Emergency Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Emergency > Flashcards

Flashcards in Emergency Deck (55):
1

Hvorfor er prognosen for kolik hos føl værre end hos voksne heste?

Føltarme har meget nemt ved at lave adhærencer, så prognosen for kolik er meget ringere

2

Hvad er de 3 vigtigste forskringer i emergency-sammenhæng?

Livsforsikring (hvis hesten på aflives i hh til dyreværnsloven (håbløs prognose))
Uanvendelighedsforsikring (forsikres for hestens brug, fx ridehest)
Sygeforsikring (ejer får visse dyrlægeregninger dækket)

3

Hvad kan bruges som et godt anxiolytikum under transport af sygt/tilskadekommet dyr? Hvilke ansvar har dyrlægen ifm. transporten?

Hønet er et godt anxiolyutikum. Dyrlægen har ansvaret for inden transporten at sikre, at transporten foregår på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde

4

Hvornår skal heste med kolik henvises til et hospital?

Hvis de forventes at have en kirurgisk koliktilstand
Hvis de forventes at skulle have intensiv væsketerapi
Hvis de skal overvåges døgnet rundt

5

Nævn eksempler på kirurgisk kolik (9 i alt)

Volvulus, foramen epiploicum hernie, strangulerende lipom (og andre), tyndtarmsopstipation, dorsal dislokation til højre af colon, infarcerende tilstande, intusussception, incarcererede hernier, sjældne tilstande (enterolith tricho- og phytobezoar, diafragmahernie)

6

Nævn fund i den kliniske undersøgelse af kolik, der kræver henvisning til hospital

Svære smerter, vedvarende smerter, smerter der ikke svarer på behandling, positiv ventrikelskylning, dilaterede tyndtarmsslynger, vedvarende høj (eller stigende) hjertefrekvens, tiltagende bugomfang, specifik diagnose af kirurgisk tilstand, tilstand der kræver intensiv behandling, tegn på shock, vedvarende ophørt tarmperistaltik og ingen afgang af fæces i >24 t, ejer bekymret med ønske om second opinion

7

Hvilke praktiske og medicinske procedure skal foretages, inden hesten henvises til hospital med kolik?

Ilæg næsesvælgsonde til transport (heste kan ikke kaste op, sonden gør at ventriklen ikke rumperer), giv en kvart dosis flunixin og evt. andre kortvirkende analgetika (opioid, alfa2-agonist), antibiose ved strangulationer og peritonitis, indled væsketerapi ved shock

8

Hvad er de mest sandsynlige diagnoser hos den højgradigt halte hest (grad 4 eller 5 på AAEP-skalaen, meget lidt eller ingen støtte på benet)?

Hovbyld, kodeledsforvridning, septisk synovitis, fraktur, penetrerende fremmedlegeme i sålen

9

Hvilken undersøgelse bør man aldrig udføre på en højgradig halt hest?

Mønstring

10

Nævn tre diagnostiske hjælpemidler hos den højgradigt halte hest

Røntgen, ultralydsscanning, synoviocentese

11

To tilstande hos en højgradig halt hest kræver ikke hospitalshenvisning. Hvilke, og hvilken terapi skal bruges?

Hovbyld: varm våd forbinding, udskæring
Kodeledsforvridning: NSAID, kold og varm hydroterapi, evt. ledbehandling, støttebandagering, arbejdsfri

12

Hvilken førstehjælp ydes til den akut tilskadekomne, højgradigt halte hest?

Undgå at flytte hesten, få den beroliget. Infektionsprofylakse, evt. væsketerapi, smertebehandling, tetanusprofylakse

13

Hvornår bør man immobilisere benet hos en højgradigt halt hest?

Hvis der er diagnosticeret en fraktur
Hvis der er diagnosticeret en senelaceration
Hvis diagnosen er inkonklusiv

14

Hvilken immobilisering anvendes ved fraktur af zone 1?

Koden. Anlæggelse af dorsal (forben) eller plantar (bagben) skinne. Anvendelse af Kimzey-skinne eller monkey splint (giver ikke lateromedial stabilitet)

15

Hvilken immobilisering anvendes ved fraktur af zone 2?

Metacarpus/-tarsus. Anlæg Robert Jones med skinne lateralt, samt kaudalt på forben og plantart på bagben

16

Hvilken immobilisering anvendes ved fraktur af zone 3?

Benets muskler ligger primært på lateralfladen af benet og kommer ved en fraktur af radius/tibia til at virke som abduktorer. Immobiliseres som frakturer af zone 2, men med den laterale skinne forlænget i proksimal retning op over skulderen, for at modvirke abduktion. Svært at opnå stabilisering af bagbenet

17

Hvilken immobilisering anvendes ved fraktur af zone 4?

Ofte vil immobilisering gøre mere skade end gavn, da muskulaturen i området holder frakturen fikseret. Humerus og scapula: Let skinnebandage til ekstension af carpus, hvis hesten ikke kan holde carpus ekstrenderet (fx nerveskade). Euthanasi til voksne heste
Femur og pelvis: ingen stabilisering mulig. Evt. bandagering af den distale del af benet for at modvirke ødem. Ofte ledsaget af meget hæmorrhagi - tjek shockparametre. Euthanasi af voksne heste

18

Hvad er symptomerne på et indtrådt søm i hoven?

Akut, svær halthed, hævelse i benet, forstærket pulsation, systemiske tegn på infektion

19

Hvordan udføres diagnostik ved indtrådt søm?

Efterlad fremmedlegemet i hoven hvis muligt (fastslå om vitale strukturer er involveret). Inspektion og visitation, udskæring og sondering, røntgen (evt kontrast), synoviocentese

20

Hvad er behandling af indtrådt søm?

Tetanusprofylakse, AB, NSAID, fugtig forbinding/varme sæbebade. Udskæring og debridement af nekrotisk og inficeret væv (lokalanalgesi, Esmarchs slynge). Pakning med antiseptisk/-mikrobielt middel. Sko, kunstigt horn

21

Hvordan behandles indtrådt søm i den farlige 1/3 af strålen?

Medicinsk: NSAID, antibiotika IV, intrasynovialt og regional perfusion
Kirurgisk: debridement, bursaskopi eller streetnail-procedure, lavage

22

Hvad er prognosen ved indtrådt søm?

God hvis ingen vitale strukturer er involveret
Reserveret til slet hvis indstik i den farlige 1/3 (specialistopgave)

23

Hvad er septisk synovitis, og hvilke to typer/patogeneser findes?

Infektion i synovialhule (led, seneskeder, bursaer)
Hæmatogen (især føl) og lokal penetration (traumatisk, iatrogent). Der er sjældent overgriben fra inficeret led til subchondralt knoglevæv, men ofte omvendt (føl)

24

Hvad er de kliniske symptomer ved septisk synovitis?

Højgradig halthed, hævelse (effusion: ansamling af ledvæske i leddet, ødem), varme, ømhed ved palpation og fleksion, systemiske inflammationstegn (feber?)

25

Hvordan stilles diagnosen septisk artritis?

Klinik, blodprøver (øget WBC, fibrinogen, SAA), synoviocentese (øget WBC, neutrofil %, total protein, makroskopiske forandringer i synovi), tryktest ved sårskader, UL (effusion, proliferation af synovialmembran, knoglelinjens regelmæssighed), røntgen (fremskredne tilfælde), artroskopi (direkte visualisering, kurativt: bruges til at skylle leddet, da artroskopet er 4 mm i diameter)

26

Hvordan behandles septisk artritis?

Aggressivt og hurtigt. Ledskylning fjerner bakterier og skadelige inflammationsprodukter, stående through-and-through eller liggende artroskopisk. NSAID, AB (systemisk, regional perfusion, intrasynovialt)

27

Hvad er prognosen for septisk artritis?

Omvendt proportional med varigheden mellem skadens opståen og start på effektiv behandling. Ca. 80% af voksne heste overlever, 50% vendte tilbage til atletisk karriere

28

Hvilke tilstande kan give indre hæmorrhagi og hvad skyldes de?

Ruptur af a. uterina (foling), erosion af a. carotis interna (luftposemykose), miltlaceration (traumer), laceration af a. iliaca (pelvisfraktur)

29

Hvad er de kliniske symptomer på hæmorrhagi?

Tachycardi og tachypnø, blege (25%) eller porcelænshvide (35%) slimhinder, svedudbrud, uro

30

Hvad er de kliniske tegn på hæmoperitoneum?

Kolik, abdominal distension, ultralydsscanning viser blod og strømningsfigurer, bughulepunktat indeholder blod (NB miltindstik)

31

Hvordan behandles hæmorrhagi generelt?

STOP BLØDNINGEN. Hvis hesten ikke står stille skal den sederes. Brug multimodal sedation for at mindske bivirkninger, ikke acepromazin. NSAID mod smerter (flunixin, phenylbutazon). Ilt intranasalt, tjek shockparametre, andre væv eller organer kan være involveret. Husk at tage røntgenbillede af piben da arterien ligger lige ved siden af griffelbenene

32

Hvordan behandles ydre hæmorrhagi?

Kompression fx en stram bandage eller udtamponering (fx fylde scrotum op ved blødning fra sædstrengsstumpen), tourniquet, ligering, knusning (fx sædstrengsstump), medikamentelt

33

Hvordan behandles indre hæmorrhagi?

Udløs ikke det opbyggede tryk! Koagulationsfremmende midler: plasma- og blodtransfusion, tranexamsyre, aminocapronsyre, konjugeret østrogen.
Luftposemykose: underbinding af a. carotis midt på halsen kan forsøges

34

Hvad er indikationerne for blodtransfusion?

Når hæmatokrit kommer under 20%, hvis det estimeres hesten har tabt > 30% af sit blodvolumen, fortsat høj laktatkoncentrtion i blod efter væsketerapi

35

Hvad er indikationen for plasmatransplantation?

Når totalprotein i plasma akut kommer under 40 g/L

36

Hvilke ting undersøges i den indledende undersøgelse af hest med muligt traume i hovedet?

Mental status og adfærd (bevidsthed), hovedholdning, koordinering, åbenlyse asymmetrier i hovedet, epistaxis eller blødning fra øregang. Evaluering af hjernenerver (øjne: nystagmus, pupilstørrelse og -symmetri, respons på lys, øjets position, blindhed. N. facialis parese, synkebesvær).

37

Hvad er prognosen og den post-operative behandling af mandibel- og maxilfrakturer?

God prognose. Post-op: NSAID, tandrasp, efterspænding af wire, skylning af mund, seponering efter 6-8 uger

38

Nævn 3 symptomer på øjensmerter

Blepharospamse: blinker
Epiphora: tåreflåd
Photofobi: bryder sig ikke om lys

39

Hvad er de kliniske symptomer på uveitis?

Øjensmerter, corneaødem, farveændring (grøn) af pupil, pupilkonstriktion

40

Hvordan behandles uveitis?

Glucokortikoider (topikalt, subkonjunktivalt), NSAID (systemisk, topikalt), atropin (topikalt), på den lange bane: cyklosporinimplantat (ikke godkendt i DK) eller enukleation (fjernelse af øje)

41

Hvordan behandles øjenlågslacerationer?

Øjenundersøgelse, ALTID suturering, fuld anæstesi ofte nødvendig, rekonstruktion ved plastikirurgi ved store defekter (30-40% af øjenlågets rand)

42

Nævn de vigtigste bedøvelser i hovedet for øjet, cornea og rostrale maxil og mandibel

Øjet: supraorbital (sensorisk), auriculopalpebral (motorisk)
Cornea: topikal amethokain eller proparakain
Rostrale maxil og mandibel: infraorbital og mental

43

Hvad er primær og sekundær spiserørsforstoppelse?

Primær: har spist noget
Sekundær: forudgående tilstand, hvor foderet pakker sig sammen (oftest)

44

Nævn de 4 prædilektionssteder for spiserørsforstoppelse

Pharynx, indgang til thorax, hjertebasis og diafragma

45

Hvilke ting kan være årsag til Tying Up?

Overbelastning (elektrolytforstyrrelser), vitamin E og selenmangel, foder med stort indhold af kulhydrat (evt. i kombi med arbejdsfrihed)

46

Hvad er de kliniske symptomer på tying up?

Svedudbrud, nervøsitet, tachypnø, tachycardi, stivgang, uvillig til at bevæge sig, liggende, hævede muskler, hårde og ømme ved palpation, myoglobinuri, serumbiokemi (CK og ASAT)

47

Hvordan behandles tying up?

Tving ikke hesten til at gå, væske og elektrolytter, NSAID, opioider, acepromazin omdiskuteret (giver perifer vasodilation, som man mener kan fjerne myoglobin), støtteterapi (hesten holdes varm, blødt leje, beskyt øjnene)

48

Hvorfor kræver dystoki hos hest særdeles hurtig indgriben, modsat kvæg hvor man har mere tid?

Fordi hest får meget hurtig separation af placenta. Hvis man har forsøgt at trække uden held skal hesten henvises

49

Hvilke konsekvenser har forædning for dyret?

Indtag af store mængder kulhydrater: laktatproducerende mikroflora, acidose og gasproduktion i caecum, henfald af normalflora -> frigivelse af endotoxin, osmotisk tryk fra laktat.
Resultat: ileus, endotoksæmi, diarré, GI inflammation, dehydrering. Kan udvikle laminitis

50

Hvad er de kliniske symptomer på akut laminitis?

Smerter (undgår vægtbæring), tachycardi, tachypnø, svedudbrud, varme hove, forøget digital pulsation, "tagrende" langs kronrand

51

Hvad er behandlingen af forædning?

Ventrikelskylning, paraffinolie, aktivt kul, IV og PO væske, NSAID

52

Hvilke diagnostiske midler kan bruges til at undersøge en hest med kollaps?

Hæmatologi, serum biokemi, hæmatokrit, EKG, evt. hjertescanning, endoskopi af indførende luftveje, UL af abdomen, bughulepunktat, røntgen, videoovervågning

53

Hvad består den akutte behandling af kollaps af?

Sikre frie luftveje (intubering, tracheostomi), kontrollér evt. hæmorrhagi, kontrollér evt. kramper, væsketerapi, sørg for at hesten ligger komfortabelt, NSAID, overvej nødvendigheden af AB, ilt via nasaltubus, glukocorticoid ved anafylaktiske og farmakainduceret kollaps

54

Hvad er symptomerne på shock?

Nedstemthed, svækkelse, koma, tachycardi, svag/trådagtig puls, tachypnø, karinjicerede smudsige cyanotiske slimhinder, forlænget kapillærfyldningstid, kolde ekstremiteter, afvigelser i rektaltemperatur, indsunkne øjne, forøget hudelasticitet, oliguri eller anuri

55

Hvordan behandles shock overordnet?

Øge det cirkulerende volumen (erstat det tabte)
Erstat tabte elektrolytter
Korriger syre-base ubalancer
Tilfør energi
Ved sepsis skal AB-behandling indledes straks