WoordenlijstNederlandsThai2 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstNederlandsThai2 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstNederlandsThai2 Deck (478):
1

ver

ไกล

2

hiervandaan

จากที่น

3

hoogstens

ไมขึ้น

4

dichtbij

ใกล

5

moest

ตอง

6

gisteren

เมื่อวานน

7

meen

คิดวา

8

brug (de)

สะพาน

9

open

เปดไว

10

daardoor

เหตุท

11

sommige

บาง

12

pech

โชคไมด

13

vandaag

วันน

14

gaan dicht

จะปด

15

dicht

ปด

16

vakantie (de)

ไปเที่ยว

17

vragen

คำถาม

18

willen

อยาก

19

iets

อะไร

20

gebeurt

เกิด

21

verdelen

แบงแยก

22

jaren

23

weken

สัปดาห

24

uren

ชั่วโมง

25

seconden

วินาท

26

ongeveer

ประมาณ

27

seizoenen

ฤด

28

weer (het)

อากาศ

29

zomer (de)

ฤดูรอน

30

zeggen

บอก

31

dikwijls

บอย

32

schijnt

สองแสง

33

zon (de)

พระอาทิตย

34

minder

นอยกวา

35

herfst (de)

ฤดูใบไมรวง

36

koud

หนาว

37

korter

สั้นกวา

38

donker

มืด

39

waait

ลมพัด

40

bladeren

ใบไม

41

bomen

ตันไม

42

winter (de)

ฤดูหนาว

43

temperatuur (de)

อุณหภูม

44

onder

ลาง

45

vriest

เย็นจนแข็ง

46

sneeuwt

หิมะตก

47

een paar

สองสาม

48

ijs (het)

น้ําแข็ง

49

water (het)

น้ํา

50

kunnen

ได

51

schaatsen

เลนสเกต

52

lente (de)

ฤดูใบไมผล

53

zien

เห็น

54

bloemen

ดอกไม

55

warmer

รอนกวา

56

voorjaar (het)

ฤดูใบไมผล

57

heerlijk

นาสบาย

58

klimaat (het)

สภาพอากาศ

59

wind (de)

ลม

60

verandert

เปลี่ยน

61

steeds

ตลอดเวลา

62

beste

ดีทสุด

63

aarde (de)

โลก

64

eigen

ของตนเอง

65

huis (het)

บาน

66

huren

เชา

67

woning (de)

บานพัก

68

op kamers

ที่หองพัก

69

iemand anders

คนอื่น

70

samen

ดวยกัน

71

vriendin (de)

เพื่อนผูญิง

72

boven

ขางบน

73

allebei

ทั้งสอง

74

onze

ของเรา

75

kamer (de)

หอง

76

douche (de)

หองอาบน้ํา

77

wc (de)

หองสุขา

78

keuken (de)

หองครัว

79

beneden

ขางหลัง

80

gebruiken

ใช

81

contact (het)

ติดตอ

82

aardige

ใจด

83

bij hen

กับพวกเขา

84

zelfs

แมจะ

85

af en toe

บางครั้ง

86

zij

เขา

87

bij ons

กับพวเรา

88

groot

ใหญ

89

ruim

กวาง

90

vierkante

ตารางเมตร

91

meter (de)

เมตร

92

slaap

นอน

93

woonkamer (de)

หองรับแขก

94

slaapkamer (de)

หองนอน

95

twee bij drie

สองคูณสาม

96

ramen

หนาตาง

97

tevreden

พอใจ

98

dure

แพง

99

betaal

จาย

100

noemt

เรียกวา

101

duur

แพง

102

inclusief

รวม

103

gas (het)

แกส

104

elektriciteit (de)

ไฟฟา

105

zelf

ตัวเอง

106

redelijke

พอสมควร

107

huur (de)

คาเชา

108

ben gekomen (aan)

เจอไดอยางไร

109

ouders

บิดามารดา

110

vriend (de)

แฟน

111

samenwonen

อยดวยกัน

112

zoeken

หา

113

het liefst

ชอบที่สุด

114

pond (het)

ปอนด

115

aan de beurt

ตอไป

116

pardon

ขอโทษ

117

eerst

มากอน

118

zegt u het maar

บอกมา

119

alstublieft

นี่คะ/ครบ

120

kilo (de)

กิโล

121

anders nog iets

เอาอีกมั้ย

122

kosten

ราคา

123

appels

แอปเปล

124

rode

สีแดง

125

erg

มาก

126

cent (de)

เซนต

127

gaat 't zo mee?

เอาไปไดไม

128

dragen

ถือ

129

er ... bij

เอาใส

130

tasje (het)

ถุง

131

dank u

ขอบคุณ

132

tas (de)

กระเปา

133

van alles

ทุกอยาง

134

te koop

ขาย

135

vers

สดๆ

136

vis (de)

ปลา

137

belangrijkste

สําคัญที่สุด

138

producten

สินคา

139

kunt terecht

ซื้อได

140

kleren

เสื้อผา

141

schoenen

รองเทา

142

vindt

143

zeep (de)

สบ

144

spullen

สินคา

145

druk

วุนวาย

146

gemerkt

สังเกต

147

ik wel!

ชอบ

148

gezellig

สนุกด

149

een hoop

มาก

150

vooral

โดยมาก

151

eind (het)

สิ้นสุดตอนเยน

152

afdingen

ตอราคา

153

wist

รูมั้ย

154

dubbel

สองเทา

155

laatst

เมื่อเร็วๆน

156

zag

เห็น

157

bordje (het)

ปาย

158

per stuk

ละลก

159

gewoon

ปรกต

160

dacht

คิดวา

161

mezelf

ตัวเอง

162

zei

บอก

163

tegen

กับ

164

verkoper (de)

คนขายของ

165

zeg

-

166

heb ... zin

อยากไป

167

een uur of 6

ประมาณหกโมงเยน

168

anderen

อีกหลายคน

169

weet de weg

ไมรูจักทาง

170

achter

ขางหลัง

171

hè?

ใชไม

172

spoor (het)

ทางรถไฟ

173

onder ... door

ไปขางลาง

174

tunnel (de)

อุโมงค

175

rechtdoor

ตรงไป

176

kruising (de)

สี่แยก

177

drukke

รถแยะๆ

178

weg (de)

ถนน

179

deze

180

steek ... over

ทางขาม

181

linksaf

เลี้ยวซาย

182

eerste

แรก

183

stoplichten

ไฟสัญญาณจราจร

184

rechtsaf

เลี้ยวขวา

185

oversteken

ทางขาม

186

plein (het)

ลานกวาง

187

rechterhand

ขวามือ

188

kerk (de)

โบสถ

189

neemt

เลี้ยว

190

voorbij

ถัดจาก

191

tegenover

ตรงขาม

192

winkelcentrum (het)

ศูนยการคา

193

na

หลังจาก

194

kilometer (de)

กิโลเมตร

195

dezelfde

เดียวกัน

196

richting (de)

ทาง

197

ho

โฮๆ

198

stop

หยุด

199

onthouden

จําใหได

200

plattegrond (de)

แผนท

201

'ns = eens

ตอง

202

loopt

อย

203

hoog

สูง

204

gebouw (het)

ตึก

205

tweede

ที่สอง

206

verdieping (de)

ชั้น

207

lift (de)

ลิฟต

208

trappen

บันได

209

hoek (de)

มุม

210

de hoek om

เลี้ยวตรง

211

laatste

สุดทาย

212

deur (de)

ประต

213

linkerkant (de)

ซาย

214

bellen

โทรหา

215

meenemen

เอา ไป

216

bedankt

ขอบใจ

217

uitnodiging (de)

คําเชิญ

218

zal

จะ

219

meebrengen

เอามา

220

niets

ไมตอง

221

ha

สวัสด

222

gemist

ไมเห็นมา

223

gemeente (de)

อำเภอ

224

papieren

เอกสาร

225

maken

ทําให

226

in orde maken

เปนระเบียบเรียบรอย

227

paspoort (het)

หนังสือเดินทาง

228

laten zien

ใหด

229

probleem (het)

ปญหา

230

namelijk

คือวา

231

daarvoor

เพื่อที่จะ

232

speciale

พิเศษ

233

vergunning (de)

ใบอนุญาต

234

aanvragen

สมัคร

235

gedaan

ทําแลว

236

geduurd

ใชเวลา

237

zoveel

นานมาก

238

toen

ตอนท

239

kon

ได

240

gelukt

ไดรบผลสาเร็จ

241

gekregen

ไดรบ

242

krijg

รับ

243

intussen

ในขณะท

244

blijven

ไดอย

245

natuurlijk

แนนอน

246

toch?

จริง

247

visum (het)

วีซา

248

ambassade (de)

สถานเอกอัครราชทูต

249

ken

รูจัก

250

volgens

ตามท

251

klopt

ถูกตอง

252

wie

ใคร

253

bijvoorbeeld

เปนตน

254

bedrijf (het)

บรษัท

255

iets raars

แปลก

256

gehoord

ไดยิน

257

over

เรื่อง

258

toets (de)

การสอบ

259

leren kennen

ทําความรูจัก

260

Turkije

ประเทศตุรก

261

wilden

อยากจะ

262

trouwen

แตงงาน

263

mocht

ให

264

inburgerings-

การสอบของการแปลงสัญชาต

265

stel

สมมุติวา

266

verliefd

ลงรัก

267

denk

คิดวา

268

burgers

พลเมือง

269

enige

บาง

270

kennis (de)

ความร

271

bezitten

272

voordat

กอน

273

terug

กลับ

274

meen

พูดจริงๆ

275

wat

มัน

276

hoi

สวัสด

277

ermee

หรือ

278

hoe is het ermee?

สบายดหรือ

279

gehad

280

op bezoek

ไปเยี่ยม

281

geweest

ได

282

pas

พึ่ง

283

gepraat

พูดกัน

284

ontzettend

มาก

285

gelachen

หัวเราะ

286

strand (het)

หาด

287

wou

ตองการ

288

gezien

เคยเห็น

289

zee

ทะเล

290

veel te

มากไป

291

viel mee

ดีเกนกวาที่คาดหวัง

292

prachtig

สวยมาก

293

lege

วางเปลา

294

wilde

รุนแรง

295

al die

ตัวนั้น

296

vogels

นก

297

gekookt

ไดทําอาหาร

298

Spaans

สเปน

299

Russisch

รัซเซีย

300

thuis

บาน

301

sportcentrum (het)

ศูนยกฬา

302

opgeruimd

เก็บของ

303

schoongemaakt

ไดทําความสะอาด

304

gemaild

ไดสงอีเมล

305

gebeld

ไดโทรศัพท

306

sliepen

นอนหลับแลว

307

stom

โง

308

helemaal

ทั้งหมด

309

vergeten

ลืม

310

geleerd

ไดเรียน

311

vast

แน

312

echt

จริง

313

had het druk

ยุงมาก

314

gewinkeld

การเดินดูและซื้อของตามราน

315

gekocht

ซื้อ

316

cadeautje (het)

ของขวัญ

317

over wie

ถึงใคร

318

sprak

พูด

319

geoefend

ฝกหัด

320

collega (de)

เพื่อนรวมงาน

321

pauze (de)

เวลาพัก

322

vroeg

ถาม

323

woonde

พักอย

324

deed

เคยทำ

325

tsjonge

แหม

326

mam

แม

327

fantastische

สวยมาก

328

broek (de)

กางเกง

329

past

เหมาะสม

330

perfect

ดีพรอม

331

prijs (de)

ราคา

332

ach

ออ

333

jou

เธอ

334

arm

จน

335

pasje (het)

บัตรธนาการ

336

jawel

337

rood

แดง

338

sta rood

บัณชีแดง

339

hè?

เฮ

340

pinpas (de)

บัตรธนาการ

341

snap

เขาใจ

342

net

เมื่อก

343

gepind

ใช

344

ligt

อย

345

soms

คง

346

gezocht

ไดหา

347

zak (de)

ถุง

348

ben kwijt

ทำหาย

349

verloren

หายไป

350

gestolen

ขโมย

351

help

ชวยดวย

352

politie (de)

ตำรวจ

353

rustig

ใจเย็นๆ

354

beter

ดีกวา

355

bank (de)

ธนาคาร

356

onmiddellijk

ทันท

357

melden

แจง

358

geld (het)

เงิน

359

opneemt

เบิก

360

rekening

บัญช

361

mobieltje (het)

มือถือ

362

voor mekaar

เสร็จแลว

363

toestand (de)

เกิดอะไรขึ้น

364

opnieuw

อีก

365

opende

เปด

366

formulier (het)

แบบฟอรม

367

invullen

กรอก

368

pincode (de)

รหสบัตรธนาคาร

369

bepaal

กำหนด

370

papa

พอ

371

contant

เงินสด

372

maakt ... over

โอน

373

nauwelijks

ไมคอยจะ

374

me voorstellen

นึกออก

375

bedragen

จำนวน

376

tuurlijk

จริงแนนอน

377

hou

ไว

378

apparaat (het)

เครื่อง

379

klaar is Kees

เสร็จแลว

380

handig

สะดวกด

381

vreemd

แปลก

382

muur (de)

เครื่องเอทีเอ็ม

383

praktijk (de)

คลีนิค

384

dokter (de)

หมอ

385

ogenblik (het)

สักคร

386

geduld (het)

คอย

387

spoedig

ในไมชา

388

mogelijk

-

389

assistente (de)

ผูชวย

390

helpen

มีอะไรใหชวย

391

bel

โทรมา

392

patiënt (de)

คนไข

393

behoorlijk

มาก

394

ziek

ปวย

395

afspraak (de)

นัด

396

voelt

รูสึก

397

zich

-

398

pijn (de)

ปวด

399

last

เจ็บ

400

buik (de)

ทอง

401

vanmiddag

บายน

402

spreekuur (het)

เวลาปรกษา

403

lukt

ไดมั้ย

404

denkt

คิดวา

405

lastig

ยาก

406

bang

เกรงวา

407

bed (het)

เตียง

408

naar buiten

นอกบาน

409

gelooft

เชื่อมั้ย

410

ernstig

อยางสาหัส

411

arts (de)

หมอ

412

overleg

ปรึกษา

413

hand (de)

อะไร

414

aan de hand

เปนอะไร

415

klaagt

บนวา

416

vreselijke

มาก

417

hoofdpijn (de)

ปวดหัว

418

lichaam (het)

รางกาย

419

slecht

แย

420

haast

เกือบ

421

zich zorgen maakt

นาเปนหวง

422

opgenomen

วัดปรอท

423

koorts (de)

ไข

424

gezicht (het)

หนา

425

vanmorgen

เมื่อเชาน

426

helaas

เสียดาย

427

fijn

428

haar

เขา

429

ondertussen

ในระหวาง

430

ieder

อยางไร

431

geval (het)

ก็ด

432

daar … op

เอา

433

letten

ใจใส

434

straks

ในไมชา

435

gezin (het)

ครอบครัว

436

broers

พ/นองชาย

437

zussen

พ/นองสาว

438

normaal

ธรรมดา

439

kind (het)

ลูก

440

spelen

เลน

441

vond

ชอบ

442

ooms

ลุง/อา/นา

443

tantes

อา/นา/ปา

444

neven

หลานชาย

445

nichten

หลานสาว

446

mist

คิดถึง

447

gelukkig

ดีใจ

448

jongste

คนเล็ก

449

rest (de)

คนอื่น

450

foto (de)

รูปถาย

451

dit zijn

นี่คือ

452

vader (de)

คุณพอ

453

moeder (de)

คุณแม

454

jong

ยังไมแก

455

wat voor

อะไร

456

boer (de)

เกษตรกร

457

geeft les

สอน

458

da's = dat is

มัน

459

toevallig

บังเอิญ

460

gescheiden

หยาแลว

461

oma (de)

ยาย/ยา

462

paste (op)

ดูแล

463

waren

เปน

464

hou (van)

รัก

465

haar

เขา

466

naar toe

หา

467

feestdagen

วันหยุด

468

verjaardagen

วันเกิด

469

elkaar

กัน

470

leven

มีชวิต

471

grootouders

ป/ยา/ตา/ยาย

472

grootmoeder

ยาย/ยา

473

stoel (de)

เกาอ

474

vooraan

หนาสุด

475

opa (de)

ป/ตา

476

gestorven

เสียชีวิตแลว

477

jammer genoeg

นาเสียดาย

478

gekend

รูจัก