WoordenlijstNederlandsThai5 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstNederlandsThai5 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstNederlandsThai5 Deck (239):
1

verloopt

หมดอาย

2

binnenkort

เร็วๆน

3

meegenomen

เอามา

4

pasfoto's

รูปถาย

5

aha

อาฮา

6

over

อีก

7

terugkomen

กลับมา

8

loket (het)

ชอง

9

kijkt boos

ดูเหมือนโกรธ

10

er ... van

เลย

11

in orde gebracht

ทําเรียบรอย

12

centrale

กลาง

13

beleid (het)

นโยบาย

14

specifiek

โดยเฉพาะ

15

terrein (het)

อาณาเขต

16

betreffen

เกี่ยวกับ

17

snelwegen

ทางหลวง

18

sterke

แนนหนา

19

punten

ขอ

20

waardoor

ที่ม

21

waarde (de)

ความสําคัญ

22

handel (de)

พาณิชย

23

toerisme (het)

การทองเทยว

24

dan ook

จึง

25

zogenaamde

ที่เรียกกันวา

26

aardgas (het)

กาซธรรมชาต

27

waard

คุณคา

28

erop

ไดใช

29

voorzien (van)

จัดหาให

30

heel wat

แยะมาก

31

koeien

วัว

32

leveren

จัดหาให

33

Friese

ฟรีเซอ

34

meren

ทะเลสาบ

35

trekken

ดึงดูด

36

toeristen

นักทองเทยว

37

geldt

เปน

38

ideaal

อุดมการณ

39

hoofdstad (de)

เมืองหลวง

40

vergaderstad (de)

เมืองทมีการประชุม

41

even

ไกลกับ

42

ver weg

ไกล

43

nog geen

ยังไม

44

ontstaan

ทำ

45

woonruimte (de)

ที่พัก

46

oosten (het)

ตะวันออก

47

natuurpark (het)

สวนสาธาณะธรรมชาต

48

Brabantse

บราบัณธเซอ

49

danken

เปนหนี้บุญคุณ

50

gloeilamp (de)

หลอดไฟฟา

51

typen

แบบ

52

Japanse

ญี่ปุน

53

klinkt

มีเสียง

54

plek (de)

ที่น

55

vrij

วาง

56

zoontje (het)

ลูกชาย

57

drukte (de)

ความวุนวาย

58

beloofd

สัญญา

59

komt uit

สะดวก

60

kan mij niet schelen

ไมสนใจ

61

daarnet

เมื่อก

62

uitgenodigd

ไดเชิญมา

63

pan (de)

หมอ

64

gooit

ขวางลง

65

maak af

ทําเสร็จ

66

waar ... van

ชอบอะไร

67

best

68

zolang

ในระหวางท

69

overal van

ทุกสิ่งทุกอยาง

70

wezen

เปน

71

diepvries (de)

ตูแชเยน

72

slim

ฉลาด

73

waag

กลา

74

excuus (het)

ขอแกตัว

75

geluid (het)

เสียง

76

roepen om

รองเรียก

77

momentje (het)

สักคร

78

vrees

เกรงวา

79

op de hoogte

ใหทราบ

80

excuses

ขอโทษ

81

ongemak (het)

ความไมสะดวก

82

zet

ทำบน

83

zacht

เบา

84

vuurtje (het)

ไฟ

85

verschijnen

มาถึง

86

liedje (het)

เหมอนกัน

87

telkens

ทุกครั้ง

88

gaat ... niet door

ยกเลิก

89

schuld (de)

มีความผิด

90

kan er niets aan doen

ชวยอะไรไมได

91

zachter

เบาหนอย

92

staat (de)

มลรัฐ

93

historische

ทางประวัติศาสตร

94

feiten

ขอเท็จจริง

95

rijtje (het)

เรียบเรียง

96

richten

เล็ง

97

blik (de)

การชําเลืองด

98

eeuw (de)

ศตวรรษ

99

losse

แยกกัน

100

staten

มลรัฐ

101

onderdeel (het)

สวนตอน

102

rijk (het)

อาณาจักร

103

leiding (de)

ความควบคุม

104

oranje

โอรันเยอ(สีสม)

105

voerden oorlog

ตอสูสงคราม

106

uiteindelijk

ในที่สุด

107

wonnen

ไดชนะ

108

strijd (de)

การตอส

109

kwam tot stand

สถาปนาขึ้น

110

der

ของ

111

verenigde

สห

112

periode (de)

ระยะ

113

boeiend

ที่ตรึงใจ

114

verhaal (het)

เรื่อง

115

namen

เอา

116

namen in bezit

เอามาในครอบครอง

117

eventjes

เวลาสั้น

118

herinneren

ระลก

119

daaraan

นั้น

120

Zuid-Amerika

อเมริกาใต

121

Franse

ฝรั่งเศส

122

hieraan

นั้น

123

huidige

ปจจุบัน

124

vorm (de)

รูปราง

125

koninkrijk (het)

ราชอาณาจักร

126

vlag (de)

ธง

127

in gebruik

ใช

128

blauw

สีน้ําเงิน

129

grappig

เปนเรื่องขบขัน

130

ontwikkeld

เกิดขึ้น

131

in tegenstelling tot

ในตรงกันขามกบ

132

ontwikkeling

ความเจริญ

133

meegemaakt

ไดประสบมา

134

bladzijde (de)

หนา

135

Europese

ของยุโรป

136

Duitse

เยอรมัน

137

uitbreiden

ขยาย

138

ontstond

เกิดขึ้น

139

waarbij

140

de dood vonden

ตาย

141

tientallen

หลายๆ สิบ

142

miljoenen

หลายลาน

143

waaronder

ในจำพวก

144

Rusland

ประเทศรัสเซีย

145

Verenigde Staten

สหรัฐอเมริกา

146

zodat

เพื่อให

147

volk (het)

ราษฎร

148

vrijheid (de)

อิสรภาพ

149

terugkreeg

ไดคืน

150

neen

ไมใช

151

gemeenschap (de)

ชุมชน

152

waarheid (de)

ความจริง

153

geen sprake van

ไมใช

154

puur

แทที่จริง

155

symbolische

เปนสัญลักญณ

156

treedt op

แสดงตัว

157

parlement (het)

รัฐสภา

158

partij (de)

พรรค

159

wint

ชัยชณะ

160

overleggen

อภิปราย

161

meerderheid (de)

สวนมาก

162

bespreken

ปรึกษา

163

toekomstige

ในภายหนา

164

lijn (de)

ความเหน

165

minister-president (de)

นายกรัฐมนตร

166

ministers

รัฐมนตร

167

conclusie (de)

การลงความคดเห็น

168

heeft in handen

มีในมือ

169

geeft uit handen

ใหจากมอ

170

hoezo

อยางไร

171

stelt vragen

มีคําถาม

172

kritiek (de)

การวิจารณ

173

voorstel (het)

คำเสนอ

174

wensen

ตองการ

175

veranderingen

การเปลี่ยนแปลง

176

wens (de)

การตองการ

177

vertrouwen (het)

ความไวใจ

178

legt ... neer

ลาออกจากตําแหนง

179

initiatief (het)

การริเรม

180

regeringspartijen

พรรคของรัฐบาล

181

aflopen

สิ้นสุด

182

miljarden

หลายพันลาน

183

justitie

(กระทรวง)ยุตธรรม

184

de ene

185

eerlijk

ซื่อสัตร

186

eerlijk gezegd

พูดซื่อสัตร

187

linkse

ฝายซาย

188

rechtse

ฝายขวา

189

dat treft

โอกาสด

190

achtergrond (de)

เบื้องหลัง

191

zwijgen

ไมพูดไมจา

192

opent

เริ่ม

193

eindigt

สิ้นสุด

194

sluit ... af

สุดทายน

195

iets dergelijks = zoiet

s เชนนั้น

196

grijp

จับ

197

geest (de)

จิต

198

meemaakte

ไดประสบมา

199

fileprobleem (het)

ปญหารถติด

200

bevolkt

พํานักอย

201

ruimteprobleem (het)

ปญหาเนื้อท

202

volledig

เต็มท

203

recept (het)

ตํารับอาหาร

204

ben je zover

พรอมหรือยัง

205

eindtoets (de)

การสอบสุดทาย

206

ronde (de)

รอบ

207

slagen

ผาน

208

zakken

ตก

209

slaagt

ผาน

210

ten minste

อยางนอย

211

tegelijk

พรอมกัน

212

opmerking (de)

ขอสังเกต

213

wist te

ใหทํา

214

dwingen

บังคับ

215

knap

เกง

216

opzicht (het)

ดาน

217

resultaat (het)

ผลที่ตามมา

218

schudt

สายหัว

219

gestoken

ใชเวลา

220

niet normaal

ไมเปนปกต

221

overdag

ตอนกลางวัน

222

voortdurend

ตลอดเวลา

223

doe normaal

ทำธรรมดา

224

zeiden

บอก

225

zomaar

เพียง

226

vreemde

ตางประเทศ

227

grammatica (de)

ไวยากรณ

228

volgorde (de)

ลําดับ

229

in het kader (van)

ในกรอบของ

230

ingaan (op)

ตอบ

231

door middel van

โดยทาง

232

combinaties

การรวม

233

elementen

ธาตุแท

234

om ... gaan (met)

ใชประโยชน(กับ)

235

thema (het)

หัวขอ

236

slotdebat (het)

การถกเถียงขั้นสุดทาย

237

overtuigen

ทําใหเชื่อ

238

argumenten

การโตเถียง

239

daar gaan we dan!

ไปทำเลย