WoordenlijstNederlandsThai1 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstNederlandsThai1 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstNederlandsThai1 Deck (492):
1

hallo

สวัสด

2

ik

ฉัน

3

van

ของ

4

mijn

ของฉัน

5

naam (de)

ชื่อ

6

docent (de)

อาจารย

7

en

และ

8

wie

ใคร

9

ben

เปน

10

jij

คุณ

11

hoe

อะไร

12

heet

ชื่อ

13

je

คุณ

14

wat

อะไร

15

je

คุณ

16

heet

ชื่อ

17

dag

สวัสด

18

mevrouw

คุณผูหญิง

19

uit

จาก

20

welk

อะไร

21

land (het)

ประเทศ

22

kom

มา

23

Spanje

ประเทศสเปน

24

u

คุณ

25

meneer

คุณผูชาย

26

uw

ของคุณ

27

komt

มา

28

vandaan

จาก

29

China

ประเทศจีน

30

woont

อย

31

nu

ตอนน

32

in

ใน

33

welke

อะไร

34

stad (de)

เมือง

35

woon

อย

36

Den Haag

กรุงเฮก

37

straat (de)

ถนน

38

centrum (het)

กลางเมอง

39

nummer (het)

เลขท

40

telefoon (de)

เบอรโทรศัพท

41

ze

เขา

42

Nederland

ประเทศเนเธอรแลนด

43

de heer

คุณ

44

niet

ไม

45

maar

แต

46

hij

เขา

47

achternaam (de)

นามสกุล

48

voornaam (de)

ชื่อ

49

adres (het)

ที่อย

50

postcode (de)

รหสไปรษณีย

51

plaats (de)

ที่เมอง

52

mobiel

มือถือ

53

werk (het)

ที่ทางาน

54

geboortedatum (de)

วัน เดือน ป เกิด

55

dag (de)

วัน

56

maand (de)

เดือน

57

jaar (het)

58

maart

เดือนมนาคม

59

nationaliteit (de)

สัญชาต

60

Nederlandse

เนเธอรแลนด

61

Engeland

ประเทศอังกฤษ

62

heb

63

lang

นาน

64

al

หรือยัง

65

hier

ที่น

66

ja

ใช

67

oud

อาย

68

wanneer

เมื่อไร

69

ben geboren

เกิด

70

alleen

คนเดียว

71

bij

กับ

72

vrienden

เพื่อน

73

of

หรือ

74

familie (de)

ครอบครัว

75

getrouwd

แตงงาน

76

met

กับ

77

Nederlander

คนเนเธอรแลนด

78

hem

เขา

79

zijn

ของเขา

80

we

เรา

81

wonen

อย

82

jullie

คุณ

83

nee

ไมใช

84

flat (de)

แฟลต

85

buiten

นอก

86

hebben

87

kinderen

ลูกๆ

88

hebben

89

jongen (de)

เด็กผูชาย

90

van

อาย

91

meisje (het)

เด็กผูหญิง

92

waarom

ทำไม

93

wil

อยาก

94

weten

95

heeft

96

zoon (de)

ลูกชาย

97

dochter (de)

ลูกหญิง

98

haar

ของเขา

99

man (de)

สาม

100

hun

ของเขา

101

spreek

พูด

102

een beetje

หนอย

103

Nederlands

ภาษาเนเธอรแลนด

104

zeg

พูด

105

klein

นิด

106

les (de)

บทเรียน

107

leer

เรียน

108

omdat

เพราะวา

109

op school

ที่โรงเรียน

110

winkel (de)

รานคา

111

overal

ทุกแหง

112

spreekt

พูด

113

men

คน

114

cursus (de)

หลักสูตร

115

ga

ไป

116

studeren

ศึกษา

117

daarna

หลังจากนั้น

118

wil

ตองการ

119

werken

ทำงาน

120

het

มัน

121

belangrijk

สําคัญ

122

dat

วา

123

boek (het)

หนังสือ

124

cd's

ซีด

125

cd-rom

ซีดีรม

126

kleur (de)

127

van

ของ

128

groen

สีเขียว

129

het

เลมน

130

daarom

ดวยเหตุฉะนั้น

131

praten

พูด

132

veel

มาก

133

alle

ทุก

134

Nederlanders

คนเนเธอรแลนด

135

spreken

พูด

136

Engels

ภาษาอังกฤษ

137

wel

นะ

138

vraagt

ถาม

139

wij

เรา

140

antwoorden

ตอบ

141

moeilijk

ยาก

142

vind

คิดวา

143

makkelijk

งาย

144

snel

เร็ว

145

zij

เขา

146

langzaam

ชา

147

duidelijk

ชัดเจน

148

geen

ไม

149

taal (de)

ภาษา

150

talen

ภาษา

151

trouwens

อนึ่ง

152

leren

เรียน

153

zonder

โดยไม

154

doen

ทำ

155

ze

เขา

156

luisteren

ฟง

157

goed

ตั้งใจ

158

begint

เริ่ม

159

cursus (de)

หลักสูตร

160

is afgelopen

เลิก

161

maandag

วันจันทร

162

mei

เดือนพฤษภาคม

163

vrijdag

วันศุกร

164

juni

เดือนมถุนายน

165

dagen

วัน

166

per

ตอ

167

week (de)

อาทิตย

168

elke

ทุก

169

behalve

นอกจาก

170

woensdag

วันพุธ

171

maal

ครั้ง

172

keer (de)

ครั้ง

173

's ochtends

ตอนเชา

174

's middags

ตอนบาย

175

veel

มาก

176

laat

โมง

177

hoe laat

กี่โมง

178

beginnen

เริ่ม

179

lessen

บทเรียน

180

rooster (het)

ตารางการสอน

181

er is

182

groep (de)

กลุม

183

zit

อย

184

's morgens

ตอนเชา

185

om

เวลา

186

uur

โมง

187

tijd (de)

เวลา

188

op tijd

ตรงเวลา

189

iedereen

ทุกคน

190

niemand

ไมมีใคร

191

komt

มา

192

te

ไป

193

duren

สาย

194

duurt

ใชเวลา

195

van

ตั้งแต

196

tot

ถึง

197

lokaal (het)

หองเรียน

198

andere

อื่น

199

dan

200

klaar

เลิก

201

doen huiswerk

ทําการบาน

202

huiswerk (het)

การบาน

203

ons

ของเรา

204

voor

สําหรบ

205

volgende

หนา

206

naar

ไป

207

naar huis

บาน

208

soms

บางครั้ง

209

nog niet

ยังไม

210

's avonds

ตอนเยน

211

nog een

อีก

212

tekst (de)

บทเรียน

213

hoeveel

เทาไร

214

weekend (het)

วันเสารอาทิตย

215

vrij

หยุด

216

zaterdag

วันเสาร

217

zondag

วันอาทิตย

218

dicht

ปด

219

mensen

ผูคน

220

bijna

เกือบ

221

sta op

ตื่นนอน

222

meestal

มักจะ

223

altijd

เสมอ

224

wakker

ตื่น

225

sta op

ลุกขึ้น

226

meteen

ทันท

227

douche

อาบน้ํา

228

kleed me aan

แตงตัว

229

eet

ทาน

230

wat

บาง

231

brood (het)

ขนมปง

232

drink

ดื่ม

233

thee (de)

น้ําชา

234

zo

แต

235

vroeg

เชา

236

moet

ตอง

237

van huis

ออกจากบาน

238

half

ครึ่ง

239

lange

นาน

240

reis (de)

การเดินทาง

241

overstappen

เปลี่ยน

242

eerst

ที่แรก

243

neem

ขึ้น

244

bus (de)

รถเมล

245

trein (de)

รถไฟ

246

weer

อีก

247

dus

จึง

248

reis

โดยสาร

249

ga

ไป

250

kwart voor

อีกสิบหานาท

251

station (het)

สถานีรถไฟ

252

bij

253

tenminste

อยางไรก็ตาม

254

officiële

เปนทางการ

255

vaak

บอยๆ

256

mis

ไมทัน

257

want

เพราะ

258

vertrekt

ออกไป

259

kwartier (het)

สิบหานาท

260

minuten

นาท

261

meer

มากกวา

262

ook

ดวย

263

vertraging (de)

การลาชา

264

doe

ทำ

265

die

นั้น

266

lees

อาน

267

krant (de)

หนังสือพิมพ

268

kom aan

มาถึง

269

nemen

ขึ้น

270

die

รถคันนั้น

271

voor

อีก

272

werk

ทำงาน

273

verschilt

แตกตาง

274

van dag tot dag

ทุกๆ วัน

275

houd op

หยุด

276

eerder

เร็วกวา

277

ga weg

ออกไป

278

สวัสด

279

waar ... heen

ที่ไหน

280

ga

ไป

281

supermarkt (de)

ซุปเปอรมาเก็ต

282

boodschappen

ซื้อของ

283

heb nodig

ตองการ

284

lijstje (het)

รายการ

285

heb gemaakt

เขียนแลว

286

daar ... op

ในนั้น

287

staat

288

alles

ทุกอยาง

289

melk (de)

นม

290

suiker (de)

น้ําตาล

291

fruit (het)

ผลไม

292

mag

ขอ

293

even

หนอย

294

wat

อะไร

295

vragen

ถาม

296

zie

เห็น

297

nergens

ไมมีทไหน

298

staat

อย

299

vind

เจอ

300

daar

ทางโนน

301

links

ซาย

302

rechts

ขวา

303

even kijken

คิดดูกอน

304

geloof

คิดวา

305

koffie (de)

กาแฟ

306

meer

เลย

307

ergens

ที่ไหนบาง

308

ah

309

kijk

310

halen

เอาไป

311

betalen

จาย

312

oké

โอเค

313

dat doe ik!

ผมเอา

314

pakken

หอ

315

nog

อะไร

316

iets

อีก

317

groente (de)

ผัก

318

fruit (het)

ผลไม

319

koop

ซื้อ

320

haal

ไปซื้อ

321

morgen

พรุงน

322

markt (de)

ตลาด

323

verschil (het)

ความแตกตาง

324

tussen

กัน

325

goedkoop

ถูก

326

goedkoper

ถูก

327

dan

กวา

328

alstublieft

ครับ

329

wilt

ตองการ

330

pinnen

ใชบัครธนาคาร

331

moment (het)

สักคร

332

gaat uw gang

เชิญ

333

bon (de)

ใบเสร็จ

334

nodig

ตองการ

335

tot ziens

พบกันใหม

336

prettig

ขอใหมีความสุข

337

hetzelfde

เหมอนกัน

338

werkt

ทำ

339

Delftse

ของแดลฟต

340

methode (de)

วิธีทํา

341

hoofd (het)

ศีรษะ

342

uit je hoofd

ในใจ

343

stap voor stap

ทีละขั้น

344

lezen

อาน

345

luister

ฟง

346

naar

กับ

347

woorden

คำ

348

zoek op

คนหา

349

woordenlijst (de)

คําศัพท

350

weet

351

ze

วา

352

betekenen

ความหมาย

353

begrijp

เขาใจ

354

totdat

จนถึง

355

direct

ทันท

356

versta

ที่เขาใจ

357

kan

ได

358

verstaan

เขาใจ

359

gebruik

ใช

360

daarmee

กับนั้น

361

kun

ได

362

zin

ประโยค

363

verstaat

เขาใจ

364

komt

365

als

ถาหากวา

366

hem

ในนั้น

367

bedoel

คิดวา

368

via

ทาง

369

heel

เจน

370

precies

ชัด

371

kent

จําได

372

uitspraak (de)

การออกเสียง

373

door

ทาง

374

door te praten

375

praat

พูด

376

nooit

ไมเคย

377

zo

ทางน

378

zegt na

พูดตาม

379

jezelf

ตัวเอง

380

gaten

มีจุด…

381

heb gezien

เห็นแลว

382

controle (de)

การควบคุม

383

gatentekst

ประโยคที่จุด…

384

ontbreken

ที่ขาดหาย

385

kunt

ได

386

opschrijven

จด

387

later

ทีหลัง

388

herhaalt

ซ้ํา

389

vragen

คำถาม

390

schrijf op

เขียน

391

antwoorden

คำตอบ

392

om te

เพื่อ

393

oefenen

ฝกหัด

394

leuk

สนุก

395

kantine (de)

หองรับประทานอาหาร

396

eet

ทาน

397

eet smakelijk

ทานใหอรอย

398

allemaal

ทุกคน

399

komen

ดวย

400

zitten

นั่ง

401

zeker

ไดซ

402

ga

เชิญ

403

ga zitten

เชิญนั่ง

404

ziet er .. uit

นา

405

lekker

อรอย

406

dit

อันน

407

broodje (het)

ขนมปง

408

gezond

คุณภาพด

409

hebt

410

hele

ครอบ

411

maaltijd (de)

มื้อ

412

soep (de)

ซุป

413

gebakken

ทอด

414

ei (het)

ไขดาว

415

vla (de)

คัสตารด

416

had

มั่ย

417

honger (de)

หิว

418

gewend

เคยชิน

419

noem

เรียก

420

lunch (de)

อาหารกลางวัน

421

eten

รับประทาน

422

tussen de middag

กลางวัน

423

warm

ขาว

424

zeker

แนนอน

425

weinig

หนอย

426

avondeten (het)

มื้อค่ํา

427

vanavond

คืนน

428

bij ons

กับเรา

429

staan

อาหารค้ํา

430

aardappelen

มันฝรั่ง

431

tafel (de)

โตะ

432

nu eenmaal

ตามปรกต

433

hoor

นะ

434

vroeger

เมื่อกอนน

435

tegenwoordig

ในขณะน

436

rijst (de)

ขาว

437

ontbijt (het)

อาหารเชา

438

eigenlijk

ที่จริงแลว

439

zo'n

อยางนั้น

440

boterham (de)

ขนมปงแถว

441

kaas (de)

เนยแข็ง

442

geeft

ให

443

genoeg

เพียงพอ

444

energie (de)

พลังงาน

445

kop (de)

ถวย

446

verbaast me

ทําใหแปลกใจ

447

jouw

ของเธอ

448

zit

449

typisch

ตามแบบอยาง

450

proberen

ลองชิม

451

vertel

บอก

452

eens

453

stap uit

ลง

454

loop

เดิน

455

doe erover

ใชเวลา

456

uurtje (het)

เกือบหนึ่งชั่วโมง

457

fiets (de)

รถจกรยาน

458

fietsen

ถีบรถจักรยาน

459

gaat

ไป

460

sneller

เร็วกวา

461

bovendien

นอกจากนั้น

462

plaats (de)

ที่นง

463

staan

ยืน

464

vervelend

ลำบาก

465

nou

เพราะ

466

regent

ฝนตก

467

regen (de)

ฝน

468

word

ทําให

469

nat

เปยก

470

nadeel (het)

เสียเปรียบ

471

neem liever

ลงชอบมากกวา

472

er

-

473

auto (de)

รถยนต

474

iemand

ใครคนหนึ่ง

475

ie

คันนั้น

476

bushalte (de)

ที่หยุดรถเมล

477

mij

ฉัน

478

buurt (de)

อยูไกล

479

hoef (niet)

ตอง

480

wachten

รอ

481

file (de)

รถติด

482

WAAR

จริง

483

ruimte (de)

ชองวาง

484

bent

อย

485

radio (de)

วิทย

486

voordeel (het)

ผลประโยชน

487

misschien

บางท

488

bezig

เริมตนแลว

489

komt

มา

490

komt binnen

เขามา

491

goedemorgen

สวัสดีตอนเชา

492

goedemiddag

สวัสดีตอนบาย