WoordenlijstNederlandsThai4 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstNederlandsThai4 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstNederlandsThai4 Deck (495):
1

mogelijkheden

ความเปนไปได

2

biertjes

เบียร

3

gedronken

ดื่ม

4

agent (de)

พลตำรวจ

5

oom agent

ลุงตํารวจ

6

netjes

เรียบรอย

7

politiebureau (het)

สถานีตํารวจ

8

terechtkomt

มาถึง

9

is te horen

ทําให

10

toont

ยิน

11

belangstelling (de)

สนใจ

12

geleend

ไดยืม

13

vriendelijk

ใจด

14

bureau (het)

สถานีตํารวจ

15

uit ... leggen

อธิบาย

16

lenen

ขอยืม

17

stelen

ขโมย

18

controleren

ควบคุม

19

aanwezig

อย

20

ogen

ตา

21

een handje

ชวย

22

samenwerken

รวมมือ

23

noodzakelijk

จําเปน

24

pet (de)

หมวกแก็ป

25

papierbak (de)

กระบะกระดาษ

26

buren

เพื่อนบาน

27

opvallend

ผิดปรกต

28

houden

เลี้ยง

29

dieren

สัตว

30

doen aangifte

ไดแจง

31

veiligheid (de)

ความปลอดภัย

32

plicht (de)

หนาท

33

schieten

ยิงปน

34

Noordzee (de)

ทะเลเหนือ

35

rust (de)

ความสงบ

36

orde (de)

ระเบียบ

37

doel (het)

ประสงค

38

daarbij

เพิ่มเติม

39

Grote Broer

พี่ชายคนโต

40

gedrag (het)

พฤติกรรม

41

privacy (de)

ชีวิตสวนตัว

42

missen

ขาดหาย

43

identiteitsbewijs (het)

บัตรประชาชน

44

ruzie (de)

ทะเลาะ

45

lossen op

แก

46

voetbalwedstrijden

การแขงขันฟุตบอล

47

geweld (het)

ความรุนแรง

48

slaan

49

hond (de)

หมา

50

weigeren

ไมยอม

51

illegale

ผิดกฎหมาย

52

vrede (de)

สันติภาพ

53

vrije tijd (de)

เวลาเวาง

54

activiteiten

กิจกรรม

55

ondernemen

ลงมือทํา

56

actief

ขวนขวาย

57

drukker

ยุงมากกวา

58

manier (de)

อยาง

59

waarop

60

besteedt

ใช

61

invloed (de)

อิทธิพล

62

er te doen is

มีอะไร

63

normaal gesproken

ปกติพูด

64

iets cultureels

ทางวัฒนธรรม

65

sport (de)

การกีฬา

66

zowel ... als

ทั้ง

67

cultuur (de)

วัฒนธรรม

68

museum (het)

พิพิธภัณฑ

69

concert (het)

หองโถงคอนเสิรต

70

zaal (de)

หองโถง

71

actiefilms

หนังตอส

72

serieuze

จริงจัง

73

jazz

ดนตรีแจส

74

regelmatig

สม่ําเสมอ

75

sport (de)

กีฬา

76

bij voorkeur

การชอบมากกวา

77

in je eentje

คนเดียว

78

wandel

เดินเลน

79

vrijwel

เกือบจะ

80

disco (de)

ดิสโก

81

beweging (de)

การเคลื่อนไหว

82

nodig uit

เชิญ

83

waarmee

อะไร

84

vul

ทำ

85

in het algemeen

ปกต

86

computer (de)

คอมพิวเตอร

87

chatten

โตตอบ

88

MSN

เอ็ม แอส เอ็น

89

sociale

ทางสังคม

90

contacten

การสัมผัส

91

tv (de)

โทรทัศน

92

goeie=goede

93

genoemd

กลาวถึง

94

doe aan

ทำ

95

vorm (de)

อยาง

96

kunst (de)

ศิลปะ

97

hangt ervan af

แลวแต

98

verleden (het)

ในอดีต

99

prijzen

รางวัล

100

gewonnen (winnen)

ไดรบ

101

internationale

นานาชาต

102

top (de)

ลูงสุด

103

medische

ทางการแพทย

104

zorg (de)

ความกังวล

105

geregeld

จัดการ

106

huisarts (de)

หมอประจําบาน

107

basis (de)

พื้นฐาน

108

systeem (het)

ระเบียบ

109

bepaalde

กำหนด

110

praktisch

มีประโยชน

111

bekend

เปนที่รูจัก

112

plotseling

ทันท

113

specialist (de)

หมอผูชํานาญ

114

algemene

ทั่วไป

115

geschiedenis (de)

ประวัต

116

althans

อยางไรก็ตาม

117

pc (de)

คอมพิวเตอร

118

aandacht (de)

ความเอาใจใส

119

voert

120

persoonlijk

สวนตัว

121

gesprek (het)

การสนทนา

122

denkt na

ตรึกตรอง

123

oorzaak (de)

เหตุผล

124

ziekte (de)

โรค

125

schouder (de)

หัวไหล

126

juiste

ถูกตอง

127

houding (de)

ทา

128

spanningen

ความเครียด

129

verkouden

เปนหวัด

130

moe

เหนื่อย

131

de laatste tijd

เมื่อเร็วๆ น

132

laten

ให

133

onderzoeken

ตรวจ

134

medicijnen

ยา

135

recept (het)

ใบสั่งยา

136

apotheek (de)

รานขายยา

137

oplossing (de)

การแกปญหา

138

bedenken

คิด

139

stuurt

สง

140

brief (de)

จดหมาย

141

verbonden (aan)

ติดตอกับ

142

ziekenhuis (het)

โรงพยาบาล

143

tandarts (de)

หมอฟน

144

overigens

อนึ่ง

145

verzekering (de)

การประกัน

146

kosten (de)

คา

147

verzekerd

ประกัน

148

in principe

ตามกฎ

149

verplicht

บังคับ

150

premie (de)

เบี้ย

151

inkomen

เงินเดือน

152

hulp (de)

การชวยเหลือ

153

gewond

ไดรบบาดเจ็บ

154

raken

ถูกทําให

155

behandeling (de)

การรักษา

156

rand (de)

ชายเขตระหวาง

157

Randstad (de)

ชายเขตระหวางเมือง

158

daartussen

ในระหวาง

159

zoals

เชน

160

in feite

อันที่จริง

161

beschouwen

ถือวา

162

geheel (het)

ทั้งปวง

163

midden (het)

ตรงกลาง

164

breidt zich uit

ขยาย

165

economische

ทางเศรษฐกิจ

166

haven (de)

ทาเรือ

167

van belang

ความสําคัญ

168

import (de)

การสินคาเขา

169

export (de)

การสงสินคาออก

170

rond

รอบ

171

industrie (de)

อุตสาหกรรม

172

olie (de)

น้ํามน

173

geproduceerd

ไดผลิต

174

luchthaven (de)

สนามบิน

175

ondernemingen

บรษัท

176

logisch

ทางตรรกวิทยา

177

gevolg (het)

ผลที่เกดตามมา

178

dichte

แนนหนา

179

bevolking (de)

พลเมือง

180

daarvan

ที่นน

181

gebrek (het)

ขาดแคลน

182

geschikte

เหมาะสม

183

tuin (de)

สวน

184

reden (de)

เหตุผล

185

terwijl

ขณะท

186

vandaar

เพราะฉะนั้น

187

praktisch

เกือบ

188

verschijnsel (het)

ปรากฎการณ

189

zit vast

รถติด

190

volkomen

มาก

191

negatieve

ไดผลลบ

192

onder andere

ดวย

193

kwaliteit (de)

คุณภาพ

194

verliest

เสียหาย

195

verschrikkelijk

มหาศาล

196

buitenland (het)

ตางประเทศ

197

Zweden

ประเทศสวีเดน

198

tram (de)

รถราง

199

duizend

พัน

200

verschillende

ตางๆ

201

herken

รูจัก

202

staat ... stil

หยุดนิ่ง

203

bijzondere

พิเศษ

204

verre

ไกล

205

publieke

ทางสาธารณะ

206

debat (het)

การอภิปราย

207

scherper

หยาบคสยขึ้น

208

durfden

กลา

209

reageren

กระทำตอบ

210

uiten

กลาว

211

houden rekening

นึกถึง

212

gevoel (het)

ความรูสึก

213

geloof (het)

ศาสนา

214

maken openbaar

ทําอยางเปดเผย

215

reacties

การกระทําโตตอบ

216

artikelen

เรื่อง

217

televisie (de)

โทรทัศน

218

politiek (de)

การเมือง

219

knettergek

บาๆ บอๆ

220

riep

เรียก

221

politicus (de)

นักการเมือง

222

regering (de)

รัฐบาล

223

standpunt (het)

ความเหน

224

ieders

ทุกคน

225

recht (het)

สิทธ

226

grondwet (de)

รัฐธรรมนูญ

227

republiek (de)

สาธารณรฐ

228

grappen

คําลอเลียน

229

moet kunnen

ตองได

230

plaatjes

รูปภาพ

231

stapt

ไป

232

rechter (de)

ผูพิพากษา

233

boete (de)

คาปรับ

234

straf (de)

โทษ

235

democratie (de)

ประชาธิปไตย

236

opvatting (de)

ความคด

237

sommigen

บางคน

238

grenzen

ขอบเขต

239

bewust

เจตนา

240

uitspraken

ออกจากวาจา

241

negatief

ผลลบ

242

beeld (het)

ภาพ

243

fout

ผิด

244

zulke

กระนั้น

245

mogen

ให

246

geschreven

ไดเขียน

247

geplaatst

ไดใส

248

achteraf

ที่หลัง

249

geen enkel

ไมคอย

250

effect (het)

ผล

251

banden

จํากัด

252

gelegd

-

253

respect (het)

ความนบถือ

254

wees

โปรด

255

voorzichtig

ระวง

256

roepen

เรียกรอง

257

meningsuiting (de)

การพูด

258

kritiek (de)

ติเตยน

259

beslissingen

การตัดสิน

260

kwestie (de)

เรื่อง

261

opinie (de)

มต

262

verklaar

อธิบาย

263

discussie (de)

การอภิปราย

264

ervaring (de)

ความชำนาญ

265

uiterst

อยางยิ่ง

266

vak (het)

แขนงงาน

267

beheerst

ชำนาญ

268

verdwijnt

หายไป

269

geheel

ทั้งหมด

270

werkgevers

นายจาง

271

stellen eisen

เรียกรอง

272

eisen

ความตองการ

273

moeilijkheden

ปญหา

274

verwachten

คาดหมาย

275

beroep (het)

อาชีพ

276

dienstverlening (de)

การบริการ

277

situatie (de)

สภาพการณ

278

horeca (de)

โฮเรยกา

279

zorg (de)

การดูแล

280

automatisering (de)

ขบวนการอัตโนมต

281

behoefte (de)(aan)

ตวามตองการ

282

personeel (het)

พนักงาน

283

kenniseconomie (de)

เศรษฐกิจความร

284

is het geval

มีสภาพ

285

merkwaardig

แปลก

286

migranten

ผูอพยพไปอยูทอี่น

287

besef

เขาใจ

288

lijkt me

ดูเหมือน

289

combinatie (de)

การรวมกัน

290

stage (de)

การฝกงาน

291

niet-betaald

ไมจาย

292

toekomst (de)

อนาคต

293

vast

การฝกงาน

294

voornamelijk

โดยมาก

295

tijdelijk

ชั่วคราว

296

in het begin

ตอนแรก

297

deeltijd

แบงเวลา

298

hoopt

หวัง

299

gauw

เร็ว

300

nemen aan

รับจาง

301

werknemers

พนักงาน

302

ontslaan

ใหออกจากงาน

303

beslist

พิพากษา

304

baas (de)

นายจาง

305

werkloos

ไมมีงานทา

306

ontslagen

ใหออกจากงาน

307

uitkering (de)

เงินชวยเหลือ

308

neem aan

ใชใหม

309

eist

บังคับ

310

aannemen

รับจาง

311

past (bij)

เหมาะ

312

band (de)

มัด

313

maatschappij (de)

สังคม

314

daar … over

เรื่องน

315

ondanks

แมวา

316

dichtheid (de)

ความหนาแนน

317

miljoenensteden

เมืองทมีอยูลานกวาคน

318

figuur (de)

รูป

319

nogal

คอนขาง

320

gegroeid

ใหญขึ้น

321

was er sprake (van)

322

scherpe

สูงเกินไป

323

stijging (de)

การเพิ่มขึ้น

324

cijfer (het)

อัตรา

325

geboortecijfer (het)

อัตราการเกิด

326

sprong

กระโดด

327

ineens

ทันท

328

omhoog

ขึ้น

329

groei (de)

การเพิ่มขึ้น

330

gaat door

ตอไป

331

tegelijkertijd

พรอมกัน

332

blijkbaar

ปรากฎชัด

333

bevolkingsgroei (de)

การเพิ่มพลเมือง

334

immigratie (de)

การเขามาอยูในถิ่นใหม

335

flink

มาก

336

omhooggegaan

ไดขึ้นไป

337

vrijheid (de)

เสรีภาพ

338

op zoek (naar)

คนหา

339

universiteit (de)

มหาวิทยาลัย

340

volgen

ไปตาม

341

liefde (de)

ความรัก

342

daalt

ต่ําลง

343

aantal (het)

จำนวน

344

immigranten

ผูเขามาอยูในถิ่นใหม

345

met betrekking tot

เกี่ยวกับ

346

verlaten

ออกจาก

347

verklaring (de)

คําอธิบาย

348

geluk (het)

ความสุข

349

christelijk

คริสต

350

protestantse

ทางโปรเตสแตนฐ

351

beperkte

จํากัด

352

rechten

สิทธ

353

godsdienst (de)

ศาสนา

354

katholieken

ชาวคาทอลิก

355

joden

ชาวยิว

356

gescheiden

แยกกัน

357

gelijke

เทากัน

358

sterk

มาก

359

verdeeld

แยก

360

schrik niet

ตกใจ

361

gemeenschappen

ชุมชน

362

daarnaast

นอกจากนั้น

363

vaststellen

พิสูจนวาเปนจรง

364

het grootst

ใหญทสุด

365

islam (de)

อิสลาม

366

moslims

คนมุสลิม

367

moslima's

คนมุสลิม (ผูหญิง)

368

maatschappelijk

สังคม

369

welkom

ยินดีตอนรับ

370

belastingtelefoon (de)

โทรศัพทของงานภาษ

371

gegevens

ขอมูล

372

houd

ถือ

373

bij de hand

ในมอ

374

keuzemenu (het)

รายการเลือก

375

aanslag (de)

ใบเสียภาษ

376

toeslagen

เงินสนับสนุน

377

ervaring (de)

ประสบการณ

378

stem (de)

เสียงคอมพิวเตอร

379

druk

กด

380

verkeerd

ผิด

381

nogmaals

อีกครั้งหนึ่ง

382

belastingen

สํานักงานภาษ

383

vlug

เร็ว

384

gekozen

เลือก

385

medewerkers

พนักงาน

386

ongelooflijk

ไมนาเชื่อ

387

regelen

จัดการ

388

gesprekken voeren

มีการสนทนา

389

instellingen

องคการ

390

registreer je

ลงทะเบียน

391

voorlopig

ในระหวางน

392

rijbewijs (het)

ใบขับข

393

papiertje (het)

ใบเอกสาร

394

alweer

อีกแลว

395

ziektekosten

คารักษาสุขภาพ

396

sluiten

ทำ

397

betreft

เกี่ยวกับ

398

regelt

จัด

399

uitkering (de)

เงินชวยเหลือ

400

organisatie (de)

องคการ

401

vergelijkt

เปรียบเทียบ

402

diploma's

ใบประกาศนียบัตร

403

belastingdienst (de)

สํานักงานภาษ

404

van dienst zijn

ตองการใหชวยอะไร

405

hèhè

เฮ เฮ

406

eindelijk

ในที่สุด

407

waarvoor

ทำไม

408

directeur (de)

ผูอํานวยการ

409

bouwbedrijf (het)

บรษัทการกอสราง

410

project (het)

แผนงาน

411

grond (de)

พื้น

412

gepresenteerd

มอบให

413

berichten

ขาวสาร

414

hierover

เรื่องน

415

nieuws (het)

ขาว

416

opgelost

แกไข

417

te maken hebben

ที่เกยวกบ

418

enige

อยางเดยว

419

bouwen

กอสราง

420

diep

ลึก

421

gedachte (de)

มต

422

concreet

จริง

423

bouwplan (het)

แผนการกอสราง

424

opgesteld

ทำ

425

bouwproces (het)

การดําเนินการกอสราง

426

afgesloten

ปด

427

vermoed

คิดวา

428

vanuit

จาก

429

grachten

คลอง

430

betonnen

คอนกรีต

431

zakken

ลง

432

van daaruit

จากนั้น

433

wijze (de)

อยางน

434

bewoners

ผูอาศัยอย

435

nergens van

ไมรบกวน

436

risico's

การเสี่ยง

437

gevaarlijk

อันตราย

438

angst (de)

นากลว

439

hoekje (het)

มุม

440

och

ออ

441

vertrouwt

ไวใจได

442

degelijke

นาเชื่อถือ

443

plannen

แบบแผน

444

stevige

แขงแรง

445

materialen

วัตถ

446

brand (de)

ไฟ

447

termijn (de)

ภาค

448

realiseren

ทําใหเปนจรง

449

starten

เริ่ม

450

financiële

ทางการเงิน

451

aspect (het)

ดาน

452

gaan uit (van)

สันนิษฐานวา

453

miljard (het)

พันลาน

454

gemeentebestuur (het)

สภาอำเภอ

455

overtuigd

ทําใหเชื่อถือ

456

steunen

สนับสนุน

457

bestuur (het)

สภา

458

commissie (de)

คณะกรรมการ

459

begrip (het)

ความเขาใจ

460

fase (de)

ตอน

461

bereid

เต็มใจ

462

afdeling (de)

สํานักงาน

463

burgerzaken

ทะเบียน

464

dorp (het)

หมูบาน

465

verdeeld

แบง

466

stadsdelen

เขต

467

kantoren

สํานักงาน

468

geregistreerd

ลงทะเบียน

469

ernaartoe

ไปที่นน

470

overlijden (het)

มีการเสียชีวต

471

verkiezingen

การเลือกตั้ง

472

bericht (het)

ขาวสาร

473

kaart (de)

บัตร

474

stemmen

ลงคะแนน

475

werkloos

ไมมีงานทา

476

verzamelt

เก็บ

477

afval (het)

ขยะ

478

hoofd (het)

ตําแหนงสูงสุด

479

burgemeester (de)

นายอำเภอ

480

functie (de)

ตําแหนง

481

het meest

มากที่สุด

482

die van

-

483

voorzitter (de)

ประธาน

484

vergaderingen

การประชุม

485

gemeenteraad (de)

สภาอำเภอ

486

voert het woord

พูด

487

maatregelen

มาตรการ

488

is de baas

หัวหนา

489

benoemd

แตงตั้ง

490

koningin (de)

พระราชิน

491

vannacht

เมื่อคืนน

492

dochtertje (het)

ลูกสาว

493

aangeven

แจง

494

vrouw (de)

ภรรยา

495

enzovoort

และอื่นๆ