WoordenlijstNederlandsThai3 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstNederlandsThai3 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstNederlandsThai3 Deck (498):
1

die ene

คนหนึ่ง

2

speelt

3

rol (de)

ความสําคัญ

4

overal over

ทุกสิ่งทุกอยาง

5

mening (de)

ความเหน

6

steekt

เสียบ

7

banken

โซฟา

8

kleinkinderen

หลานๆ

9

oma's

ของยาย/ยา

10

wil (de)

ความประสงค

11

wet (de)

กฎหมาย

12

vorige

ที่แลว

13

vergadering (de)

การประชุม

14

ging

เปด

15

kreeg

ได

16

informatie (de)

ขอมูล

17

duurde

ใชเวลา

18

kaartjes

ตั๋วรถ

19

kostten

ราคา

20

kaart (de)

แผนท

21

omgeving (de)

บริเวณ

22

printen

พิมพ

23

het grappige

นาตลก

24

zou moeten

จะตอง

25

reizen

เดินทาง

26

ontdekte

คนเจอ

27

busdienst (de)

สายรถเมล

28

vanaf

ออกจาก

29

rijdt

ไป

30

tijdens

เวลา

31

spits (de)

รถติด

32

vertrok

ออกไป

33

kwam aan

มาถึง

34

langste

นานทสุด

35

ooit

เคย

36

zat

นั่งอย

37

vliegtuig (het)

เครื่องบิน

38

geleden

ที่แลว

39

was van plan

ไดมีความประสงค

40

daarnaartoe

ที่โนน

41

reisde

เดินทาง

42

hadden

43

vol

เต็ม

44

programma (het)

รายการ

45

gebracht

สงไป

46

natuur (de)

ธรรมชาต

47

eilanden

เกาะ

48

steden

เมือง

49

bezochten

เยี่ยม

50

zeer

มาก

51

interessant

นาสนใจ

52

zaten

นั่งอย

53

boot (de)

เรือ

54

feest (het)

งานเลี้ยง

55

hartstikke

มากที่สุด

56

maakten

เลน

57

muziek (de)

ดนตร

58

theater (het)

ละคร

59

dans (de)

เตนระบา

60

lucht (de)

ทองฟา

61

tenten

เต็นท

62

allerlei

ตางๆ

63

aardige

ใจด

64

ontmoet

เจอ

65

absoluut

แนนอน

66

staat op

ลุกขึ้น

67

uitgaan

ไปเที่ยว

68

met z'n allen

รวมกัน

69

film (de)

ภาพยนต

70

of zo

เปนตน

71

daar... in

นั้น

72

draait

73

spannende

เราใจ

74

Chinese

จีน

75

camera (de)

กาเมระ

76

gaat ... mee

ไปดวย

77

late

รอบดึก

78

voorstelling (de)

ฉาย

79

idee (het)

ความคด

80

bioscoop (de)

โรงภาพยนต

81

mooi

82

afgesproken

ตกลงกัน

83

stel voor

แนะนำ

84

Italiaanse

อิตาล

85

restaurant (het)

รานอาหาร

86

naast

ขาง

87

akkoord

ตกลง

88

het eens

ดวย

89

ermee

ไป

90

met z'n tienen

สิบคน

91

personen

คน

92

reserveren

จองโตะ

93

vraag me af

รูสึกวา

94

waarschijnlijk

คงจะ

95

kaart (de)

รายการอาหาร

96

kiezen

เลือก

97

spreken … af

ตกลง

98

van tevoren

กอน

99

menu (het)

เมน

100

vinden

คิดวา

101

vlees (het)

เนื้อ

102

vertellen

บอก

103

keuze (de)

เลือก

104

regel

จัดการ

105

verder

-

106

lijkt

คิดวา

107

prima

ดีมาก

108

tegen zevenen

ประมาณเจ็ดโมงเย็น

109

parkeren

จดรถ

110

ramp

เวรกรรม

111

bier (het)

เบียร

112

wijn (de)

ไวน

113

daarvan

มัน

114

houdt

ชอบ

115

oei

แหม

116

zichzelf

ตัวเอง

117

verliezen

เสีย

118

delen door

หาร

119

totale

จำนวน

120

bedrag (het)

ราคา

121

bezwaar (het)

ตอวา

122

op naar

ไป

123

ten eerste

ที่หนึ่ง

124

wereld (de)

โลก

125

noord

ภาคเหนือ

126

zuid

ภาคใต

127

afstand

ระยะทาง

128

west

ภาคตะวันตก

129

oost

ภาคตะวันออก

130

grens (de)

ชายแดน

131

België

ประเทศเบลเยี่ยม

132

Duitsland

ประเทศเยอรมันน

133

ten tweede

ที่สอง

134

vlak

ราบเรียบ

135

bergen

ภูเขา

136

zuiden (het)

ภาคใต

137

provincie (de)

จังหวัด

138

trots

ภูมิใจ

139

hotel (het)

โรงแรม

140

Zwitserland

ชื่อสวิตเซอรแลนด

141

ten derde

ที่สาม

142

laag

ต่ํา

143

gebieden

ภาค

144

liggen

ตั้งอย

145

westen (het)

ภาคตะวันตก

146

deel (het)

ภาค

147

niveau (het)

ระดับ

148

zeeniveau (het)

ระดับทะเล

149

helft (de)

ครึ่ง

150

dijken

เขื่อนกัน

151

dammen

เขื่อน

152

houden

รักษา

153

droog

แหง

154

noorden (het)

ภาคเหนือ

155

zuidwesten (het)

ภาคตะวันตกเฉียงใต

156

ten vierde

ที่ส

157

rivieren

แมน้ํา

158

schepen

เรือ

159

varen

แลน

160

wegen

หนทาง

161

vormt

162

enorm

มหาศาล

163

gevaar (het)

อันตราย

164

breken

ระเบิด

165

gebeurde

เกิดขึ้น

166

stijgt

ขึ้น

167

over

ผาน

168

enkele

หลาย

169

gebouwd

กอสราง

170

hier en daar

ในที่ตางๆ

171

stukjes

ผืน

172

doordat

ดวยวา

173

groeien

ใหญขึ้น

174

bedrijven

บรษัท

175

ten slotte

ที่สุดทาย

176

brede

กวาง

177

't mooiste

สวยที่สุด

178

langs

ตาม

179

kust (de)

ชายทะเล

180

zoiets

อยางนั้น

181

onderzoek (het)

การตรวจ

182

blijkt

ปรากฎ

183

hekel (de)

เกลียด

184

huishouden (het)

งานบาน

185

procent

รอยละ

186

werkelijk

จริง

187

zo

เหรอ

188

aan het winkelen

ช็อปปง

189

helemaal niet

ไมเลย

190

kook

ทํากับขาว

191

zet koffie

ทำกาแฟ

192

al zeg ik het zelf

บอกกับตัวเองวา

193

dagelijkse

ประจําวัน

194

opruimen

เก็บของ

195

planten

ตนดอกไม

196

geven

รด

197

afwas (de)

การลางจาน

198

stofzuigen

ดูดฝุน

199

was (de)

ซักผา

200

soort

อยาง

201

zaken

งานการนั้น

202

betaling (de)

จายเงิน

203

tegen

จะตอง

204

uiteraard

แนนอน

205

mogen

ไดมั้ย

206

plezier (het)

ชอบ

207

hobby (de)

งานอดิเรก

208

hard

หนัก

209

wasmachine (de)

เครื่องซักผา

210

werkte

ทำงาน

211

verleden

อดีตแลว

212

neem

เปนตน

213

verdient

ไดเงิน

214

zorgt

ดูแล

215

maakt schoon

ทำความสะอาด

216

modern

ที่ทนสมัย

217

studenten

นักศึกษา

218

onmogelijk

เปนไปไมได

219

vies

สกปรก

220

badkamer (de)

หองน้ํา

221

toilet (het)

หองสวน

222

taken

ภาระ

223

inderdaad

ใชแลว

224

verdeeld

แบงกัน

225

deden

ทำ

226

volledige

ประจำ

227

baan (de)

งาน

228

halve

ครึ่ง

229

grootste

มากที่สุด

230

degene

ผูท

231

het eerst

กอน

232

wassen af

ลางจาน

233

hard

รวดเร็ว

234

opeens

ทันใดนั้น

235

sinds

ตั้งแต

236

hoofdstuk (het)

บท

237

begonnen

เริ่มตนแลว

238

onderwerpen

เรื่อง

239

behandeld

กลาวถึง

240

inmiddels

ในระหวาง

241

veel beter

มากกวา

242

presentatie (de)

การกระทำ

243

woord is aan jou

ใหคุณขึ้นอภิปราย

244

inhoud (de)

เนื้อความ

245

biedt

246

voldoende

พอ

247

stof (de)

วัตถ

248

wijzen

ชี้บอก

249

ook al weer

อีก

250

herinner je

จําได

251

is het tijd

เวลา

252

zoals

เชน

253

relatief

คอนขาง

254

onbekende

ที่ไมรูจัก

255

kies

เลือก

256

interesseert

นาสนใจ

257

naar aanleiding

ผลที่ตามมา

258

bekijk

ตรวจด

259

hieronder

ใตน

260

volgt

ทำ

261

cursist (de)

นักเรียน

262

gemakkelijk

งาย

263

eenvoudig

งายดาย

264

regels

ระเบียบ

265

hoort (bij)

ที่รวมกน

266

bereid voor

เตรียม

267

beslis

ตกลงกัน

268

papier (het)

กระดาษ

269

succes

โชคด

270

opdracht (de)

คําสั่ง

271

gisterochtend

เมื่อเชาวานน

272

rennen

วิ่ง

273

zwart

สีดํา

274

pak (het)

ชุด

275

geweldige

สวยงาม

276

bos (de)

ชอ

277

armen

แขน

278

huisgenoot (de)

เพื่อนรวมบาน

279

trouwfeest (het)

งานแตงงาน

280

gevraagd

ถามวา

281

leiden

นำ

282

een heleboel

มาก

283

gasten

แขก

284

lied (het)

เพลง

285

zingen

รอง

286

herinneringen

ความจำ

287

verantwoordelijk

รับผิดชอบ

288

zware

หนัก

289

taak (de)

ภาระ

290

haast (de)

รีบไป

291

immers

เพราะวา

292

gemeentehuis (het)

ที่วาการอําเภอ

293

gedeelte (het)

สวนตอน

294

dienst

การเทศนา

295

vervolgens

ตอไป

296

tot slot

ที่สุดทาย

297

geweldig

ดีมาก

298

tijden

สมัย

299

maken af

ทำจบ

300

jongeren

หนุมๆ สาวๆ

301

opleiding (de)

วิชาชีพ

302

studie (de)

การศึกษา

303

huwelijk (het)

การสมรส

304

hoorde

ควร

305

samenleving (de)

สังคม

306

komt voor

เกิดขึ้น

307

hoewel

ถึงแมวา

308

velen

คนเยอะ

309

bezwaren

ความรูสึกไมเห็นดวย

310

registreren

จดทะเบียน

311

in verband met

เกี่ยวของ

312

pensioen (het)

เกษยณ

313

eventuele

อาจจะ

314

huishoudens

ครอบครัว

315

voorkeur (de)

การชอบมากกวา

316

factor (de)

ปจจัย

317

gelukkig

มีความสุข

318

partners

คูสมรส

319

scheiden

หยา

320

ouderen

ผูสูงอาย

321

nadat

ภายหลัง

322

overleden

เสียชีวิต

323

relatie (de)

ความสัมพันธ

324

apart

คนเดี่ยว

325

ongezellig

ไมสนุก

326

bereiken

ได

327

tamelijk

คอนขาง

328

leeftijd (de)

อาย

329

gemiddeld

เฉลี่ย

330

overlijden

เสียชีวิต

331

kant-en-klare

สําเร็จรป

332

schijnt

ดูเหมือน

333

vet

ไขมัน

334

dik

อวน

335

bewegen

เคสื่อนไหว

336

benen

ขา

337

dienen

เพื่อใชงาน

338

hart (het)

หัวใจ

339

kans (de)

โอกาส

340

rug (de)

ปณเจ็บหาหลัง

341

flesje (het)

ขวด

342

mond (de)

ปาก

343

koptelefoon (de)

หูโทรศัพท

344

extra

เพิ่ม

345

harde

ดัง

346

oren

347

alcohol (de)

แอลกอฮอล

348

verkeer (het)

การจราจร

349

ongelukken

อุบัติเหต

350

gevolg (het)

ผลที่เกดตามมา

351

gebruik (het)

การใช

352

neemt toe

เพิ่มขึ้น

353

jeugd (de)

วัยรุน

354

media

สื่อมวลชน

355

overheid (de)

รัฐบาล

356

raad (de)

คำแนะนำ

357

geniet

มีความสุข

358

met mate

พอสมควร

359

echter

แต

360

bloed (het)

เลือด

361

hebben gelijk

ถูกตอง

362

wetenschappelijk

โดยทางวิทยาศาตร

363

bewezen

พิสูจน

364

proost

โชคด

365

gezondheid (de)

สุขภาพด

366

roken

สูบบุหร

367

pakje (het)

ซอง

368

sigaretten

บุหร

369

verkocht

ใหขาย

370

cafés

บาร

371

verboden

หาม

372

verbiedt

ไมยอมให

373

wellicht

นาจะ

374

verband (het)

เปน

375

lengte (de)

ความสูง

376

club (de)

สมาคม

377

lid (het)

สมาชิก

378

vrouwen

ผูหญิง

379

ontvang

ไดรบ

380

clubblad (het)

จดหมายแจงของสมาคม

381

maat (de)

ขนาด

382

lieve

ที่นบถือ

383

mama

แม

384

baby (de)

ลูกออน

385

basis (de)

ฐาน

386

basisschool (de)

โรงเรียนชั้นประถม

387

breng

พาไป

388

schoolbussen

รถโรงเรียน

389

heb je

390

spel (het)

การเลน

391

tekenen

วาด

392

schrijven

เขียน

393

kende

394

letters

อักษร

395

alfabet (het)

ตัวอักษร

396

punt (het)

ประการ

397

is … achter

ชา

398

juffrouw (de)

คร (หญิง)

399

rekenen

เลขคณิต

400

leuker

สนุกกวา

401

tellen

นับ

402

optellen

บวก

403

aftrekken

ลบ

404

zwemmen

วายน้ํา

405

gratis

ฟร

406

organiseert

จัด

407

kinderopvang (de)

สถานทรับเลี้ยงเด็ก

408

christelijke

คริสเตียน

409

islamitische

อิสลาม

410

kozen

เลือก

411

openbare

ไมเลือกศาสนา

412

naar hun zin

ชอบ

413

herinner me

จําได

414

boze

โมโห

415

leerlingen

นักเรียน

416

klas (de)

หองเรียน

417

stil

เงียบ

418

anders

มิฉะนั้น

419

werd

จะ

420

boos

โมโห

421

kwaad

โกรธ

422

uniform (het)

ชุดนักเรียน

423

vrijer

เสรีภาพกวา

424

opvoeding (de)

การเลี้ยงด

425

moeite (de)

ความยากลำบาก

426

brutaal

ไมมีมารยาท

427

positief

ขอด

428

betrokken

รวมดวย

429

onderwijs (het)

การศึกษา

430

leeslessen

บทเรียนอาน

431

schoolfeesten

งานประจําปของโรงเรียน

432

en dergelijke

เชนนั้น

433

ouderavonden

ประชุมผูปกครอง

434

waarop

ที่นน

435

meester (de)

คร (ชาย)

436

mailen

สงอีเมล

437

groeten

ฝากความคดถึง

438

kus

จูบ

439

gefeliciteerd

แสดงความยนด

440

vele

มากๆ

441

jas (de)

เสื้อคุมนอก

442

kun kwijt

เก็บไว

443

geworden

แลว

444

dame (de)

ผูหญิง

445

sorry

ขอโทษ

446

meegebracht

เอามา

447

daar ... mee

อันนั้น

448

blij

ดีใจ

449

hapjes

อาหารวาง

450

drankjes

เครื่องดม

451

bedoeling (de)

วัตถุประสงค

452

pakt

ยิบเอา

453

stel … voor

แนะนําใหรูจก

454

wel eens

เคย

455

feestje (het)

งานเลี้ยง

456

vanwege

ดวยเหต

457

ter gelegenheid (van)

โดยโอกาส

458

examen (het)

การสอบ

459

taart (de)

ขนมเคก

460

fris

เครื่องดมน้ําอัดลม

461

pinda's

ถั่วลิสง

462

chips

มันฝรั่งที่หั่นเปนแผนบางๆ แลวทอด

463

gedanst

เตนรํา

464

slechts

เทานั้น

465

voetjes

เทา

466

vloer (de)

พื้น

467

Koninginnedag (de)

วันเกิดพระราชิน

468

nationale

แหงชาต

469

feestdag (de)

วันหยุดราชการ

470

bieden … aan

ใหขาย

471

volwassenen

ผูใหญ

472

doet … mee

รวมดวย

473

vieren

ฉลอง

474

einde (het)

ความสิ้นสุด

475

wereldoorlog (de)

สงครามโลก

476

ter herinnering (aan)

เพื่อเปนที่ระลึก

477

slachtoffers

ผูรับเคราะห

478

oorlog (de)

สงคราม

479

Sinterklaas

งานซินเตอรคลาส

480

kring (de)

วงกลม

481

familiekring (de)

ในครอบครัว

482

gevierd

ฉลอง

483

witte

สีขาว

484

baard (de)

เครา

485

draagt

สวม

486

paard (het)

มา

487

daken

หลังคา

488

kerstmis

คริสตมาส

489

boom (de)

ตนไม

490

lichtjes

ดวงไฟ

491

sfeer (de)

บรรยากาศ

492

Nieuwjaar (het)

วันปใหม

493

wintersport (de)

กีฬาฤดูหนาว

494

door rood

สีแดง

495

politiecamera (de)

กลองถายรูปของตารวจ

496

licht (het)

ไฟ

497

wijst (op)

บอก

498

technische

เทคนิค