WoordenlijstThai6 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstThai6 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstThai6 Deck (496):
1

สวัสด

hallo

2

ฉัน

ik

3

ชื่อ

ben

4

ของ

van

5

ของฉัน

mijn

6

ชื่อ

naam (de)

7

อาจารย

docent (de)

8

และ

en

9

ใคร

wie

10

เปน

ben

11

คุณ

jij

12

อะไร

hoe

13

ชื่อ

heet

14

คุณ

je

15

อะไร

wat

16

คุณ

je

17

ชื่อ

heet

18

สวัสด

dag

19

คุณผูหญิง

mevrouw

20

จาก

uit

21

อะไร

welk

22

ประเทศ

land (het)

23

มา

kom

24

ประเทศสเปน

Spanje

25

คุณ

u

26

คุณผูชาย

meneer

27

ของคุณ

uw

28

มา

komt

29

จาก

vandaan

30

ประเทศจีน

China

31

อย

woont

32

ใน

in

33

อะไร

welke

34

เมือง

stad (de)

35

อย

woon

36

กรุงเฮก

Den Haag

37

ถนน

straat (de)

38

กลางเมอง

centrum (het)

39

เลขท

nummer (het)

40

เบอรโทรศัพท

telefoon (de)

41

เขา

ze

42

ประเทศเนเธอรแลนด

Nederland

43

คุณ

de heer

44

ไม

niet

45

แต

maar

46

เขา

hij

47

นามสกุล

achternaam (de)

48

ชื่อ

voornaam (de)

49

ที่อย

adres (het)

50

รหสไปรษณีย

postcode (de)

51

ที่เมอง

plaats (de)

52

มือถือ

mobiel

53

ที่ทางาน

werk (het)

54

วัน เดือน ป เกิด

geboortedatum (de)

55

วัน

dag (de)

56

เดือน

maand (de)

57

เดือนมนาคม

maart

58

สัญชาต

nationaliteit (de)

59

เนเธอรแลนด

Nederlandse

60

ประเทศอังกฤษ

Engeland

61

นาน

lang

62

หรือยัง

al

63

ที่น

hier

64

ใช

ja

65

อาย

oud

66

เมื่อไร

wanneer

67

เกิด

ben geboren

68

คนเดียว

alleen

69

กับ

bij

70

เพื่อน

vrienden

71

หรือ

of

72

ครอบครัว

familie (de)

73

แตงงาน

getrouwd

74

กับ

met

75

-

een

76

คนเนเธอรแลนด

Nederlander

77

เขา

hem

78

ของเขา

zijn

79

เรา

we

80

อย

wonen

81

คุณ

jullie

82

ไมใช

nee

83

แฟลต

flat (de)

84

นอก

buiten

85

hebben

86

ลูกๆ

kinderen

87

hebben

88

เด็กผูชาย

jongen (de)

89

อาย

van

90

เด็กผูหญิง

meisje (het)

91

ทำไม

waarom

92

อยาก

wil

93

วา

dat

94

ทุกสิ่งทุกอยาง

allemaal

95

weten

96

heeft

97

ลูกชาย

zoon (de)

98

ลูกหญิง

dochter (de)

99

ของเขา

haar

100

สาม

man (de)

101

ของเขา

hun

102

พูด

spreek

103

หนอย

een beetje

104

ภาษาเนเธอรแลนด

Nederlands

105

พูด

zeg

106

นิด

klein

107

บทเรียน

les (de)

108

เรียน

leer

109

เพราะวา

omdat

110

ที่โรงเรียน

op school

111

รานคา

winkel (de)

112

ทุกแหง

overal

113

พูด

spreekt

114

คน

men

115

หลังจาก

na

116

หลักสูตร

cursus (de)

117

ไป

ga

118

ศึกษา

studeren

119

หลังจากนั้น

daarna

120

ตองการ

wil

121

ทำงาน

werken

122

มัน

het

123

สําคัญ

belangrijk

124

วา

dat

125

หนังสือ

boek (het)

126

ซีด

cd's

127

ซีดีรม

cd-rom

128

kleur (de)

129

ของ

van

130

สีเขียว

groen

131

เลมน

het

132

ดวยเหตุฉะนั้น

daarom

133

พูด

praten

134

มาก

veel

135

ทุก

alle

136

คนเนเธอรแลนด

Nederlanders

137

พูด

spreken

138

ภาษาอังกฤษ

Engels

139

นะ

wel

140

ถาม

vraagt

141

เรา

wij

142

ตอบ

antwoorden

143

ยาก

moeilijk

144

คิดวา

vind

145

งาย

makkelijk

146

เร็ว

snel

147

เขา

zij

148

ชา

langzaam

149

ชัดเจน

duidelijk

150

ไม

geen

151

ภาษา

taal (de)

152

ภาษา

talen

153

เรียน

zijn

154

อนึ่ง

trouwens

155

เรียน

leren

156

โดยไม

zonder

157

ทำ

doen

158

เขา

ze

159

ฟง

luisteren

160

ตั้งใจ

goed

161

เริ่ม

begint

162

หลักสูตร

cursus (de)

163

เลิก

is afgelopen

164

-

hij

165

วันจันทร

maandag

166

เดือนพฤษภาคม

mei

167

วันศุกร

vrijdag

168

เดือนมถุนายน

juni

169

วัน

dagen

170

ตอ

per

171

อาทิตย

week (de)

172

ทุก

elke

173

นอกจาก

behalve

174

วันพุธ

woensdag

175

ครั้ง

maal

176

ครั้ง

keer (de)

177

ตอนเชา

's ochtends

178

ตอนบาย

's middags

179

มาก

veel

180

โมง

laat

181

กี่โมง

hoe laat

182

เริ่ม

beginnen

183

บทเรียน

lessen

184

ตารางการสอน

rooster (het)

185

er is

186

กลุม

groep (de)

187

อย

zit

188

ตอนเชา

's morgens

189

เวลา

om

190

โมง

uur

191

เวลา

tijd (de)

192

ตรงเวลา

op tijd

193

ทุกคน

iedereen

194

ไมมีใคร

niemand

195

มา

komt

196

ไป

te

197

สาย

duren

198

ใชเวลา

duurt

199

ตั้งแต

van

200

ถึง

tot

201

หองเรียน

lokaal (het)

202

อื่น

andere

203

dan

204

เลิก

klaar

205

ทําการบาน

doen huiswerk

206

การบาน

huiswerk (het)

207

ของเรา

ons

208

สําหรบ

voor

209

หนา

volgende

210

กลับ

gaan

211

ไป

naar

212

บาน

naar huis

213

บางครั้ง

soms

214

ยังไม

nog niet

215

ตอนเยน

's avonds

216

อีก

nog een

217

บทเรียน

tekst (de)

218

เทาไร

hoeveel

219

วันเสารอาทิตย

weekend (het)

220

หยุด

vrij

221

วันเสาร

zaterdag

222

วันอาทิตย

zondag

223

ปด

dicht

224

ผูคน

mensen

225

เกือบ

bijna

226

ตื่นนอน

sta op

227

มักจะ

meestal

228

เสมอ

altijd

229

ตื่น

wakker

230

ลุกขึ้น

sta op

231

ทันท

meteen

232

อาบน้ํา

douche

233

แตงตัว

kleed me aan

234

ทาน

eet

235

บาง

wat

236

ขนมปง

brood (het)

237

ดื่ม

drink

238

น้ําชา

thee (de)

239

แต

zo

240

เชา

vroeg

241

ตอง

moet

242

ออกจากบาน

van huis

243

ครึ่ง

half

244

นาน

lange

245

การเดินทาง

reis (de)

246

เปลี่ยน

overstappen

247

ที่แรก

eerst

248

ขึ้น

neem

249

รถเมล

bus (de)

250

รถไฟ

trein (de)

251

อีก

weer

252

จึง

dus

253

โดยสาร

reis

254

ไป

ga

255

อีกสิบหานาท

kwart voor

256

สถานีรถไฟ

station (het)

257

bij

258

อยางไรก็ตาม

tenminste

259

เปนทางการ

officiële

260

บอยๆ

vaak

261

ไมทัน

mis

262

เพราะ

want

263

ออกไป

vertrekt

264

สิบหานาท

kwartier (het)

265

นาท

minuten

266

มากกวา

meer

267

ดวย

ook

268

การลาชา

vertraging (de)

269

ทำ

doe

270

นั้น

die

271

อาน

lees

272

หนังสือพิมพ

krant (de)

273

มาถึง

kom aan

274

ขึ้น

nemen

275

รถคันนั้น

die

276

อีก

voor

277

ทำงาน

werk

278

แตกตาง

verschilt

279

ทุกๆ วัน

van dag tot dag

280

หยุด

houd op

281

เร็วกวา

eerder

282

ออกไป

ga weg

283

สวัสด

284

ที่ไหน

waar ... heen

285

ไป

ga

286

ซุปเปอรมาเก็ต

supermarkt (de)

287

ซื้อของ

boodschappen

288

ตองการ

heb nodig

289

รายการ

lijstje (het)

290

เขียนแลว

heb gemaakt

291

ในนั้น

daar ... op

292

staat

293

ทุกอยาง

alles

294

นม

melk (de)

295

น้ําตาล

suiker (de)

296

ผลไม

fruit (het)

297

ขอ

mag

298

หนอย

even

299

อะไร

wat

300

ถาม

vragen

301

เห็น

zie

302

ไมมีทไหน

nergens

303

อย

staat

304

เจอ

vind

305

ทางโนน

daar

306

ซาย

links

307

ขวา

rechts

308

คิดดูกอน

even kijken

309

คิดวา

geloof

310

กาแฟ

koffie (de)

311

เลย

meer

312

ที่ไหนบาง

ergens

313

ah

314

kijk

315

เอาไป

halen

316

จาย

betalen

317

โอเค

oké

318

ผมเอา

dat doe ik!

319

หอ

pakken

320

อะไร

nog

321

อีก

iets

322

ผัก

groente (de)

323

ผลไม

fruit (het)

324

ซื้อ

koop

325

ไปซื้อ

haal

326

พรุงน

morgen

327

ตลาด

markt (de)

328

ความแตกตาง

verschil (het)

329

กัน

tussen

330

ถูก

goedkoop

331

ถูก

goedkoper

332

กวา

dan

333

ครับ

alstublieft

334

ตองการ

wilt

335

ใชบัครธนาคาร

pinnen

336

สักคร

moment (het)

337

เชิญ

gaat uw gang

338

ใบเสร็จ

bon (de)

339

ตองการ

nodig

340

พบกันใหม

tot ziens

341

ขอใหมีความสุข

prettig

342

เหมอนกัน

hetzelfde

343

ทำ

werkt

344

ของแดลฟต

Delftse

345

วิธีทํา

methode (de)

346

ศีรษะ

hoofd (het)

347

ในใจ

uit je hoofd

348

ทีละขั้น

stap voor stap

349

อาน

lezen

350

ฟง

luister

351

กับ

naar

352

คำ

woorden

353

คนหา

zoek op

354

คําศัพท

woordenlijst (de)

355

weet

356

วา

ze

357

ความหมาย

betekenen

358

เขาใจ

begrijp

359

จนถึง

totdat

360

ทันท

direct

361

ที่เขาใจ

versta

362

ได

kan

363

เขาใจ

verstaan

364

ใช

gebruik

365

กับนั้น

daarmee

366

ได

kun

367

ประโยค

zin

368

เขาใจ

verstaat

369

komt

370

ถาหากวา

als

371

ในนั้น

hem

372

คิดวา

bedoel

373

ทาง

via

374

เจน

heel

375

ชัด

precies

376

จําได

kent

377

การออกเสียง

uitspraak (de)

378

ทาง

door

379

door te praten

380

พูด

praat

381

ไมเคย

nooit

382

ทางน

zo

383

พูดตาม

zegt na

384

ตัวเอง

jezelf

385

มีจุด…

gaten

386

เห็นแลว

heb gezien

387

การควบคุม

controle (de)

388

ประโยคที่จุด…

gatentekst

389

ที่ขาดหาย

ontbreken

390

ได

kunt

391

จด

opschrijven

392

ทีหลัง

later

393

ซ้ํา

herhaalt

394

คำถาม

vragen

395

เขียน

schrijf op

396

คำตอบ

antwoorden

397

เพื่อ

om te

398

ฝกหัด

oefenen

399

สนุก

leuk

400

หองรับประทานอาหาร

kantine (de)

401

ทาน

eet

402

ทานใหอรอย

eet smakelijk

403

ทุกคน

allemaal

404

ดวย

komen

405

นั่ง

zitten

406

ไดซ

zeker

407

เชิญ

ga

408

เชิญนั่ง

ga zitten

409

นา

ziet er .. uit

410

อรอย

lekker

411

อันน

dit

412

ขนมปง

broodje (het)

413

คุณภาพด

gezond

414

hebt

415

ครอบ

hele

416

มื้อ

maaltijd (de)

417

ซุป

soep (de)

418

ทอด

gebakken

419

ไขดาว

ei (het)

420

คัสตารด

vla (de)

421

มั่ย

had

422

หิว

honger (de)

423

เคยชิน

gewend

424

เรียก

noem

425

อาหารกลางวัน

lunch (de)

426

รับประทาน

eten

427

กลางวัน

tussen de middag

428

ขาว

warm

429

แนนอน

zeker

430

หนอย

weinig

431

มื้อค่ํา

avondeten (het)

432

คืนน

vanavond

433

กับเรา

bij ons

434

อาหารค้ํา

staan

435

มันฝรั่ง

aardappelen

436

โตะ

tafel (de)

437

ตามปรกต

nu eenmaal

438

นะ

hoor

439

เมื่อกอนน

vroeger

440

ในขณะน

tegenwoordig

441

ขาว

rijst (de)

442

อาหารเชา

ontbijt (het)

443

ที่จริงแลว

eigenlijk

444

อยางนั้น

zo'n

445

ขนมปงแถว

boterham (de)

446

เนยแข็ง

kaas (de)

447

ให

geeft

448

เพียงพอ

genoeg

449

พลังงาน

energie (de)

450

ถวย

kop (de)

451

ทําใหแปลกใจ

verbaast me

452

ของเธอ

jouw

453

zit

454

ตามแบบอยาง

typisch

455

ลองชิม

proberen

456

บอก

vertel

457

eens

458

ลง

stap uit

459

เดิน

loop

460

ใชเวลา

doe erover

461

เกือบหนึ่งชั่วโมง

uurtje (het)

462

รถจกรยาน

fiets (de)

463

ถีบรถจักรยาน

fietsen

464

ไป

gaat

465

เร็วกวา

sneller

466

นอกจากนั้น

bovendien

467

ที่นง

plaats (de)

468

ยืน

staan

469

ลำบาก

vervelend

470

เพราะ

nou

471

ฝนตก

regent

472

ฝน

regen (de)

473

ทําให

word

474

เปยก

nat

475

เสียเปรียบ

nadeel (het)

476

ลงชอบมากกวา

neem liever

477

-

er

478

รถยนต

auto (de)

479

ใครคนหนึ่ง

iemand

480

คันนั้น

ie

481

ที่หยุดรถเมล

bushalte (de)

482

ฉัน

mij

483

อยูไกล

buurt (de)

484

ตอง

hoef (niet)

485

รอ

wachten

486

รถติด

file (de)

487

จริง

WAAR

488

ชองวาง

ruimte (de)

489

อย

bent

490

วิทย

radio (de)

491

ผลประโยชน

voordeel (het)

492

บางท

misschien

493

เริมตนแลว

bezig

494

มา

komt

495

เขามา

komt binnen

496

สวัสดีตอนเชา

goedemorgen