გოგირდი Flashcards Preview

ქიმია > გოგირდი > Flashcards

Flashcards in გოგირდი Deck (12):
1

ბუნებაში თვითნაბადი გოგირდი

დიდი რაოდენობითაა გავრცელებული

2

გოგირდი სულფიდებისა და სულფატების სახით წარმოქმნის

მრავალ მინერალს ,

3

გოგირდი გვხვდება

ქვანახშირისა და ნავთობის საბადოებში,

4

გოგრიდი შედის

ცილოვანი ნივთიერებების შედგენილობაში

5

გოგირდი ოთხი იზოტოპის ნარევია: 

32S(95%), 33S(0,76%),

34S(4,22%) და 36S(0,014%)

6

VIა ჯგუფის ელემენტებს ქალკოგენები ეწოდება

მადნისწარმომქმნელი

7

გოგირდი არის-

არამეტალური ქიმიური ელემენტი

8

გოგრიდის ატომები ერთმანეთს

კოვალენტური ბმებით უკავშირდება

9

მყარ მდგომარეობაში გოგირდი არსებობს ორი 

ალოტროპის სახით

10

რომბული გოგირდი არის

ყვითელი ფერის კრისტალური ნივთიერება, მყიფეა, არ აქვს სუნი და გემო, წყალში არ იხსნება, კრისტალური სტრუქტურა მოლეკულურია

11

95 გრადუსზე იცვლება

მოლეკულური კრისტალისსტრუქტურა და ჩვეულებრივი რომბული გოგირდი გადადის მონოკლინურ გოგირდში

12

რომბული და მონოკლინური გოგირდი ერთმანეთისაგან განსხვავდება 

კრისტალურ მესერში S8 მოლეკულის ორიენტაციით