Ophthalmologi - hest Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Ophthalmologi - hest > Flashcards

Flashcards in Ophthalmologi - hest Deck (52):
1

Hvad er manglende tilstedeværelse af corpora nigra et tegn på?

Atrofi af iris og uveitis

2

Hvad er entropion og hvad kan det give af komplikationer?

Indadkrængning af øjenlåg, hyppig følgetilstand af dehydrering. Kan give cornea ulcus. Smerte kan give spastisk entropion.
Undgå kirurgi, risiko for overkorrektion

3

Hvordan korrigeres entropion hos føl?

Midlertidig 1-0 monofilament non-absorberbar sutur, anlæg vertikal madrassutur, staples kan også bruges. Fjern efter 10-14 dage

4

Hvorledes behandles og håndteres øjenlågslacerationer?

Behandles akut, inden for meget hævelse. Tjek for fremmedlegemer, undgå debridement.
Brug sutur 4-0 eller 5-0 (tynd sutur for heste).
Læg 8-tals sutur ved margin til at starte med, aldrig ved basis! Herefter alm. sutur. Pas på cornea; ingen penetrerende suturer.
God prognose

5

Nævn mulige ætologier og symptomer for tårekanal obstruktion

Hyppigst: stoppet til af debris -> inflammation
Kongenital nasolacrimal astresi, dacrycystitis, strikturer, fremmedlegemer, tandlidelser, traumer
Klinik: epiphora, conjunctivitis, mucopurulent flåd

6

Hvordan diagnosticeres tårekanal obstruktion?

Fluorscein farvning af cornea (udeluk cornea ulcus), samt Jones test: normalt ses floursceinfarven ved distale åbning af tårekanalen 5-20 min efter farvning af cornea
BU og cytologi hvis mucopurulent flåd
Røntgen med kontrast

7

Hvad er terapi ved tårekanal obstruktion?

Skylning med saltvand, topikal AB evt. med steroider 4 x dagligt i 14 dage
Må ikke bruges ved ulcus i øjet!

8

I nogle tilfælde farver flourescin ikke ved cornea ulcus, hvorfor?

Hvis ulcus er så dybt at det når ned til descemetocele, da der ikke er noget stroma der kan tage imod farven

9

Hvad er patogenesen for cornea ulcus?

Cornea er badet i bakterier og svampe, epithelet fungerer som en barriere. Mikroorganismer skal adhærere før de kan indvadere. Mikroorganismer og leukocytter frigør matrixmetallo-proteaser, der fordøjer stroma
Leukocytter migrerer fra tårevæske og konjunktiva. Leukocytassocierede faktorer kan ødelægge basalmembranen. Kollagen i stroma degraderer

10

Hvilken effekt har steroider i heling af cornea ulcus?

Kan hjælpe med hurtigere at få en klar cornea, når det er helet op og har fået arvæv (arvæv = beskadigelse af stroma)

11

Hvilke ting ser man efter, når man skal diagnosticere et cornea ulcus?

Kan hesten se? (menace respons, pupilrefleks)
Inspektion: blepharospasme, epiphora, konjunktival hyperæmi, corneaødem, keratomalaci, fremmedlegemer, miosis, hypopyon

12

Beskriv rækkefølgen af diagnostiske undersøgelser til cornea ulcus

Udtag svaber til dyrkning
Fluorscein farvning (altid ved smerter i øjet)
Rose-bengal farvning
Topikal analgesi
Skrab til cytologi
Evt:
Tonometri, fundoskopi, ultralyd

13

Hvor og med hvad kan man lægge nerveblok ved øjenundersøgelse?

Auriculopalpebral nerveblok (CN VII). Motorisk nerve, nemmere at åbne øjet.
Brug 2 ml lidokain subkutant med 25G kanyle. Husk IV sedation først

14

Nævn 3 bakterier og 2 svampe, der kan give infektioner i cornea

Pseudomonas, Streptococcus equi, Stafylokokker
Aspergillus, Fusarium

15

Hvad kan rose bengal farvning vise?

Farver døde og degenererede epithelceller og mucus. Visualiserer overfladisk beskadigelse af cornea eller tårefilms anormaliteter, fx fungi/virus/KCS

16

Beskriv teknikken ved topikal analgesi af øjet

0,5% bupivacain
Ca 0,5 ml, 25G kanyle knækkes. Sprøjtes ind fra afstand, effekt efter 5 min

17

Hvordan udtages skrab fra øjet til cytologi?

Brug bagenden af et skalpelblad, skrab dybt, få kant + base af ulcus, fordel på flere mikroskopi glas.
Farves med diff-quick (gramfarvning ved fund af bakterier)

18

Nævn 3 risikofaktorer for at få en svampeinfektion i øjet

Sjældent i DK, ofte fugtige, varme områder
Plante/fremmedlegeme
Ulcus behandlet med steroider
Ulcus behandlet i lang tid med AB
OBS, sammenrullede epithelceller kan ved cytologi ligne svampehyfer

19

Nævn de 3 behandlingsprincipper for ulcusbehandling, beskriv gerne detaljer

1. fjern ydre årsag (hvis den er til stede), fx fremmedlegeme (3. øjenlåg), entropion, lavagesystemer, andre iatrogene faktorer
2. medicinsk behandling: begræns bakterie/svampevækst, forebyg sekundær anterior uveitis, undgå cornea perforation pga proteolyse (smeltning), langvarig behandling ofte nødvendig
3. kirurgisk behandling: manglende respons på medicinsk behandling, intraktable smerter, svær uveitis, syn truet, dybe ulcera med prolaps risiko (descemetocele)

20

Giv eksempler på AB til overfladisk og dybt cornea ulcera

Overfladisk: profylaktisk antibiose fx tetracyklin (gram + og -)
Dybe ulcera: terapeutisk AB, resistenssvar. Brug aminoglykosider (fx Gentamycin). Gem fluoroquinoloner (fx ciloxan) til resistente bakterier

21

Beskriv behandlingen af anterior uveitis ved ulcus

Topikal atropin til effekt, ofte 1 gang dagligt (OBS kan give kolik)
Systemiske NSAIDs (ved uveitis går iris i spasmer, er meget smertefuldt. Modvirker også adhærencer)
Topikale steroider (først når ulcus er flourescin negativ og helt fri for svampe! Reducerer arvævsdannelse)

22

Hvad kan give non-ulcerativ keratitis?

Stromal absces

23

Beskriv kliniske symptomer ved superficielt ukompliceret ulcus

Aukt (< 7 dage gammelt), blepharospasme, epiphora, conjunktival hyperæmi, begrænset corneaødem.
Flourscein positiv, skarpt afgrænset

24

Beskriv terapi ved superficielt ulcus

Profylaktisk AB
Ved anterior uveitis: atropin topikalt, systemisk NSAID (fx flunixin)
Ukompliceret cornea ulcer heles inden for 5-7 dage

25

Hvad er symptomer på sterilt non-helende ulcus? Terapi?

Kronisk, ingen tegn på traume eller infektion, flourscein farven løber under kanten, mild cornea ødem, ingen/minimal karindvækst på cornea, anterior uveitis, steril
Terapi: epithelial debridement med tør vatpind. Medicinsk som ved superficielt ulcus
Grid keratotomi (aktiverer heling af såret, med nål. KUN ved overfladiske ulcer)

26

Beskriv symptomerne ved traumatiske, dybere cornea sår

Svære smerter (blepharospasme, blepharodem, enophthalmus, epiphora), corneaødem, fluorscein positiv, irisprolaps (når man ser noget sort i cornea), tyndt forreste øjenkammer, anterior uveitis, evt. hyphema (blødning i forreste øjenkammer)

27

Hvilke følger kan et traumatisk cornea sår få?

Cataract, lunseluxation, retinaløsning, vitreal hæmorrhagi

28

Hvad er terapi ved traumatisk cornea sår?

Minimal manipulation af øjet (undgå prolaps), fremmedlegeme fjernes, subpalpebral lavage kateter anlægges.
Topikal terapeutisk AB q2-4 timer.
Topikal atropin, systemisk AB, systemisk NSAID.
Kirurgi hvis: dybere end 1/3 af cornea stroma, irregulære læsioner, store læsioner

29

Hvad er prognosen ved traumatisk cornea sår?

Fremmedlegeme: god hvis fremmedlegeme kan fjernes og infektion undgås
Lacerationer: dårlig hvis > 15 mm store, krydser limbus, keratomalaci (smeltning), hyphema, gamle skader, linseluxation, irisprolaps

30

Hvad er symptomerne på bakteriel ulcerativ keratitis?

Blepharospasme, epiphora, conjunctival hyperæmi, markant ødem og celleinfiltration i cornea, markant anterior uveitis, vaskularisering af cornea.
Fluorscein positiv, skarpt afgrænset

31

Hvad er terapi ved bakteriel ulcerativ keratitis?

Topikal terapeutisk AB (dyrkning og resistenssvar, adm. hver 2.-6. time)
Topikal atropin indtil effekt
Topikal antiprotease (serum og/eller EDTA, op til hver time, 5-6 gange dagligt indtil heling er komplet)
Systemisk NSAID
Systemisk AB (doxycyklin, sulfa-TMP)

32

Hvad er indikationerne for kirurgi ved bakteriel ulcerativ keratitis?

Forsinket medicinsk behandling
Ineffektiv medicinsk behandling
Dybe ulcera: > 50% af corneas stroma
Descemetoceler
Perforerede ulcera
Muligheder:
Conjunctival flap
Enucleation

33

Hvad er ætiologi og profylakse ved infektiøs bovin keratokonjunktivitis (pink eye)?

Moraxella bovis - smitsomt!
Profylakse: behandling og evt. separation af syge dyr samt fluekontrol
Brug Tetracyklin!

34

Beskriv de tre former for fungal ulcerativ keratitis

Forekommer specielt i varme somre.
Superficiel keratomykosis: microerosioner, superficielle ulcerationer, plaque, rose-bengal positiv
Stromal ulcerativ keratomykosis: furedannelse, smeltende ulcus, descemetoceler, perforation
Stromal absces

35

Hvad er terapi ved fungal ulcerativ keratitis?

Debridement, topikal profylaktisk el. terapeutisk AB q 2-4 timer, topikal atropin, topikal serum, topikal antifungal q 2-4 timer, systemisk NSAID, evt. systemisk AB
Langvarig behandling nødvendig (uger-mdr)
Kirurgiske muligheder: keratectomy med conjunctival flap

36

Hvad er mulige agens ved smeltende ulcus?

Pseudomonas, Streptococcus, svampe, proteaser og kollegenaser fra bakterier og leukocytter

37

Hvad er terapi ved smeltende ulcus?

Kollagenase aktive mikroorganismer:
Pseudomonas: gentamycin
Streptokokker: cephalosporin
Svamp: antifungal
Atropin til dilatation
Serum
Systemisk NSAID
Keratektomi

38

Hvad er den forventelige respons på terapi ved smeltende ulcus?

Ulcus bliver ikke værre, mindre smerte, mere åbent øje, karindvækst. Hvis der har været miosis aftager dette.
360 graders opklaring af cornea bag karranden.
Hvis ikke: skift terapi!!

39

Hvad er de kliniske tegn på stromal absces?

Varierende smerte, hvid-gul uklarhed i cornea, cornea ødem, cornea vaskularisering, fluorscein negativ, anterior uveitis

40

Hvad er patogenesen for stromale abscesser?

Infektionen inokuleres i stroma via fx ulcer, stik eller fremmedlegeme.
Epithelialceller migrerer over defekten og lukker den inde. Derfor fluorscein negativ

41

Hvad er terapi ved en stromal absces?

Medicinsk: ulcus heler via vaskularisering
Systemisk AB
Topikalt bredspektret AB (q 2-4 timer)
Evt. topikalt antifungalt middel
Pupildilatation med atropin
Systemisk NSAID
Kirurgiske muligheder: keratectomi (fjern nekrotisk cornea), konjunktival flap, cornea transplantation

42

Hvad er ætiologi og akutte symptomer på equin recurrent uveitis (periodisk ophthalmi, månesyge)?

Autoimmun sygdom. Mistænkte stimuli er leptospira, Brucella, Toxoplasma, EHV-1 og 4, traumer
Akutte symptomer: smerte, tåreflåd, rødme af konjunktiva, cornea ødem, miosis, lavt tryk (IOP < 15 mm Hg), negativ fluorscein farvning, indhold i forreste kammer (hypopyon, flare, hyphema), tilbagevendende episoder!

43

Lavt tryk i øjet < 15 mm Hg kan betyde to ting, hvilke?

Både akut uveitis og endstage øje

44

Hvad er de kroniske symptomer på ERU i det anteriore segment?

Trykændringer: højt tryk (> 35 mm Hg) -> glaukom.
Lavt tryk (< 15 mm Hg) -> ptisis bulbi (end stage)
Iris forandringer (atrofi af corpora iridicae/corpora nigrans, depigmentering)
Mild cornea ødem (Haabske striae) og perilimbal karindvækst
Linseforandringer (katarakt og evt. luxation)
Synnechier (adhærencer)

45

Hvad betyder det, når der ses corneaødem i lodret bånd?

Tegn på kronisk for højt tryk (glaukom)

46

Hvad er haabske striae?

Strækmærker, når endothelet har været strukket pga. højt tryk. Kronisk

47

Hvad er synnechier et tegn på?

Kronisk stadie af ERU. Iris er revet i stykker og er ædhæreret til cornea

48

Hvad er de kroniske symptomer på ERU i det posteriore segment?

Vitritis (liquefaction af vitreus, infiltration af celler og debris (floaters), fibrinøse traction bands, retina løsning)
Chorioretinal degeneration (peripalilære (butterfly lesions), multiple fokale (bullet holes))

49

Hvornår ses retina degenerationer (bullet holes og butterfly lesions)?

Når der ikke er aktiv uveitis. Det er sequelae efter uveitis, ses i det kroniske stadie

50

Hvad er principperne for behandling af det akutte stadie af ERU?

1. dæmpe det lokale inflammatoriske respons, systemisk og lokalt
2. modvirke smerte, "iris-krampe" og risiko for synecchiedannelse
3. forhindre evt. bakteriel patogenese i at spille en rolle
Skal behandles i lang tid! Gælder om at forhindre at det kommer igen

51

Hvad er terapi for ERU?

Medicinsk: systemisk NSDAID (fx flunixin), topikale cortikosteroider
Langvarig behandling og langsom nedtrapning for at undgå tilbagefald
Cyclosporin implantater (ikke tilladt i DK endnu)
Enucleation: kemisk ved gentamycin i øjet (fjerner det høje tryk) eller kirurgisk

52

Hvordan er ERU forskellig fra uveitis? Hvordan kan det forebygges?

Sygdommen vender tilbage inden for 2 år, er potentielt blindende. Behandlingsmuligheder er begrænsede.
Forebyggelse af nye anfald: begrænse risiko for traumer og infektioner i øjet (fluemaske om sommeren, tjekke omgivelser for objekter), regelmæssig ormekur og vaccination, ved influenza vaccination kan gives NSAID