Manee-Book-4-Thai-Eng Flashcards Preview

Thai woordenlijst > Manee-Book-4-Thai-Eng > Flashcards

Flashcards in Manee-Book-4-Thai-Eng Deck (446):
1

เป็นแถว ๆ

be in line/ row

2

ชั้นสูง

high grade/level

3

แต่ละ

each

4

ผู้คอย

a person who (do something)

5

ควบคุม

control

6

ปลอดภัย

savety

7

ทางเดียวกัน

same direction

8

แยกไป

seperate

9

อีกทางหนึ่ง

another way

10

ไปส่ง

go with

11

คนอื่น

other person

12

มุมถนน

conner

13

มุงดู

crowd watching around

14

ชกต่อย

fighting

15

ห้าม

stop

16

ความสงบ

peace

17

ทะเลาะ

quarrel

18

ไม่มีประโยชน์

useless

19

สอบสวน

investigate

20

ผิดกฏหมาย

illegal

21

นกหวีด

whistle

22

หนังสือพิมพ์

newspaper

23

ผู้ร้าย

criminal

24

ขโมย

thieft

25

หลีกเลี่ยง

avoid

26

ฝ่าฝืน

violate

27

อาหารเย็น

dinner

28

ปากกา

pen

29

ประชุม

meetin/conference

30

อำเภอ

distric office

31

นายอำเภอ

sheriff

32

ข้าราชการ

goverment officer

33

ธรรมดา

normally

34

สำคัญ

important

35

ความเป็นอยู่

livelihood

36

คำสั่ง

command

37

รัฐบาล

goverment

38

โรงพยาบาล

hospital

39

ที่ทำการไปรษณีย์

post office

40

ไปรษณีย์

post / mail

41

ตู้ไปรษณีย์

post box

42

จดหมาย

letter,mail

43

เดี๋ยวนี้

now

44

ตอนเช้า

in the morning

45

กุญแจ

key

46

ไข

unlock/open

47

ดวงตราไปรษณีย์

stamp

48

โดนปรับ

impose a fine

49

เมื่อคืน

last night

50

งานวัด

temple fair

51

ยกมือ

raise hand up

52

เพลง

song

53

แขวน

hang

54

ธูป

joss stick

55

เทียน

candle

56

ฟุ้ง

blow in the wind

57

ร้านขายของ

the booth

58

ปิดทอง

stick a gold leave

59

แปลก

difference/strange

60

หมวก

hat

61

เข็มขัด

belt

62

เครื่องดนตรี

instrument

63

ดาบ

sword

64

ปี่

thai flute

65

ลูกบอล

ball

66

ตุ๊กตา

doll

67

วันหลัง

next day

68

ลิเก

a kind of Thai dancing

69

รำ

a kind of Thai dancing

70

รบ

fight

71

ประเดี๋ยวหนึ่ง

for a while

72

รำวง

a kind of Thai dancing

73

หนุ่มสาว

yong people

74

คู่

couple

75

โขน

a kind of Thai performance

76

ละคร

a kind of Thai performance

77

ดึก

late at night

78

น้ำหวาน

sweet drink

79

การแสดง

performance

80

ลำตัด

a kind of Thai performance

81

การบ้าน

homework ; assignment ; schoolwork

82

ล้อ

wheel ; roller ; caste

83

ยาง

tire

84

เครื่องยนต์

engine ; motor ; machine

85

น้ำมัน

oil ; gasoline

86

เจาะรู

punch

87

หลังคา

roof ; rooftop

88

หิน

rock ; stone ; boulder

89

ขีดเส้น

[to] draw a line

90

หลุม

hole ; pit ; hollow

91

บ่อ

hole ; pit ;

92

กล่อง

box ; case ; casket

93

ลาก

[to] drag

94

เหนื่อย

[to be] tired

95

ชนะ

[to] win ; beat ; defeat

96

แพ้

[to] lose (someone)

97

ชายทะเล

seaside ; seashore ; beach

98

เปลือกหอย

shell parakeet

99

ชายหาด

beach ; seashore ; seaside

100

ฟาง

straw ; rice straw

101

ขวด

bottle

102

เปลือกไข่

egg shell

103

สีดำ

black

104

กาว

glue

105

แตก

breakage ; separation

106

เปื้อน

[to be] stained ; dirty ; spattered

107

เดิม

previous ; former ; primary

108

กีดขวาง

[to] obstruct ; hinder ; block

109

หลอดไฟ

light bulb ; incandescent lamp

110

มวย

boxing

111

การ์ตูน

cartoon

112

ข่าว

news ; information

113

เหตุการณ์

event ; incident ; episode

114

เตารีด

iron

115

พัดลม

electrical fan

116

ตู้เย็น

refrigerator ; freezer

117

หม้อหุงข้าว

rice cooker

118

ไฟฉาย

flashlight ; searchlight ; electric torch

119

โรงไฟฟ้า

power station

120

สาธารณะ

public

121

เดือนกรกฏาคม

July

122

นกเอี้ยง

brown headed cowbird

123

นกยูง

peacock

124

กอไผ่

clump of bamboo

125

ว่าว

kite

126

ข้าวหลาม

glutinous rice roasted in bamboo joints

127

กังหัน

turbine ; windmill ; wind-wheel

128

ด้าม

handle ; shaft ; hilt

129

กาฝาก

parasite plant

130

กล้วยไม้

orchid

131

เข็ด

[to] be afraid ; be scared ; fear

132

ผึ้ง

bee

133

แห้ง

[to be] dry ; dried

134

ด้ิ้น

[to] wriggle ; writhe ; squirm

135

ล้าง

[to] wash clothes ; launder ; clean

136

ปลาช่อน

striped snake-head fish

137

ปลาหมอ

a kind of thai fish

138

ปลาดุก

walking catfish

139

คู

ditch ; gutter ; trench

140

เที่ยง

noon ; midday

141

ปีกลาย

previous year ; last year

142

ลึก

[to be] deep

143

กบ

frog

144

เต่า

turtle ; tortoise ; terrapin

145

ไหม้

[to be] burnt ; scorched ; charred

146

ต้ม

[to be] boiled

147

เพลิน

to enjoy ; to be entertained

148

เดือด

boiling

149

ไอน้ำ

steam

150

กา(ต้มน้ำ)

kettle ; teakettle ; pot

151

ค่ำ

evening ; night ; night-time

152

ทิศตะวันออก

east

153

พระจันทร์

moon

154

ดวงจันทร์

moon

155

เต็มดวง

full moon

156

ขอบฟ้า

horizon ; skyline

157

กลาง

middle

158

ท้องฟ้า

sky

159

หนุน

[to] support ; prop up ; back up,

160

หมอน

pillow

161

ชาน

porch

162

ข้าง

beside

163

กระต่าย

rabbit

164

แหวน

ring

165

ทองแดง

copper

166

ห้องสมุด

library

167

ชีวิต

life

168

เหว

life ; existence ; living

169

โลก

earth

170

เงา

shadow ; reflection ; image

171

แต่ง

 invent a story

172

ดาว

star

173

หาย

gone

174

แสงจันทร์

moonlight

175

แสงดาว

starlight

176

แสงอาทิตย์

sunlight

177

เมฆ

cloud

178

ลอย

float

179

บัง

hide

180

เดือน

month

181

เดืือนพฤษภาคม

May

182

เดือนพฤศจิกายน

November

183

ฤดูฝน

rainy season

184

ฤดููร้อน

summer season

185

ฤดูหนาว

winter season

186

เดือนเมษายน

April

187

เดือนกุมภาพันธ์

Febuary

188

ต่ำ

[to be] low

189

หยด

[to] drop

190

หาว

[to] yawn

191

ง่วง

[to] be tired ; be sleepy

192

ก่อน

previous ; before

193

สุดท้าย

last

194

คัด

[to] handwrite ; write in longhand

195

บทเรียน

Lesson

196

แบบฝึกหัด

exercise ; practice

197

คัั่น

[to] separate ; divide ; interpose

198

วันที่

Date

199

ตัวอย่าง

Example

200

กระซิบ

[to] whisper ; murmur ; mutter

201

ปลูก

to] cultivate ; plant ; grow

202

นัด

appointment

203

ตารางสอน

time schedule

204

เมล็ด

seed

205

เดา

guess

206

เม็ด

seed

207

มะขาม

tamarind

208

ขนุน

jack fruit

209

นุ่น

kapok

210

บาน

[to] blossom ; bloom ; flower

211

ร่ม (เงา)

[to] shade ; protect

212

ปลู่อย

[to] release ; let go ; set free

213

สักครู่

for a while

214

แนว

way ; route ; row

215

ถนน

road

216

กระถาง

pot ; pitcher ; vessel

217

ริม

base ; beside ; pedestal

218

เพาะ

[to] cultivate ; plant ; grow

219

เก็บ

[to] keep

220

ยางลบ

earaser

221

ไม้บรรทัด

ruler

222

ตะขาบ

centipede

223

ปุ๋ย

fertilizer ; manure ; compost

224

หา

find ; search

225

คลุม

cover ; put on top

226

ซอก

nook ; corner ; niche

227

เล็บ

nail

228

ประเทศ

country ; state

229

พืช

vegetation ; plant

230

ตลอดปี

all year

231

ออกพรรษา

Ok Phansa

232

ตกลง

OK ; okay then ; sure

233

ลอยกระทง

Loy Kratong

234

จัดงาน

[to] arrange ; organize

235

แข่ง

     [to] race ; compete

236

เรือยาว

long boat

237

เรืือแจว

paddling boat

238

แพ

raft

239

รอง

[to] support ; prop up ; back up,

240

ใบตอง

banan leaf

241

เย็บ

[to] sew

242

วิธี

means ; way ; method

243

เหลา

[to] sharpen ; hone ; whet

244

ไม้กลัด

     small bamboo pin

245

เตือน

to] remind ; warn ; advise

246

แทง

[to] note down ; write down

247

กาบกล้วย

 spathe ; bract

248

คล้าย

[to] resemble ; similar ; alike

249

ปัก

[to] stick ; plunge down ; stab down

250

นม

milk

251

พาย

[to] row ; paddle ; scull

252

ระลอก

ripple ; small wave

253

โคลงเคลง

[to] roll ; sway ; shake

254

เอียง

[to be] tilted ; inclined

255

ล่ม

[to] collapse ; fail ; go down

256

กู้

[to] salvage

257

สามารถ

can ; be able to

258

พร้อม

[to be] ready ; prepared ; set

259

นกหวีด

whistle

260

โยก

[to] sway ; shake (back and forth or side to side)

261

จัังหวะ

rhythm ; beat (of music)

262

แห่

to] march ; parade ; demonstrate

263

รวม

[to] combine ; add up ; include

264

ท่าน้ำ

waterside

265

คว่ำ

to] turn over ; capsize

266

จม

to] sink ; submerge

267

เสียดาย

[to] regret ; feel sorry

268

นาน

long ; for a long time

269

เดือนธันวาคม

December

270

ใต้ถุน

under ; beneath ; below

271

ทำนา

[to] farm

272

ยาย

grandmother

273

แว่นตา

glasses ; spectacles

274

อายุ

age

275

หลุด

[to] slip out ; fall off ; become detached

276

เคี้ยว

[to] chew ; grind ; masticate

277

เหงือก

gum

278

กลืน

[to] swallow ; gulp down ; devour

279

อ่อน

[to be] tender ; soft

280

ถอน

[to] withdraw ; pull out

281

น้อง

(younger) brother ; sister

282

ไกว

[to] rock ; swing ; sway

283

เปล

cradle

284

ผ้าเช็ดตัว

towel ; bath towel

285

ผ้้าห่ม

blanket

286

ไหล่

shoulder

287

อก

breast ; chest ; soul

288

อบอุ่น

[to be] warm ; genial ; friendly

289

ใบหน้า

face

290

จมูก

nose

291

คิ้ว

eyebrow ; brow ; ridge

292

ลำตัว

body

293

แขน

arm

294

นุ่มนิ่ม

soft

295

เรื่อย ๆ

continue

296

สะดุด

to] discontinue ; cease ; stop

297

ปัด

to] push away ; brush away ; sweep off

298

ฝุ่น

dust

299

แข้ง

shin

300

เมื่อย

[to] feel stiff ; have an ache

301

หนัก

heavy ; hard

302

เช้าตรู่

early morning

303

งอบ

thai farmer hat

304

แบ่ง

[to] share ; divide out ; portion out

305

ส่วน

some part ; certain part

306

เก็บ

[to] store ; reserve ; keep

307

เหลือ

remainder ; excess

308

ทำไร่

[to] farm ; do farming ; do crop-farming

309

ทำสวน

[to] garden ; grow tree crops ; plant

310

ข้าวโพด

sweet corn

311

แตงกวา

cucumber

312

รายได้

income ; salary

313

ร่างกาย

body

314

แข็งแรง

[to be] strong ; healthy

315

ออกกำลังกาย

[to] exercise ; work out

316

ควาย

buffalo

317

รถไถนา

trackter

318

หว่าน

[to] sow ; scatter

319

เดือนสิงหาคม

August

320

เดืือนกันยายน

September

321

เดือนตุลาคม

October

322

หล่อเลี้ยง

[to] provide nourishment ; nourish ; feed

323

รวง

ear of rice ; ear of paddy

324

เหลืือง

yellow

325

เคียว

hook

326

เก็ี่ยว

[to] harvest ; reap ; mow

327

ผึ่ง

[to] sunbathe

328

มัด

[to] bind ; tie ; fasten

329

ฟ่อน

bundle ; sheaf

330

นวด

to] thresh ; thresh rice

331

ขาด

[to] break off ; break up ; sever

332

เอื้อเฟื้อ

[to] help each other ; aid

333

รวย

rich

334

ได้ผล

[to] work well ; get a good result

335

อด

[to] refrain ; go without ; miss out on

336

เดือน มกราคม

January

337

ญาติ

relatives ; relations ; folks

338

ทัน

in time ; on time

339

พิธี

ceremony ; ritual

340

ทัักทาย

[to] greet ; say hello ; address

341

ประนมมือ

raise both hands up palm against palm

342

ลูกสาว

daughter

343

พิี่สาว

(older) sister

344

แนะนำ

[to] advise ; recommend

345

พี่เขย

brother-in-law

346

นามสกุล

surname ; family name ; last name

347

นางสาว

miss ; Ms

348

นาง

Mrs

349

แก้ว

glass ; cup ; crystal

350

กระโถน

spittoon ; cuspidor ; chamber pot

351

น้ำชา

tea

352

พาน

tray with pedesta

353

ทำครัว

cook

354

ตำ

[to] pound ; pestle

355

ผัด

[to] fry

356

ทอด

[to] deep fry

357

แมลงวัน

fly ; housefly

358

ตอม

[to] swarm ; fly around ; crowd

359

ปอก

[to] peel ; pare ; shell

360

หอม

onion

361

กระเทียม

garlic

362

ลากิจ

leave duty ; work ; business

363

พลศึกษา

physical education

364

หัด

to] practice ; train ; drill

365

กายบริหาร

exercise ; physical exercises

366

กีฬา

sport ; game ; exercise

367

โทษ

[to] blame ; accuse

368

เปิด

open

369

แกะ

sheep

370

บุรุษไปรษณีย์

postman

371

โง่

[to] be foolish ; be stupid ; be silly

372

เจริญ

prosper

373

กระดูกสันหลัง

backbone ; spine ; vertebral column

374

เป็ด

duck

375

ในประเทศ

domestic ; local ; in the country

376

ต่างประเทศ

abroad ; foreign country

377

ค้าขาย

[to] trade ; buy and sell ; do business

378

หนักแน่น

[to be] firm ; stable ; resolute

379

ทหาร

military ; soldier

380

เครื่องแบบ

uniform

381

หมวก

hat

382

เหล็ก

iron

383

ป้องกัน

protect

384

มุ่งหมาย

[to] aim at ; intend ; mean

385

รบกวน

[to] annoy ; bother

386

เดือดร้อน

[to] be in trouble ; be distressed ; be vexed

387

เท่าเทียม

[to] be equal ; be equivalent ; be on a level with

388

เสี่ยง

[to] risk ; gamble

389

สละ

[to] sacrifice ; make a sacrifice

390

รอด

[to] survive ; escape from death ; save

391

ทำท่า

[to] act ; conduct oneself

392

ควัก

[to] scoop out ; dig out ; gouge

393

ปืน

gun

394

ยิง

[to] shoot ; fire

395

ขำ

[to] laugh ; giggle

396

แพะ

goat

397

บำรุง

maintain

398

พระเจ้าแผ่นดิน

King

399

เคารพ

[to] respect ; esteem ; regard

400

ผูกพัน

relationship ; connection

401

มิ่งขวัญ

idol

402

สามัคคี

[to] unite ; be in harmony ; be in unity

403

ถิ่น

area ; region ; part

404

แหลมทอง

Southeast Asian Peninsula ; Golden Peninsula

405

แผ่นดิน

land ; territory ; country

406

กษัตริย์

King

407

ศาสน์

religion

408

เคาะ

[to] rap ; strike ; knock

409

เพื่อน

friend

410

จบ

the end

411

ปรบมือ

[to] clap ; applaud

412

เดือน มีนาคม

March

413

ในหลวง

King

414

พระราชินี

Queen

415

เยี่ยม

visit

416

พระราชทาน

Give

417

ยากจน

poor

418

ตรัส

said

419

รับเสด็จ

[to] welcome ; greet ; receive

420

แถวหน้า

first row

421

ถวาย

[to] offer ; dedicate ; present

422

ดอกกุหลาบ

Rose

423

เหยียบ

tread ; tramping ; stamping

424

สุขภาพ

health ; wellbeing ; good condition

425

เจ้าฟ้า

prince ; His Royal Highness

426

เมตตา

kindness ; compassion ; mercy

427

ปราณี

kindliness ; compassion ; pity

428

ห่วงใย

[to be] care about ; be concerned about

429

เยี่ี่ยม

visit

430

ราษฏร

commoner

431

ช่วยเหลือ

[to] help ; aid ; assist

432

ทั่วแดน

all over ; everywhere in

433

ภูมิใจ

[to] be proud (of)

434

ภาษา

language

435

การอ่าน

reading

436

การเขียน

writing

437

ตัวสะกด

final consonant

438

ข้อกำหนด

regulation ; rule ; condition

439

ศึกษา

[to] study ; learn

440

เมินเฉย

[to] pay no attention to ; ignore

441

ซ้ำ

[to be] repeated ; recurrent

442

ควบกล้ำ

diphthong

443

จดจำ

remember ; memorize

444

ใส่ใจ

[to] pay attention to ; attend

445

ฝึกพูด

to speak

446

ฝึึกเขียน

to write