WoordenlijstThai7 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstThai7 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstThai7 Deck (499):
1

สวัสดีตอนบาย

goedemiddag

2

ไกล

ver

3

จากที่น

hiervandaan

4

ไมขึ้น

hoogstens

5

ใกล

dichtbij

6

ไมขึ้น

binnen

7

เชาน

vanochtend

8

ชํารุด

kapot

9

ตอง

moest

10

เมื่อวานน

gisteren

11

มา

was

12

คิดวา

meen

13

สะพาน

brug (de)

14

เปดไว

open

15

ใช

kost

16

เหตุท

daardoor

17

บาง

sommige

18

โชคไมด

pech

19

วันน

vandaag

20

จะปด

gaan dicht

21

ไปเที่ยว

vakantie (de)

22

คำถาม

vragen

23

อยาก

willen

24

จะ

graag

25

อะไร

iets

26

เกิด

gebeurt

27

แบงแยก

verdelen

28

ชวงเวลา

stukken

29

jaren

30

สัปดาห

weken

31

ชั่วโมง

uren

32

วินาท

seconden

33

bestaat uit

34

ประมาณ

ongeveer

35

ฤด

seizoenen

36

อากาศ

weer (het)

37

ฤดูรอน

zomer (de)

38

บอก

zeggen

39

บอย

dikwijls

40

สองแสง

schijnt

41

พระอาทิตย

zon (de)

42

นอยกวา

minder

43

ฤดูใบไมรวง

herfst (de)

44

ฤดูใบไมรวง

najaar (het)

45

จะเริม

wordt

46

หนาว

koud

47

สั้นกวา

korter

48

มืด

donker

49

ลมพัด

waait

50

ใบไม

bladeren

51

รวง

vallen

52

ตันไม

bomen

53

ฤดูหนาว

winter (de)

54

อุณหภูม

temperatuur (de)

55

ลาง

onder

56

เย็นจนแข็ง

vriest

57

หิมะตก

sneeuwt

58

สองสาม

een paar

59

น้ําแข็ง

ijs (het)

60

น้ํา

water (het)

61

ได

kunnen

62

เลนสเกต

schaatsen

63

ฤดูใบไมผล

lente (de)

64

เห็น

zien

65

ดอกไม

bloemen

66

รอนกวา

warmer

67

ฤดูใบไมผล

voorjaar (het)

68

นาสบาย

heerlijk

69

สภาพอากาศ

klimaat (het)

70

ลม

wind (de)

71

เปลี่ยน

verandert

72

ตลอดเวลา

steeds

73

ดีทสุด

beste

74

plekje (het)

75

โลก

aarde (de)

76

ของตนเอง

eigen

77

บาน

huis (het)

78

เชา

huren

79

บานพัก

woning (de)

80

ที่หองพัก

op kamers

81

คนอื่น

iemand anders

82

ดวยกัน

samen

83

เพื่อนผูญิง

vriendin (de)

84

ขางบน

boven

85

ทั้งสอง

allebei

86

ของเรา

onze

87

หอง

kamer (de)

88

หองอาบน้ํา

douche (de)

89

หองสุขา

wc (de)

90

หองครัว

keuken (de)

91

ขางหลัง

beneden

92

ใช

gebruiken

93

ติดตอ

contact (het)

94

พวกเขา

het zijn

95

ใจด

aardige

96

กับพวกเขา

bij hen

97

แมจะ

zelfs

98

บางครั้ง

af en toe

99

เขา

zij

100

กับพวเรา

bij ons

101

ใหญ

groot

102

นาพอใจ

vrij

103

กวาง

ruim

104

ตารางเมตร

vierkante

105

เมตร

meter (de)

106

ที่โนน

er

107

นอน

slaap

108

ของฉัน

m'n

109

หองรับแขก

woonkamer (de)

110

หองนอน

slaapkamer (de)

111

เทานั้น=ไมขึ้น

maar = niet meer dan

112

สองคูณสาม

twee bij drie

113

หนาตาง

ramen

114

แตวา

toch

115

พอใจ

tevreden

116

แพง

dure

117

จาย

betaal

118

-

ervoor

119

เอะ

tja

120

เรียกวา

noemt

121

แพง

duur

122

รวม

inclusief

123

แกส

gas (het)

124

ไฟฟา

elektriciteit (de)

125

ตัวเอง

zelf

126

พอสมควร

redelijke

127

คาเชา

huur (de)

128

เจอไดอยางไร

ben gekomen (aan)

129

บิดามารดา

ouders

130

แฟน

vriend (de)

131

อยดวยกัน

samenwonen

132

หา

zoeken

133

ชอบที่สุด

het liefst

134

ปอนด

pond (het)

135

ตอไป

aan de beurt

136

ขอโทษ

pardon

137

มากอน

eerst

138

บอกมา

zegt u het maar

139

นี่คะ/ครบ

alstublieft

140

กิโล

kilo (de)

141

เอาอีกมั้ย

anders nog iets

142

ราคา

kosten

143

แอปเปล

appels

144

สีแดง

rode

145

มาก

erg

146

เซนต

cent (de)

147

ดีกวา

doet u maar

148

เอาไปไดไม

gaat 't zo mee?

149

ถือ

dragen

150

เอาใส

er ... bij

151

ถุง

tasje (het)

152

ขอบคุณ

dank u

153

กระเปา

tas (de)

154

ทุกอยาง

van alles

155

ขาย

te koop

156

สดๆ

vers

157

ปลา

vis (de)

158

สําคัญที่สุด

belangrijkste

159

สินคา

producten

160

ซื้อได

kunt terecht

161

เสื้อผา

kleren

162

รองเทา

schoenen

163

vindt

164

สบ

zeep (de)

165

สินคา

spullen

166

วุนวาย

druk

167

สังเกต

gemerkt

168

ชอบ

ik wel!

169

สนุกด

gezellig

170

มาก

een hoop

171

โดยมาก

vooral

172

สิ้นสุดตอนเยน

eind (het)

173

ตอราคา

afdingen

174

รูมั้ย

wist

175

สองเทา

dubbel

176

เมื่อเร็วๆน

laatst

177

เห็น

zag

178

ปาย

bordje (het)

179

ละลก

per stuk

180

ปรกต

gewoon

181

คิดวา

dacht

182

ตัวเอง

mezelf

183

บอก

zei

184

กับ

tegen

185

คนขายของ

verkoper (de)

186

-

zeg

187

อยากไป

heb ... zin

188

ประมาณหกโมงเยน

een uur of 6

189

อีกหลายคน

anderen

190

ไมรูจักทาง

weet de weg

191

ขางหลัง

achter

192

ใชไม

hè?

193

ทางรถไฟ

spoor (het)

194

ไปขางลาง

onder ... door

195

อุโมงค

tunnel (de)

196

ตรงไป

rechtdoor

197

สี่แยก

kruising (de)

198

รถแยะๆ

drukke

199

ถนน

weg (de)

200

deze

201

ทางขาม

steek ... over

202

เลี้ยวซาย

linksaf

203

แรก

eerste

204

ไฟสัญญาณจราจร

stoplichten

205

เลี้ยวขวา

rechtsaf

206

ทางขาม

oversteken

207

ลานกวาง

plein (het)

208

ขวามือ

rechterhand

209

โบสถ

kerk (de)

210

เลี้ยว

neemt

211

ถัดจาก

voorbij

212

ตรงขาม

tegenover

213

ศูนยการคา

winkelcentrum (het)

214

หลังจาก

na

215

กิโลเมตร

kilometer (de)

216

เดียวกัน

dezelfde

217

ทาง

richting (de)

218

โฮๆ

ho

219

หยุด

stop

220

จําใหได

onthouden

221

แผนท

plattegrond (de)

222

ตอง

'ns = eens

223

อย

loopt

224

สูง

hoog

225

ตึก

gebouw (het)

226

ที่สอง

tweede

227

ชั้น

verdieping (de)

228

ลิฟต

lift (de)

229

บันได

trappen

230

มุม

hoek (de)

231

เลี้ยวตรง

de hoek om

232

สุดทาย

laatste

233

ประต

deur (de)

234

ซาย

linkerkant (de)

235

โทรหา

bellen

236

เอา ไป

meenemen

237

ขอบใจ

bedankt

238

คําเชิญ

uitnodiging (de)

239

จะ

zal

240

เอามา

meebrengen

241

ไมตอง

niets

242

สวัสด

ha

243

ไมเห็นมา

gemist

244

อำเภอ

gemeente (de)

245

เอกสาร

papieren

246

ทําให

maken

247

เปนระเบียบเรียบรอย

in orde maken

248

หนังสือเดินทาง

paspoort (het)

249

ใหด

laten zien

250

ปญหา

probleem (het)

251

คือวา

namelijk

252

เพื่อที่จะ

daarvoor

253

พิเศษ

speciale

254

ใบอนุญาต

vergunning (de)

255

สมัคร

aanvragen

256

ทําแลว

gedaan

257

ใชเวลา

geduurd

258

นานมาก

zoveel

259

ตอนท

toen

260

ได

kon

261

ไดรบผลสาเร็จ

gelukt

262

ไดรบ

gekregen

263

รับ

krijg

264

ในขณะท

intussen

265

ไดอย

blijven

266

แนนอน

natuurlijk

267

จริง

toch?

268

วีซา

visum (het)

269

สถานเอกอัครราชทูต

ambassade (de)

270

รูจัก

ken

271

ตามท

volgens

272

ถูกตอง

klopt

273

ใคร

wie

274

เปนตน

bijvoorbeeld

275

บรษัท

bedrijf (het)

276

แปลก

iets raars

277

ไดยิน

gehoord

278

เรื่อง

over

279

การสอบ

toets (de)

280

ทําความรูจัก

leren kennen

281

ประเทศตุรก

Turkije

282

อยากจะ

wilden

283

แตงงาน

trouwen

284

ให

mocht

285

การสอบของการแปลงสัญชาต

inburgerings-

286

สมมุติวา

stel

287

ลงรัก

verliefd

288

คิดวา

denk

289

พลเมือง

burgers

290

บาง

enige

291

ความร

kennis (de)

292

bezitten

293

กอน

voordat

294

กลับ

terug

295

พูดจริงๆ

meen

296

มัน

wat

297

สวัสด

hoi

298

หรือ

ermee

299

สบายดหรือ

hoe is het ermee?

300

gehad

301

ไปเยี่ยม

op bezoek

302

ได

geweest

303

พึ่ง

pas

304

พูดกัน

gepraat

305

มาก

ontzettend

306

หัวเราะ

gelachen

307

หาด

strand (het)

308

ตองการ

wou

309

เคยเห็น

gezien

310

ทะเล

zee

311

มากไป

veel te

312

ดีเกนกวาที่คาดหวัง

viel mee

313

สวยมาก

prachtig

314

วางเปลา

lege

315

รุนแรง

wilde

316

ตัวนั้น

al die

317

นก

vogels

318

ไดทําอาหาร

gekookt

319

สเปน

Spaans

320

รัซเซีย

Russisch

321

บาน

thuis

322

ศูนยกฬา

sportcentrum (het)

323

เก็บของ

opgeruimd

324

ไดทําความสะอาด

schoongemaakt

325

ไดสงอีเมล

gemaild

326

ไดโทรศัพท

gebeld

327

นอนหลับแลว

sliepen

328

โง

stom

329

ทั้งหมด

helemaal

330

ลืม

vergeten

331

ไดเรียน

geleerd

332

แน

vast

333

จริง

echt

334

ยุงมาก

had het druk

335

การเดินดูและซื้อของตามราน

gewinkeld

336

ซื้อ

gekocht

337

ของขวัญ

cadeautje (het)

338

ถึงใคร

over wie

339

พูด

sprak

340

ฝกหัด

geoefend

341

เพื่อนรวมงาน

collega (de)

342

เวลาพัก

pauze (de)

343

ถาม

vroeg

344

พักอย

woonde

345

เคยทำ

deed

346

แหม

tsjonge

347

แม

mam

348

สวยมาก

fantastische

349

กางเกง

broek (de)

350

เหมาะสม

past

351

ดีพรอม

perfect

352

ราคา

prijs (de)

353

ออ

ach

354

เธอ

jou

355

จน

arm

356

บัตรธนาการ

pasje (het)

357

jawel

358

แดง

rood

359

บัณชีแดง

sta rood

360

เฮ

hè?

361

บัตรธนาการ

pinpas (de)

362

เขาใจ

snap

363

เมื่อก

net

364

ใช

gepind

365

อย

ligt

366

คง

soms

367

ไดหา

gezocht

368

ถุง

zak (de)

369

ทำหาย

ben kwijt

370

หายไป

verloren

371

ขโมย

gestolen

372

ชวยดวย

help

373

ตำรวจ

politie (de)

374

ใจเย็นๆ

rustig

375

ดีกวา

beter

376

ธนาคาร

bank (de)

377

ทันท

onmiddellijk

378

แจง

melden

379

เงิน

geld (het)

380

เบิก

opneemt

381

บัญช

rekening

382

มือถือ

mobieltje (het)

383

เสร็จแลว

voor mekaar

384

เกิดอะไรขึ้น

toestand (de)

385

อีก

opnieuw

386

เปด

opende

387

แบบฟอรม

formulier (het)

388

กรอก

invullen

389

รหสบัตรธนาคาร

pincode (de)

390

กำหนด

bepaal

391

พอ

papa

392

เงินสด

contant

393

โอน

maakt ... over

394

ไมคอยจะ

nauwelijks

395

นึกออก

me voorstellen

396

จำนวน

bedragen

397

จริงแนนอน

tuurlijk

398

ไว

hou

399

เครื่อง

apparaat (het)

400

เสร็จแลว

klaar is Kees

401

สะดวกด

handig

402

แปลก

vreemd

403

เครื่องเอทีเอ็ม

muur (de)

404

คลีนิค

praktijk (de)

405

หมอ

dokter (de)

406

สักคร

ogenblik (het)

407

คอย

geduld (het)

408

ในไมชา

spoedig

409

-

mogelijk

410

ผูชวย

assistente (de)

411

มีอะไรใหชวย

helpen

412

โทรมา

bel

413

คนไข

patiënt (de)

414

มาก

behoorlijk

415

ปวย

ziek

416

นัด

afspraak (de)

417

รูสึก

voelt

418

-

zich

419

ปวด

pijn (de)

420

เจ็บ

last

421

ทอง

buik (de)

422

บายน

vanmiddag

423

เวลาปรกษา

spreekuur (het)

424

ไดมั้ย

lukt

425

คิดวา

denkt

426

ยาก

lastig

427

เกรงวา

bang

428

เตียง

bed (het)

429

นอกบาน

naar buiten

430

เชื่อมั้ย

gelooft

431

อยางสาหัส

ernstig

432

หมอ

arts (de)

433

ปรึกษา

overleg

434

อะไร

hand (de)

435

เปนอะไร

aan de hand

436

บนวา

klaagt

437

มาก

vreselijke

438

ปวดหัว

hoofdpijn (de)

439

รางกาย

lichaam (het)

440

แย

slecht

441

เกือบ

haast

442

นาเปนหวง

zich zorgen maakt

443

วัดปรอท

opgenomen

444

ไข

koorts (de)

445

หนา

gezicht (het)

446

เมื่อเชาน

vanmorgen

447

เสียดาย

helaas

448

fijn

449

เขา

haar

450

ในระหวาง

ondertussen

451

อยางไร

ieder

452

ก็ด

geval (het)

453

เอา

daar … op

454

ใจใส

letten

455

ในไมชา

straks

456

ครอบครัว

gezin (het)

457

พ/นองชาย

broers

458

พ/นองสาว

zussen

459

ธรรมดา

normaal

460

ลูก

kind (het)

461

เลน

spelen

462

ชอบ

vond

463

ลุง/อา/นา

ooms

464

อา/นา/ปา

tantes

465

หลานชาย

neven

466

หลานสาว

nichten

467

คิดถึง

mist

468

ดีใจ

gelukkig

469

คนเล็ก

jongste

470

คนอื่น

rest (de)

471

รูปถาย

foto (de)

472

นี่คือ

dit zijn

473

คุณพอ

vader (de)

474

คุณแม

moeder (de)

475

ยังไมแก

jong

476

อะไร

wat voor

477

เกษตรกร

boer (de)

478

สอน

geeft les

479

มัน

da's = dat is

480

บังเอิญ

toevallig

481

หยาแลว

gescheiden

482

ยาย/ยา

oma (de)

483

ดูแล

paste (op)

484

เปน

waren

485

รัก

hou (van)

486

เขา

haar

487

หา

naar toe

488

วันหยุด

feestdagen

489

วันเกิด

verjaardagen

490

กัน

elkaar

491

มีชวิต

leven

492

ป/ยา/ตา/ยาย

grootouders

493

ยาย/ยา

grootmoeder

494

เกาอ

stoel (de)

495

หนาสุด

vooraan

496

ป/ตา

opa (de)

497

เสียชีวิตแลว

gestorven

498

นาเสียดาย

jammer genoeg

499

รูจัก

gekend