WoordenlijstThai9 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstThai9 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstThai9 Deck (494):
1

ความเปนไปได

mogelijkheden

2

เบียร

biertjes

3

ดื่ม

gedronken

4

พลตำรวจ

agent (de)

5

ลุงตํารวจ

oom agent

6

เรียบรอย

netjes

7

สถานีตํารวจ

politiebureau (het)

8

มาถึง

terechtkomt

9

ทําให

is te horen

10

ยิน

toont

11

สนใจ

belangstelling (de)

12

ไดยืม

geleend

13

ใจด

vriendelijk

14

สถานีตํารวจ

bureau (het)

15

อธิบาย

uit ... leggen

16

ขอยืม

lenen

17

ขโมย

stelen

18

ควบคุม

controleren

19

อย

aanwezig

20

ตา

ogen

21

ชวย

een handje

22

รวมมือ

samenwerken

23

จําเปน

noodzakelijk

24

หมวกแก็ป

pet (de)

25

กระบะกระดาษ

papierbak (de)

26

เพื่อนบาน

buren

27

ผิดปรกต

opvallend

28

เลี้ยง

houden

29

สัตว

dieren

30

ไดแจง

doen aangifte

31

ความปลอดภัย

veiligheid (de)

32

ยิงปน

schieten

33

ทะเลเหนือ

Noordzee (de)

34

ความสงบ

rust (de)

35

ระเบียบ

orde (de)

36

ประสงค

doel (het)

37

เพิ่มเติม

daarbij

38

พี่ชายคนโต

Grote Broer

39

พฤติกรรม

gedrag (het)

40

ชีวิตสวนตัว

privacy (de)

41

ขาดหาย

missen

42

บัตรประชาชน

identiteitsbewijs (het)

43

ทะเลาะ

ruzie (de)

44

แก

lossen op

45

การแขงขันฟุตบอล

voetbalwedstrijden

46

ความรุนแรง

geweld (het)

47

slaan

48

หมา

hond (de)

49

ไมยอม

weigeren

50

ผิดกฎหมาย

illegale

51

สันติภาพ

vrede (de)

52

เวลาเวาง

vrije tijd (de)

53

กิจกรรม

activiteiten

54

ลงมือทํา

ondernemen

55

ขวนขวาย

actief

56

ยุงมากกวา

drukker

57

อยาง

manier (de)

58

waarop

59

ใช

besteedt

60

อิทธิพล

invloed (de)

61

มีอะไร

er te doen is

62

ปกติพูด

normaal gesproken

63

ทางวัฒนธรรม

iets cultureels

64

การกีฬา

sport (de)

65

ทั้ง

zowel ... als

66

วัฒนธรรม

cultuur (de)

67

พิพิธภัณฑ

museum (het)

68

หองโถงคอนเสิรต

concert (het)

69

หองโถง

zaal (de)

70

หนังตอส

actiefilms

71

จริงจัง

serieuze

72

ดนตรีแจส

jazz

73

สม่ําเสมอ

regelmatig

74

กีฬา

sport (de)

75

กลางแจง

buitenlucht (de)

76

การชอบมากกวา

bij voorkeur

77

คนเดียว

in je eentje

78

เดินเลน

wandel

79

เกือบจะ

vrijwel

80

ดิสโก

disco (de)

81

การเคลื่อนไหว

beweging (de)

82

เชิญ

nodig uit

83

อะไร

waarmee

84

ทำ

vul

85

ปกต

in het algemeen

86

คอมพิวเตอร

computer (de)

87

โตตอบ

chatten

88

เอ็ม แอส เอ็น

MSN

89

ทางสังคม

sociale

90

การสัมผัส

contacten

91

โทรทัศน

tv (de)

92

กลาวถึง

genoemd

93

อยาง

vorm (de)

94

ศิลปะ

kunst (de)

95

แลวแต

hangt ervan af

96

ในอดีต

verleden (het)

97

รางวัล

prijzen

98

ไดรบ

gewonnen (winnen)

99

นานาชาต

internationale

100

ลูงสุด

top (de)

101

ทางการแพทย

medische

102

ความกังวล

zorg (de)

103

จัดการ

geregeld

104

หมอประจําบาน

huisarts (de)

105

พื้นฐาน

basis (de)

106

ระเบียบ

systeem (het)

107

กำหนด

bepaalde

108

มีประโยชน

praktisch

109

เปนที่รูจัก

bekend

110

ทันท

plotseling

111

หมอผูชํานาญ

specialist (de)

112

ทั่วไป

algemene

113

ประวัต

geschiedenis (de)

114

อยางไรก็ตาม

althans

115

คอมพิวเตอร

pc (de)

116

ความเอาใจใส

aandacht (de)

117

สวนตัว

persoonlijk

118

การสนทนา

gesprek (het)

119

ตรึกตรอง

denkt na

120

เหตุผล

oorzaak (de)

121

โรค

ziekte (de)

122

หัวไหล

schouder (de)

123

ถูกตอง

juiste

124

ทา

houding (de)

125

ความเครียด

spanningen

126

เปนหวัด

verkouden

127

เหนื่อย

moe

128

เมื่อเร็วๆ น

de laatste tijd

129

ให

laten

130

ตรวจ

onderzoeken

131

ยา

medicijnen

132

ใบสั่งยา

recept (het)

133

รานขายยา

apotheek (de)

134

การแกปญหา

oplossing (de)

135

คิด

bedenken

136

สง

stuurt

137

จดหมาย

brief (de)

138

ติดตอกับ

verbonden (aan)

139

โรงพยาบาล

ziekenhuis (het)

140

หมอฟน

tandarts (de)

141

อนึ่ง

overigens

142

การประกัน

verzekering (de)

143

คา

kosten (de)

144

ประกัน

verzekerd

145

ตามกฎ

in principe

146

บังคับ

verplicht

147

เบี้ย

premie (de)

148

เงินเดือน

inkomen

149

การชวยเหลือ

hulp (de)

150

ไดรบบาดเจ็บ

gewond

151

ถูกทําให

raken

152

การรักษา

behandeling (de)

153

ชายเขตระหวาง

rand (de)

154

ชายเขตระหวางเมือง

Randstad (de)

155

ในระหวาง

daartussen

156

เชน

zoals

157

อันที่จริง

in feite

158

ถือวา

beschouwen

159

ทั้งปวง

geheel (het)

160

ตรงกลาง

midden (het)

161

ขยาย

breidt zich uit

162

ทางเศรษฐกิจ

economische

163

ทาเรือ

haven (de)

164

ความสําคัญ

van belang

165

การสินคาเขา

import (de)

166

การสงสินคาออก

export (de)

167

รอบ

rond

168

อุตสาหกรรม

industrie (de)

169

น้ํามน

olie (de)

170

ไดผลิต

geproduceerd

171

สนามบิน

luchthaven (de)

172

สงสินคาออก

uitgevoerd

173

gunstige

174

บรษัท

ondernemingen

175

ทางตรรกวิทยา

logisch

176

ผลที่เกดตามมา

gevolg (het)

177

แนนหนา

dichte

178

พลเมือง

bevolking (de)

179

ที่นน

daarvan

180

ขาดแคลน

gebrek (het)

181

เหมาะสม

geschikte

182

สวน

tuin (de)

183

เหตุผล

reden (de)

184

ขณะท

terwijl

185

เพราะฉะนั้น

vandaar

186

เกือบ

praktisch

187

ปรากฎการณ

verschijnsel (het)

188

รถติด

zit vast

189

มาก

volkomen

190

ไดผลลบ

negatieve

191

ดวย

onder andere

192

คุณภาพ

kwaliteit (de)

193

เสียหาย

verliest

194

มหาศาล

verschrikkelijk

195

ตางประเทศ

buitenland (het)

196

ประเทศสวีเดน

Zweden

197

รถราง

tram (de)

198

พัน

duizend

199

ตางๆ

verschillende

200

รูจัก

herken

201

หยุดนิ่ง

staat ... stil

202

พิเศษ

bijzondere

203

ไกล

verre

204

ทางสาธารณะ

publieke

205

การอภิปราย

debat (het)

206

หยาบคสยขึ้น

scherper

207

กลา

durfden

208

กระทำตอบ

reageren

209

กลาว

uiten

210

นึกถึง

houden rekening

211

ความรูสึก

gevoel (het)

212

ศาสนา

geloof (het)

213

ทําอยางเปดเผย

maken openbaar

214

การกระทําโตตอบ

reacties

215

เรื่อง

artikelen

216

โทรทัศน

televisie (de)

217

การเมือง

politiek (de)

218

บาๆ บอๆ

knettergek

219

เรียก

riep

220

นักการเมือง

politicus (de)

221

รัฐบาล

regering (de)

222

ความเหน

standpunt (het)

223

ทุกคน

ieders

224

สิทธ

recht (het)

225

รัฐธรรมนูญ

grondwet (de)

226

สาธารณรฐ

republiek (de)

227

คําลอเลียน

grappen

228

ตองได

moet kunnen

229

รูปภาพ

plaatjes

230

ไป

stapt

231

ผูพิพากษา

rechter (de)

232

คาปรับ

boete (de)

233

โทษ

straf (de)

234

ประชาธิปไตย

democratie (de)

235

ความคด

opvatting (de)

236

บางคน

sommigen

237

ขอบเขต

grenzen

238

เจตนา

bewust

239

ออกจากวาจา

uitspraken

240

ผลลบ

negatief

241

ภาพ

beeld (het)

242

ผิด

fout

243

กระนั้น

zulke

244

ให

mogen

245

ไดเขียน

geschreven

246

ไดใส

geplaatst

247

ที่หลัง

achteraf

248

ไมคอย

geen enkel

249

ผล

effect (het)

250

จํากัด

banden

251

-

gelegd

252

ความนบถือ

respect (het)

253

โปรด

wees

254

ระวง

voorzichtig

255

เรียกรอง

roepen

256

การพูด

meningsuiting (de)

257

ติเตยน

kritiek (de)

258

การตัดสิน

beslissingen

259

เรื่อง

kwestie (de)

260

มต

opinie (de)

261

อธิบาย

verklaar

262

การอภิปราย

discussie (de)

263

ความชำนาญ

ervaring (de)

264

อยางยิ่ง

uiterst

265

แขนงงาน

vak (het)

266

ชำนาญ

beheerst

267

หายไป

verdwijnt

268

ทั้งหมด

geheel

269

นายจาง

werkgevers

270

เรียกรอง

stellen eisen

271

ความตองการ

eisen

272

ปญหา

moeilijkheden

273

คาดหมาย

verwachten

274

อาชีพ

beroep (het)

275

การบริการ

dienstverlening (de)

276

สภาพการณ

situatie (de)

277

โฮเรยกา

horeca (de)

278

การดูแล

zorg (de)

279

ขบวนการอัตโนมต

automatisering (de)

280

ตวามตองการ

behoefte (de)(aan)

281

พนักงาน

personeel (het)

282

เศรษฐกิจความร

kenniseconomie (de)

283

มีสภาพ

is het geval

284

แปลก

merkwaardig

285

ผูอพยพไปอยูทอี่น

migranten

286

เขาใจ

besef

287

ดูเหมือน

lijkt me

288

การรวมกัน

combinatie (de)

289

การฝกงาน

stage (de)

290

ไมจาย

niet-betaald

291

อนาคต

toekomst (de)

292

การฝกงาน

vast

293

โดยมาก

voornamelijk

294

ชั่วคราว

tijdelijk

295

ตอนแรก

in het begin

296

แบงเวลา

deeltijd

297

หวัง

hoopt

298

เร็ว

gauw

299

รับจาง

nemen aan

300

พนักงาน

werknemers

301

ใหออกจากงาน

ontslaan

302

พิพากษา

beslist

303

นายจาง

baas (de)

304

ไมมีงานทา

werkloos

305

ใหออกจากงาน

ontslagen

306

เงินชวยเหลือ

uitkering (de)

307

ใชใหม

neem aan

308

บังคับ

eist

309

รับจาง

aannemen

310

เหมาะ

past (bij)

311

มัด

band (de)

312

สังคม

maatschappij (de)

313

เรื่องน

daar … over

314

แมวา

ondanks

315

ความหนาแนน

dichtheid (de)

316

เมืองทมีอยูลานกวาคน

miljoenensteden

317

รูป

figuur (de)

318

คอนขาง

nogal

319

ใหญขึ้น

gegroeid

320

was er sprake (van)

321

สูงเกินไป

scherpe

322

การเพิ่มขึ้น

stijging (de)

323

อัตรา

cijfer (het)

324

อัตราการเกิด

geboortecijfer (het)

325

กระโดด

sprong

326

ทันท

ineens

327

ขึ้น

omhoog

328

การเพิ่มขึ้น

groei (de)

329

ตอไป

gaat door

330

พรอมกัน

tegelijkertijd

331

ปรากฎชัด

blijkbaar

332

การเพิ่มพลเมือง

bevolkingsgroei (de)

333

การเขามาอยูในถิ่นใหม

immigratie (de)

334

มาก

flink

335

ไดขึ้นไป

omhooggegaan

336

เสรีภาพ

vrijheid (de)

337

คนหา

op zoek (naar)

338

มหาวิทยาลัย

universiteit (de)

339

ไปตาม

volgen

340

ความรัก

liefde (de)

341

ต่ําลง

daalt

342

จำนวน

aantal (het)

343

ผูเขามาอยูในถิ่นใหม

immigranten

344

เกี่ยวกับ

met betrekking tot

345

ออกจาก

verlaten

346

คําอธิบาย

verklaring (de)

347

ความสุข

geluk (het)

348

คริสต

christelijk

349

ทางโปรเตสแตนฐ

protestantse

350

จํากัด

beperkte

351

สิทธ

rechten

352

ศาสนา

godsdienst (de)

353

ชาวคาทอลิก

katholieken

354

ชาวยิว

joden

355

แยกกัน

gescheiden

356

เทากัน

gelijke

357

มาก

sterk

358

แยก

verdeeld

359

ตกใจ

schrik niet

360

ชุมชน

gemeenschappen

361

นอกจากนั้น

daarnaast

362

พิสูจนวาเปนจรง

vaststellen

363

ใหญทสุด

het grootst

364

อิสลาม

islam (de)

365

คนมุสลิม

moslims

366

คนมุสลิม (ผูหญิง)

moslima's

367

สังคม

maatschappelijk

368

ยินดีตอนรับ

welkom

369

โทรศัพทของงานภาษ

belastingtelefoon (de)

370

ขอมูล

gegevens

371

ถือ

houd

372

ในมอ

bij de hand

373

รายการเลือก

keuzemenu (het)

374

ใบเสียภาษ

aanslag (de)

375

เงินสนับสนุน

toeslagen

376

ประสบการณ

ervaring (de)

377

เสียงคอมพิวเตอร

stem (de)

378

กด

druk

379

ผิด

verkeerd

380

อีกครั้งหนึ่ง

nogmaals

381

สํานักงานภาษ

belastingen

382

เร็ว

vlug

383

เลือก

gekozen

384

พนักงาน

medewerkers

385

ไมนาเชื่อ

ongelooflijk

386

จัดการ

regelen

387

มีการสนทนา

gesprekken voeren

388

องคการ

instellingen

389

ลงทะเบียน

registreer je

390

ในระหวางน

voorlopig

391

ใบขับข

rijbewijs (het)

392

ใบเอกสาร

papiertje (het)

393

อีกแลว

alweer

394

คารักษาสุขภาพ

ziektekosten

395

ทำ

sluiten

396

เกี่ยวกับ

betreft

397

จัด

regelt

398

เงินชวยเหลือ

uitkering (de)

399

องคการ

organisatie (de)

400

เปรียบเทียบ

vergelijkt

401

ใบประกาศนียบัตร

diploma's

402

สํานักงานภาษ

belastingdienst (de)

403

ตองการใหชวยอะไร

van dienst zijn

404

เฮ เฮ

hèhè

405

ในที่สุด

eindelijk

406

ทำไม

waarvoor

407

ผูอํานวยการ

directeur (de)

408

บรษัทการกอสราง

bouwbedrijf (het)

409

แผนงาน

project (het)

410

พื้น

grond (de)

411

มอบให

gepresenteerd

412

ขาวสาร

berichten

413

เรื่องน

hierover

414

ขาว

nieuws (het)

415

แกไข

opgelost

416

ที่เกยวกบ

te maken hebben

417

อยางเดยว

enige

418

กอสราง

bouwen

419

ลึก

diep

420

มต

gedachte (de)

421

จริง

concreet

422

แผนการกอสราง

bouwplan (het)

423

ทำ

opgesteld

424

การดําเนินการกอสราง

bouwproces (het)

425

ปด

afgesloten

426

คิดวา

vermoed

427

จาก

vanuit

428

คลอง

grachten

429

คอนกรีต

betonnen

430

ลง

zakken

431

จากนั้น

van daaruit

432

อยางน

wijze (de)

433

ผูอาศัยอย

bewoners

434

ไมรบกวน

nergens van

435

การเสี่ยง

risico's

436

อันตราย

gevaarlijk

437

นากลว

angst (de)

438

มุม

hoekje (het)

439

ออ

och

440

ไวใจได

vertrouwt

441

นาเชื่อถือ

degelijke

442

แบบแผน

plannen

443

แขงแรง

stevige

444

วัตถ

materialen

445

ไฟ

brand (de)

446

ภาค

termijn (de)

447

ทําใหเปนจรง

realiseren

448

เริ่ม

starten

449

ทางการเงิน

financiële

450

ดาน

aspect (het)

451

สันนิษฐานวา

gaan uit (van)

452

พันลาน

miljard (het)

453

สภาอำเภอ

gemeentebestuur (het)

454

ทําใหเชื่อถือ

overtuigd

455

สนับสนุน

steunen

456

สภา

bestuur (het)

457

คณะกรรมการ

commissie (de)

458

ความเขาใจ

begrip (het)

459

ตอน

fase (de)

460

เต็มใจ

bereid

461

สํานักงาน

afdeling (de)

462

ทะเบียน

burgerzaken

463

หมูบาน

dorp (het)

464

แบง

verdeeld

465

เขต

stadsdelen

466

สํานักงาน

kantoren

467

ลงทะเบียน

geregistreerd

468

ไปที่นน

ernaartoe

469

มีการเสียชีวต

overlijden (het)

470

การเลือกตั้ง

verkiezingen

471

ขาวสาร

bericht (het)

472

บัตร

kaart (de)

473

ลงคะแนน

stemmen

474

ไมมีงานทา

werkloos

475

เก็บ

verzamelt

476

ขยะ

afval (het)

477

ตําแหนงสูงสุด

hoofd (het)

478

นายอำเภอ

burgemeester (de)

479

ตําแหนง

functie (de)

480

มากที่สุด

het meest

481

-

die van

482

ประธาน

voorzitter (de)

483

การประชุม

vergaderingen

484

สภาอำเภอ

gemeenteraad (de)

485

พูด

voert het woord

486

มาตรการ

maatregelen

487

หัวหนา

is de baas

488

แตงตั้ง

benoemd

489

พระราชิน

koningin (de)

490

เมื่อคืนน

vannacht

491

ลูกสาว

dochtertje (het)

492

แจง

aangeven

493

ภรรยา

vrouw (de)

494

และอื่นๆ

enzovoort