Mokuna 17 Ka Papaʻōlelo Flashcards Preview

Nā Kai ʻEwalu Puke 2 > Mokuna 17 Ka Papaʻōlelo > Flashcards

Flashcards in Mokuna 17 Ka Papaʻōlelo Deck (60):
1

machine

ka mīkini [kikino]

2

coconut grater

ka mea waʻu niu [kikino]

3

to squeeze liquid out

ka ʻuī [hamani]

4

to invite

ke kono [hamani]

5

to meet socially, socialize

ka launa [hehele]

6

cane knife

ka pahikō [kikino]

7

lizard

ka moʻo [kikino]

8

for something to have a single rip it

ka nahae [ʻaʻano]

9

to gather, pick up

ka ʻohi [hamani]

10

the one who hides something

ka mea hūnā [kikino]

11

old woman

ka luahine [kikino]

12

family gods

nā ʻaumākua [kikino]

13

the game of hide-and-seek

ka peʻepeʻeakua [kikino]

14

coconut husk

ka pulu (niu) [kikino]

15

for someone to bathe a baby, animal, etc.

ka hōʻauʻau [hamani]

16

place

kahi [kikino]

17

coconut milk, coconut water

ka wai niu [kikino]

18

family god

ka ʻaumakua [kikino]

19

to move

ka neʻe [hehele]

20

secret number, code used to get into computer, etc.

ka heluhuna [kikino]

21

haupia

ka haupia [kikino]

22

to hide something such as money

ka hūnā [hamani]

23

to be toppled over, as a tree that has fallen down

ka hina [ʻaʻano]

24

truck

ke kalaka [kikino]

25

position, status

ke kūlana [kikino]

26

kāhuna (plural)

nā kāhuna [kikino]

27

to introduce someone

ka hoʻolauna [hamani]

28

to move (while staying in place, to wiggle)

ka ʻoni [hehele]

29

to tear something up

ka haehae [hamani]

30

1. to take something back to its previous place; 2. to take something back to your previous place

ka hoʻihoʻi [hamani]

31

1. old men; 2. old people (group of mixed sexes)

nā ʻelemākule [kikino]

32

to hide oneself as behind a rock wall

ka peʻe [hehele]

33

Yeah. Right.

ʻĒ-e [hoʻōho]

34

to enter, go inside, come inside

ke komo [hehele]

35

to move something somewhere

ka hoʻoneʻe [hamani]

36

flesh, meat (of a fruit, or coconut)

ka ʻiʻo [kikino]

37

initial ʻami in the pepeke kālele ʻākena

na [ʻami nonoʻa nui kinoʻā]

38

1. to make go out, to make come out; 2. to express in words; 3. to publish

ka hoʻopuka [hamani]

39

wheel

ka huila [kikino]

40

pile

ka paila [kikino]

41

out of sight, hidden

ka nalo [ʻaʻano]

42

password, secret word used to get into something such as a computer

ka ʻōlelohuna [kikino]

43

pick axe

ke kipikua [kikino]

44

the one who hides, as in the game of peʻepeʻeakua

ka mea peʻe [kikino]

45

to exit, to go out, to come out

ka puka [hehele]

46

old women

nā luāhine [kikino]

47

kahuna

ke kahuna [kikino]

48

1. to swim around in the water; 2. to take a bath

ka ʻauʻau [hehele]

49

to put inside, insert

ka hoʻokomo [hamani]

50

to sweep something such as dirt

ka pūlumi [hamani]

51

a secret

ka meahuna [kikino]

52

coconut

ka niu [kikino]

53

broom

ka pūlumi [kikino]

54

to ascend, go up

ka piʻi [hehele]

55

wheelbarrow

ka huilapalala [kikino]

56

old man

ka ʻelemakule [kikino]

57

to grate

ka waʻu [hamani]

58

for something to be all ripped up

ka nāhaehae [ʻaʻano]

59

Hey. Informal form of ʻeā.

ʻĒ [hoʻōho]

60

for someone like a police officer to stop someone

ka hoʻokū [hamani]