น้อย

31

fruit

ผลไม้

32

far

ไกล

33

kitchen

ครัว

34

stove

เตา

35

cabinet ; closet

ตู้

36

side wall

ข้างฝา

37

vegetable

ผัก

38

pot

หม้อ

39

pan ; frying pan

กระทะ

40

fetch

ตัก

41

fire ; flame

ไฟ

42

[to] build ; construct ; set up

ปลูก

43

[to] water ; sprinkle ; pour

รด

44

chilli

พริก

45

eggplant

มะเขือ

46

[to] make a curry : curry soup

แกง

47

[to be] dry ; dried

แห้ง

48

chili sauce ; chili paste ; pepper sauce

น้ำพริก

49

mortar

ครก

50

fish

ปลา

51

grass

หญ้า

52

[to be] messy ; cluttered ; overgrown

รก

53

hoe ; weeding tool

จอบ

54

spade ; shovel

เสียม

55

[to] pick out ; take out ; dig out

แซะ

56

clump ; tussock ; grove

กอ

57

root ; source

ราก

58

ence ; hedge ; rampart

รั้ว

59

toad

คางคก

60

cheerfully ; fine ; freshly

แจ่มใส

61

[to] miss ; think of ; think about

คิดถึง

62

to] say ; tell ; speak

กล่าว

63

[to] welcome ; receive ; greet

ต้อนรับ

64

smile widely

(ยิ้ม)แย้ม

65

[to be] fat ; overweight

อ้วน

66

[to be] thin ; slim

ผอม

67

small ; a little ; a bit

นิด

68

[to] wear (trousers, skirts or other lower-body clothing)

นุ่ง

69

trousers ; pants ; pantaloons

กางเกง

70

[to] greet ; say hello ; address

ทักทาย

71

[to] advise ; recommend

แนะนำ

72

person's name

สมคิด

73

person's name

ดวงแก้ว

74

[to be] old ; former ; previous

เก่า

75

[to] clap ; applaud

ปรบมือ

76

to] increase ; grow

เพิ่ม

77

after

หลังจาก

78

anecdote ; story

(เรื่อง)ราว

79

a part

ตอน

80

[to] close

ปิด

81

to be] small ; little

เล็ก(น้อย)

82

language

ภาษา

83

already come

มาแล้ว

84

[to] call

เรียก

85

[to be] confused ; perplexed

งง

86

where

ตรงไหน

87

[to] advise ; recommend

แนะนำ

88

might ; maybe ; may

อาจจะ

89

[to be] ready ; prepared ; set

พร้อม

90

[to be] better

ดีกว่า

91

[to] believe (in) ; have faith (in)

เชื่อ

92

word ; words

คำ

93

[to] be different ; be seperate ; differ

ต่าง ๆ

94

forest ; jungle

ป่า

95

farm ; field

ไร่

96

watermelon

แตงโม

97

farmer ; peasant ; agriculturist

ชาวนา

98

[to] lead ; induce ; persuade

จูง

99

cow ; bull ; bullock

วัว

100

buffalo

ควาย

101

marsh ; swamp

บึง

102

[to be] wide ; broad

กว้าง

103

insect ; bug ; beetle

แมลง

104

[to] fly

บิน

105

north ; northern

เหนือ

106

chameleon ; tree lizard

กิ้งก่า

107

[to] stare ; gaze ; look at

จ้อง

108

skink ; scincoid lizard

จิ้งเหลน

109

bullfrog ; Rana catesbeiana

อึ่งอ่าง

110

leaf

ใบไม้

111

[to] hear

ได้ยิน

112

cricket ; leaping chirping insect

จิ้งหรีด

113

[to] conceal ; hide ; gloss over

บัง

114

elephant

ช้าง

115

deer ; stag ; doe

กวาง

116

zoo

สวนสัตว์

117

[to] imprison ; confine ; shut in

ขัง

118

cell ; cage ; coop

กรง

119

nest ; bird 's nest

รังนก

120

branch ; twig ; bough

กิ่งไม้

121

[to] pity ; feel sorry for ; sympathize with

สงสาร

122

[to] be scared ; fear

กลัว

123

habitat ; residence

ที่อยู่

124

beehive ; honeycomb

รัังผึ้ง

125

[to] box ; punch ; pummel

ต่อย

126

beehive ; honeycomb

ผึ้ง

127

[to] grope ; touch ; stroke

ลูบ

128

hair ; fur ; feather

ขน

129

    [to be] smooth ; even ; plain

เรียบ

130

[to] pick up ; take

หยิบ

131

balloon

ลููกโป่ง

132

water jar ; earthen jar

โอ่ง

133

water ; fluid ; liquid

น้ำ

134

[to] send ; send something to someone

ส่ง

135

[to] be interested (in)

สนใจ

136

yes

ใช่

137

first ; initial ; original

ตัวแรก

138

cat's name

ทองคำ

139

cat's name

ทองแดง

140

not really ; not especially

ไม่ค่อย

141

[to] suspect ; be suspicious ; doubt

สงสัย

142

[to be] full ; full up

อิ่ม

143

[to be] stammering ; stuttering

อ่าง

144

I ; me

หนู

145

daytime ; day ; dayligh

กลางวัน

146

night ; nighttime

กลางคืน

147

[to be] silent ; quiet ; still

เงียบ

148

nearly ; almost ; shortly

เกือบ

149

every night ; nightly

ทุกคืน

150

pile ; heap ; stack

กอง

151

to] collide with ; hit ; bump against

ชน

152

can ; tin

กระป๋อง

153

keep on (collect)

คอย(เก็บ)

154

bag (ถุง is the classifier for bags.)

ถุง

155

wrap paper

กระดาษห่อของ

156

cucumber

แตงกวา

157

[to] share ; divide out ; portion out

แบ่ง

158

[to] sprout ; bud ; be in bud

แตก

159

drum

กลอง

160

clock ; watch

นาฬิกา

161

hour

ชั่วโมง

162

June

เดือน มิถุนายน

163

rainbow

รุ้ง

164

[to be] curved ; bowed ; bent

โค้ง

165

[to] disappear ; vanish

หาย

166

West

ทิศตะวันตก

167

window

หน้าต่าง

168

directly ; straightforwardly

ตรง

169

question ; query ; inquiry

คำถาม

170

[to] explain

อธิบาย

171

actually ; in fact ; in truth

ทิี่จริง

172

[to] arrange ; put in order ; line up

เรียง

173

four

4

174

seven

7

175

eye

ตา

176

[to be] empty ; blank ; vacant

เปล่า

177

[to be] close ; near

ชิด

178

[to] mix ; adulterate ; mingle

ปน

179

[to be] cool ; cold

เย็น

180

[to] be born ; take birth

เกิด

181

[to] be sure ; be certain

แน่

182

rainy season

ฤดูฝน

183

only ; merely ; simply

เท่านั้น

184

to] be arid ; be dry ; have dry weather

แล้ง

185

sunlight ; sunshine ; sunbeam

แสงแดด

186

dry season

หน้าแล้ง

187

rainy season

หน้าฝน

188

[to be] young ; immature ; inexperienced

อ่อน

189

[to] oppose ; protest ; dissent

ค้าน

190

stem ; stalk

ก้าน

191

[to] blow

เป่า

192

bubble ; foam

ฟอง

193

time ; occasion

ครั้ง

194

[to] forbid ; prohibit ; disallow

ห้าม

195

tomorrow ; the next day

พรุ่งนี้

196

Bangkok ; Krung Thep

กรุงเทพ

197

[to be] kind-hearted ; kind ; generous

ใจดี

198

so much ; extremely ; greatly

จังเลย

199

thing ; article ; matter

สิ่งของ

200

have to ; must ; need to

จำเป็น

201

[to] order ; command ; direct

สั่ง

202

for example ; for instance

เช่น

203

[to] brush ; scrub ; clean

แปรง

204

toothpaste

ยาสีฟัน

205

clothes

เสื้อผ้า

206

     appliance ; utensils ; wares

ของใช้

207

[to be] big ; large ; great

ใหญ่

208

paper ; sheet ; document

ใบ

209

map

แผนที่

210

[to] stay ; rest ; break

พัก

211

travel ; journey

เดินทาง

212

food

อาหาร

213

food carrier ; tiffin carrier

ปิ่นโต

214

automobile ; motorcar ; car

รถยนต์

215

railway station

สถานีรถไฟ

216

before ; formerly ; previously

แต่ก่อน

217

firewood

ฟืน

218

[to] run ; move ; glide

แล่น

219

bridge ; flyover

สะพาน

220

land ; territory ; country

แผ่นดิน

221

[to] remind ; warn ; advise

เตือน

222

[to] interfere ; intervene

ยื่น

223

arm ; limb

แขน

224

outside ; outdoor ; external ; outward

นอก

225

danger ; hazard

อันตราย

226

river ; waterway

แม่น้ำ

227

orchardist ; fruit gardener

ชาวสวน

228

city ; town ; state

เมือง

229

[to be] livable ; habitable ; pleasant

น่าอยู่

230

to] memorize ; remember ; learn by heart

ท่อง

231

[to be] valuable ; precious

มีค่า

232

land ; ground ; terra firma

ผืน

233

[to] be effective ; work

ได้ผล

234

[to be] poor ; impoverished ; broke

จน

235

shrimp ; prawn ; crayfish

กุ้ง

236

property ; wealth ; money

ทรัพย์

237

earth ; land ; ground

ดิน

238

[to] hear

ได้ยิน

239

grandfather ; grandpa ; paternal grandfather

ปู่

240

likely to ; liable to ; naturally will

ย่อม

241

plane ; aircraft ; aeroplane

เครื่องบิน

242

amount ; quantity ; sum

จำนวน

243

trunk ; body ; stalk (ลำ is the classifier for planes or boats

ลำ

244

[to] park ; moor ; stop

จอด

245

[to] drive ; ride

ขับ

246

[to] wait ; await

คอย

247

[to] receive ; get ; accept

รับ

248

[to] be respectful (to) ; be courteous (to)

อ่อนน้อม

249

[to be] big ; large ; great

ใหญ่

250

kind ; sort ; type

ชนิด

251

bus ; coach

รถโดยสาร

252

[to be] regular ; usual ; fixed

ประจำทาง

253

truck ; lorry ; van

รถบรรทุก

254

[to be] full

เต็ม

255

smoke ; fumes

ควัน

256

smell ; odor ; scent

กลิ่น

257

[to be] bad smelling ; offensive smelling

เหม็น

258

to] breathe

หายใจ

259

[to] change ; transform ; vary

เปลี่ยน

260

[to] cross over ; pass over ; overlook

ข้าม

261

group ; community ; crowd

กลุ่ม

262

goods ; merchandise ; commodity

สินค้า

263

hole ; pit ; hollow

หลุม

264

[to] repair ; mend ; restore

ซ่อม

265

community ; crowd ; mass

ชุมชน

266

fragrant ; aroma ; scent

หอม

267

[to] drink

ดื่ม

268

orange

ส้ม

269

grandchild

หลาน

270

[to] eat

รับประทาน

271

tray ; salver

ถาด

272

sapodilla ; a fruit

ละมุด

273

pineapple

สับปะรด

274

knife ; cutter ; blade

มีด

275

[to be] dark

มีืด

276

match

ไม้ขีด

277

lamp ; lantern

ตะเกียง

278

[to] be bright ; be brilliant ; be blazing

สว่าง

279

television ; TV

โทรทัศน์

280

radio

วิทยุ

281

Buddha image 's name

พระแก้วมรกต

282

[to be] detailed ; thorough

ละเอียด

283

police ; policeman

ตำรวจ

284

[to] perform ; carry out ; apply

ปฏิบัติ

285

[to] be attached to ; be connected to

ติด

286

[to] go against ; cross ; be opposed to

ขัด

287

[to be] wrong ; incorrect

ผิด

288

law

กฏหมาย

289

peace ; tranquility

ความสงบ

290

inside ; interior ; internal

ภายใน

291

country ; nation ; state

ประเทศ

292

crosswalk

ทางข้าม

293

[to be] bad ; evil

ร้าย

294

clever ; intelligent

ฉลาด

295

[to] throw ; pitch ; toss

โยน

296

[to] swim

ว่าย

297

[to] eat

รับประทาน

298

tray ; salver

ถาด

299

sapodilla ; a fruit

ละมุด

300

pineapple

สับปะรด

301

knife ; cutter ; blade

มีด

302

[to be] dark

มีืด

303

match

ไม้ขีด

304

lamp ; lantern

ตะเกียง

305

[to] be bright ; be brilliant ; be blazing

สว่าง

306

television ; TV

โทรทัศน์

307

radio

วิทยุ

308

Buddha image 's name

พระแก้วมรกต

309

[to be] detailed ; thorough

ละเอียด

310

police ; policeman

ตำรวจ

311

[to] perform ; carry out ; apply

ปฏิบัติ

312

[to] be attached to ; be connected to

ติด

313

[to] go against ; cross ; be opposed to

ขัด

314

[to be] wrong ; incorrect

ผิด

315

law

กฏหมาย

316

peace ; tranquility

ความสงบ

317

inside ; interior ; internal

ภายใน

318

country ; nation ; state

ประเทศ

319

crosswalk

ทางข้าม

320

[to be] bad ; evil

ร้าย

321

clever ; intelligent

ฉลาด

322

[to] throw ; pitch ; toss

โยน

323

[to] swim

ว่าย

324

boss ; leader ; chief

หัวหน้า

325

respect ; regard ; esteem

ความเคารพ

326

[to] prostrate oneself

กราบ

327

blackboard ; chalkboard ; greenboard

กระดานดำ

328

character ; letter ; writing

ตัวหนังสือ

329

altogether ; completely ; wholly

ครบ

330

straight line ; straight edge

บรรทัด

331

[to be] hard ; difficult

ยาก

332

[to] listen (to something) ; hear (something)

ฟัง

333

characteristic ; qualification ; attribute

คุณสมบัติ

334

[to be] repeated ; recurrent

ซ้ำ

335

command ; order ; word of command

คำสั่ง

336

regulation ; rule ; principle

ข้อบังคับ

337

[to] remind ; call to mind

เตือนใจ

338

altogether ; completely ; wholly

ครบ

339

[to be] correct ; right ; accurate

ถูกต้อง

340

picture ; image ; vision

ภาพ

341

[to] compare ; make a comparison

 เปรียบ

342

family

ครอบครัว

343

[to] respect ; believe in

นับถือ

344

spirit ; moral support ; will

กำลังใจ

345

[to] combine ; add up ; include

รวม

346

king ; monarch ; sovereign

พระเจ้าแผ่นดิน

347

or

 หรือ

348

king

ในหลวง

349

absolutely ; all ; total

ทั้งหมด

350

[to] respect ; believe in

นัับถือ

351

military ; soldier

ทหาร

352

[to] fight ; combat

รบ

353

[to] shoot ; fire

ยิง

354

gun ; firearm ; rifle

ปืน

355

[to] protect ; defend ; prevent

ป้องกัน

356

doctor

หมอ

357

should ; ought to

ควร

358

politely ; courteously ; respectfully

สุภาพ

359

career ; profession ; livelihood

อาชีพ

360

Thai sweet made from sugar palm

ขนมตาล

361

[to] sprinkle ; scatter

โรย

362

piece ; part ;

ชิ้น

363

[to] engrave ; etch ; carve

แกะ

364

piece ; chunk

ก้อน

365

sugar

น้ำตาล

366

bowl

ชาม

367

[to] boil ; froth ; foam

เดือด

368

[to] move slowly ; crawl

คลาน

369

bowl

ขันน้ำ

370

glass ; cup ; crystal

ถ้วยแก้ว

371

that ; those

นั่น

372

whose

ของใคร

373

[to] lend

ให้ยืม

374

[to be] broken ; separated ; torn

ขาด

375

Thai sweet made from banana

ขนมกล้วย

376

Thai sweet made from bean

ขนมเทียน

377

Thai sweet made from sticky rice

ข้าวเหนียวเปียก

378

Thai sweet made from sticky rice flour

ขนมบัวลอย

379

mostly ; chiefly ; largely

ส่วนมาก

380

wheat flour

แป้ง

381

sugar

น้ำตาล

382

fork

ส่้อม

383

[to] scrape away ; throw away ; flick off

เขี่ย

384

[to] mold ; sculpt ; form

ปั้น

385

[to] add ; add more ; fill

เติม

386

charcoal ; cinder

ถ่าน

387

nearly ; almost ; practically

จวน

388

[to] switch off ; turn off ; put out

ดับ

389

[to] promote ; upgrade

เลื่อน

390

[to] be fresh ; be lively ; be vigorous

สดชื่น

391

boat ; ship

เรือ

392

[to be] clear ; transparent

ใส

393

[to] flow

ไหล

394

[to] cross over ; pass over ; overlook

ข้าม

395

[to] pass ; pass over ; pass by

ผ่าน

396

police station

สถานีตำรวจ

397

sand

ทราย

398

brick

อิฐ

399

[to] break ; crack ; break off

หัก

400

monk ; Buddhist priest

พระสงฆ์

401

manners ; behaviour ; behavior

กิริยา

402

manners ; ethics

มารยาท

403

is a local government administrative district in Thailand

ตำบล

404

fresh food ; uncooked food

ของสด

405

cigarette ; tobacco

บุหรี่

406

coffee

กาแฟ

407

boat ; ship

เรืือ

408

tugboat ; tug ; towboat

เรือโยง

409

[to] fill up with ; load up with ; carry

บรรทุก

410

unhusked rice

ข้าวเปลือก

411

rice

ข้าวสาร

412

[to] divide ; separate ; part

แยก

413

[to be] dirty ; messy ; unclean

สกปรก

414

poison ; toxicity ; toxicant

พิษ

415

[to] stick ; plunge down ; stab down

ปัก

416

[to] pay

เสีย

417

money ; currency ; cash

เงิน

418

(the Thai currency,

บาท

419

public

สาธารณะ

420

property ; wealth ; asset

สมบัติ

421

mud ; mire ; muck

โคลน

422

[to] throw ; pitch

ปา

423

coast ; bank ; side (of a river or sea)

ฝั่ง

424

[to] wash ; do one's washing

ซักผ้า

425

[to] change clothes

ผลัด

426

a day start for thai monk to stay in temple  in period of 3 lunar months during the rainy season

วันเข้าพรรษา

427

people ; inhabitants ; residents

ประชาชน

428

[to] make merit

ทำบุญ

429

pavilion ; wayside shelter ; hall

ศาลา

430

[to be] important ; significant

สำคัญ

431

The monk have eating

พระฉัน

432

village chief ; village headman

ผู้ใหญ่บ้าน

433

[to] inform ; tell ; advise

แจ้ง

434

to] know ; understand ; realize

ทราบ

435

[to] invite ; ask ; persuade

เชิญ

436

district ; amphoe

อำเภอ

437

villager ; folk ; ordinary people

ชาวบ้าน

438

[to] cooperate ; collaborate ; work together

ร่วมมือ

439

wall ; barrier ; partition

กำแพง

440

boy scout

ลูกเสือ

441

[to be] bad ; spoiled ; wasted

เสีย

442

human ; human being

มนุษย์

443

[to be] dead

ตาย

444

vegetation ; plant

พืช

445

slogan ; motto ; catchword

คำขวัญ

446

life ; existence ; living

ชีวิต

447

shortly ; briefly

สั้น

448

[to] keep out ; prevent ; set aside

กัน

449

[to] fix ; solve ; rectify

แก้

450

[to] mow ; clear ; cut

ถาง

451

bamboo

ไม้ไผ่

452

[to] carry down

ขนลง

453

[to] distribute ; give out ; hand out

แจก

454

rose

กุหลาบ

455

flower bloom

ดอก

456

[to] worship ; venerate ; revere

บูชา

457

fruit

ผล

458

[to] overcrowd ; be dense ; be crowded

หนา

459

tree shade ; shade

ร่่มเงา

460

[to] live ; reside ; dwell

อาศัย

461

mâi sà-baai

เต็มใจ

462

[to] be ill ; be unwell

ไม่สบาย

463

[to] agree ; consent ; let

ยอม

464

look ; manner ; appearance

ท่าทาง

465

enjoyably ; joyfully ; cheerfully

รื่นเริง

466

[to] bury a dead body ; bury a corpse

ฝัง

467

trunk (of a plant)

โคน

468

[to be] sorry ; upset ; apologetic

เสียใจ

469

very much ; too much ; extremely

เหลือเกิน

470

tears

น้ำตา

471

[to] wipe ; rub ; clean

เช็ด

472

[to] sick ; ill ; get ill

ป่วย

473

What's wrong ?

เป็นอะไร

474

only ; alone ; just

เอง

475

[to] check ; censor ; inspect

ตรวจ

476

[to] inject ; vaccinate ; inoculate

ฉีดยา

477

hospital

โรงพยาบาล

478

otherwise

ไม่เช่นนั้น

479

[to] contract a disease ; infect with a disease

ติดโรค

480

[to] vaccinate ; inoculate

ปลูกฝี

481

[to] spread ; be dispersed ; be scattered

ระบาด

482

last time ; pass ; already

ท่ี่แล้ว

483

[to be] excellent ; superb ; outstanding

เยี่ยม

484

relatives ; relations ; folks

ญาติ

485

[to be] provincial ; up-country ; out of town

ต่างจังหวัด

486

before ; first ; former

ก่อน

487

sleeve

แขนเสื้อ

488

calendar

ปฏิทิน

489

cold ; common cold

หวัด

490

conjunctivitis ; pink eye

ตาแดง

491

scabies ; itch

หิด

492

lice ; louse

เหา

493

[to] ache ; pain

ปวด

494

head

ศีรษะ

495

[to] feel ; touch

รู้สึก

496

[to] have a stuffed nose

คัดจมูก

497

medicine ; medication ; drug

ยา

498

pharmacy ; chemist ; drugstore

ร้านขายยา

499

handkerchief

ผ้าเช็ดหน้า

500

nose

จมุก