WoordenlijstThai10 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstThai10 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstThai10 Deck (240):
1

หมดอาย

verloopt

2

เร็วๆน

binnenkort

3

เอามา

meegenomen

4

รูปถาย

pasfoto's

5

อาฮา

aha

6

อีก

over

7

กลับมา

terugkomen

8

ชอง

loket (het)

9

ดูเหมือนโกรธ

kijkt boos

10

เลย

er ... van

11

ทําเรียบรอย

in orde gebracht

12

กลาง

centrale

13

นโยบาย

beleid (het)

14

โดยเฉพาะ

specifiek

15

อาณาเขต

terrein (het)

16

เกี่ยวกับ

betreffen

17

ทางหลวง

snelwegen

18

แนนหนา

sterke

19

ขอ

punten

20

ที่ม

waardoor

21

ความสําคัญ

waarde (de)

22

พาณิชย

handel (de)

23

การทองเทยว

toerisme (het)

24

จึง

dan ook

25

ที่เรียกกันวา

zogenaamde

26

กาซธรรมชาต

aardgas (het)

27

คุณคา

waard

28

ไดใช

erop

29

จัดหาให

voorzien (van)

30

แยะมาก

heel wat

31

วัว

koeien

32

จัดหาให

leveren

33

ฟรีเซอ

Friese

34

ทะเลสาบ

meren

35

ดึงดูด

trekken

36

นักทองเทยว

toeristen

37

เปน

geldt

38

อุดมการณ

ideaal

39

เมืองหลวง

hoofdstad (de)

40

เมืองทมีการประชุม

vergaderstad (de)

41

ไกลกับ

even

42

ไกล

ver weg

43

ยังไม

nog geen

44

ทำ

ontstaan

45

ที่พัก

woonruimte (de)

46

ตะวันออก

oosten (het)

47

สวนสาธาณะธรรมชาต

natuurpark (het)

48

waarin

49

บราบัณธเซอ

Brabantse

50

เปนหนี้บุญคุณ

danken

51

หลอดไฟฟา

gloeilamp (de)

52

แบบ

typen

53

ญี่ปุน

Japanse

54

มีเสียง

klinkt

55

ที่น

plek (de)

56

วาง

vrij

57

ลูกชาย

zoontje (het)

58

ความวุนวาย

drukte (de)

59

สัญญา

beloofd

60

สะดวก

komt uit

61

ไมสนใจ

kan mij niet schelen

62

เมื่อก

daarnet

63

ไดเชิญมา

uitgenodigd

64

หมอ

pan (de)

65

ขวางลง

gooit

66

ทําเสร็จ

maak af

67

ชอบอะไร

waar ... van

68

best

69

ในระหวางท

zolang

70

ทุกสิ่งทุกอยาง

overal van

71

เปน

wezen

72

ตูแชเยน

diepvries (de)

73

ฉลาด

slim

74

กลา

waag

75

ขอแกตัว

excuus (het)

76

เสียง

geluid (het)

77

รองเรียก

roepen om

78

สักคร

momentje (het)

79

เกรงวา

vrees

80

ใหทราบ

op de hoogte

81

ขอโทษ

excuses

82

ความไมสะดวก

ongemak (het)

83

ทำบน

zet

84

เบา

zacht

85

ไฟ

vuurtje (het)

86

มาถึง

verschijnen

87

เหมอนกัน

liedje (het)

88

ทุกครั้ง

telkens

89

ยกเลิก

gaat ... niet door

90

มีความผิด

schuld (de)

91

ชวยอะไรไมได

kan er niets aan doen

92

เบาหนอย

zachter

93

มลรัฐ

staat (de)

94

ทางประวัติศาสตร

historische

95

ขอเท็จจริง

feiten

96

เรียบเรียง

rijtje (het)

97

เล็ง

richten

98

การชําเลืองด

blik (de)

99

ศตวรรษ

eeuw (de)

100

แยกกัน

losse

101

มลรัฐ

staten

102

สวนตอน

onderdeel (het)

103

อาณาจักร

rijk (het)

104

ความควบคุม

leiding (de)

105

โอรันเยอ(สีสม)

oranje

106

ตอสูสงคราม

voerden oorlog

107

ในที่สุด

uiteindelijk

108

ไดชนะ

wonnen

109

การตอส

strijd (de)

110

สถาปนาขึ้น

kwam tot stand

111

ของ

der

112

สห

verenigde

113

ระยะ

periode (de)

114

ที่ตรึงใจ

boeiend

115

เรื่อง

verhaal (het)

116

เอา

namen

117

เอามาในครอบครอง

namen in bezit

118

เวลาสั้น

eventjes

119

ระลก

herinneren

120

นั้น

daaraan

121

อเมริกาใต

Zuid-Amerika

122

ฝรั่งเศส

Franse

123

นั้น

hieraan

124

ปจจุบัน

huidige

125

รูปราง

vorm (de)

126

ราชอาณาจักร

koninkrijk (het)

127

ธง

vlag (de)

128

ใช

in gebruik

129

สีน้ําเงิน

blauw

130

เปนเรื่องขบขัน

grappig

131

เกิดขึ้น

ontwikkeld

132

ในตรงกันขามกบ

in tegenstelling tot

133

ความเจริญ

ontwikkeling

134

ไดประสบมา

meegemaakt

135

หนา

bladzijde (de)

136

ของยุโรป

Europese

137

เยอรมัน

Duitse

138

ขยาย

uitbreiden

139

เกิดขึ้น

ontstond

140

waarbij

141

ตาย

de dood vonden

142

หลายๆ สิบ

tientallen

143

หลายลาน

miljoenen

144

ในจำพวก

waaronder

145

ประเทศรัสเซีย

Rusland

146

สหรัฐอเมริกา

Verenigde Staten

147

เพื่อให

zodat

148

ราษฎร

volk (het)

149

อิสรภาพ

vrijheid (de)

150

ไดคืน

terugkreeg

151

ไมใช

neen

152

ชุมชน

gemeenschap (de)

153

ความจริง

waarheid (de)

154

ไมใช

geen sprake van

155

แทที่จริง

puur

156

เปนสัญลักญณ

symbolische

157

แสดงตัว

treedt op

158

รัฐสภา

parlement (het)

159

พรรค

partij (de)

160

ชัยชณะ

wint

161

อภิปราย

overleggen

162

สวนมาก

meerderheid (de)

163

ปรึกษา

bespreken

164

ในภายหนา

toekomstige

165

ความเหน

lijn (de)

166

นายกรัฐมนตร

minister-president (de)

167

รัฐมนตร

ministers

168

การลงความคดเห็น

conclusie (de)

169

มีในมือ

heeft in handen

170

ใหจากมอ

geeft uit handen

171

อยางไร

hoezo

172

มีคําถาม

stelt vragen

173

การวิจารณ

kritiek (de)

174

คำเสนอ

voorstel (het)

175

ตองการ

wensen

176

การเปลี่ยนแปลง

veranderingen

177

การตองการ

wens (de)

178

ความไวใจ

vertrouwen (het)

179

ลาออกจากตําแหนง

legt ... neer

180

การริเรม

initiatief (het)

181

พรรคของรัฐบาล

regeringspartijen

182

สิ้นสุด

aflopen

183

หลายพันลาน

miljarden

184

(กระทรวง)ยุตธรรม

justitie

185

de ene

186

ซื่อสัตร

eerlijk

187

พูดซื่อสัตร

eerlijk gezegd

188

ฝายซาย

linkse

189

ฝายขวา

rechtse

190

โอกาสด

dat treft

191

เบื้องหลัง

achtergrond (de)

192

ไมพูดไมจา

zwijgen

193

เริ่ม

opent

194

สิ้นสุด

eindigt

195

สุดทายน

sluit ... af

196

s เชนนั้น

iets dergelijks = zoiet

197

จับ

grijp

198

จิต

geest (de)

199

ไดประสบมา

meemaakte

200

ปญหารถติด

fileprobleem (het)

201

พํานักอย

bevolkt

202

ปญหาเนื้อท

ruimteprobleem (het)

203

เต็มท

volledig

204

ตํารับอาหาร

recept (het)

205

พรอมหรือยัง

ben je zover

206

การสอบสุดทาย

eindtoets (de)

207

รอบ

ronde (de)

208

ผาน

slagen

209

ตก

zakken

210

ผาน

slaagt

211

อยางนอย

ten minste

212

พรอมกัน

tegelijk

213

ขอสังเกต

opmerking (de)

214

ใหทํา

wist te

215

บังคับ

dwingen

216

เกง

knap

217

ดาน

opzicht (het)

218

ผลที่ตามมา

resultaat (het)

219

สายหัว

schudt

220

ใชเวลา

gestoken

221

ไมเปนปกต

niet normaal

222

ตอนกลางวัน

overdag

223

ตลอดเวลา

voortdurend

224

ทำธรรมดา

doe normaal

225

บอก

zeiden

226

เพียง

zomaar

227

ตางประเทศ

vreemde

228

ไวยากรณ

grammatica (de)

229

ลําดับ

volgorde (de)

230

ในกรอบของ

in het kader (van)

231

ตอบ

ingaan (op)

232

โดยทาง

door middel van

233

การรวม

combinaties

234

ธาตุแท

elementen

235

ใชประโยชน(กับ)

om ... gaan (met)

236

หัวขอ

thema (het)

237

การถกเถียงขั้นสุดทาย

slotdebat (het)

238

ทําใหเชื่อ

overtuigen

239

การโตเถียง

argumenten

240

ไปทำเลย

daar gaan we dan!