ფუძე, ტუტე Flashcards Preview

ქიმია > ფუძე, ტუტე > Flashcards

Flashcards in ფუძე, ტუტე Deck (10):
1

ფუძე არის

რთული ნივთიერება, რომელიც შედგება მეტალის ატომისა და ერთი ან რამდენიმე ჰიდროქსილის ჯგუფისაგან

2

ტუტე ეწოდება

წყალში ხსნად ფუძეს

3

ფუძის სახელწოდება წარმოდგება

მეტალის სახელწოდებისაგანა სიტყვა ,,ჰიდროქსიდის" დამატებით მაგ: NaOH- ნატრიუმის ჰიდროქსიდი

4

წყალში ხსნადი ფუძეები, ანუ ტუტეები განიცდიან

ელექტროლიტური დისოციაციას

5

ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის მიხედვით

ტუტეები ისეთ ელექტროლიტებია, რომელთა დისოციაციის შედეგად ანიონების სახით მხოლოდ ჰიდროქსიდიონები წარმოიქმნება.

6

ტუტეები ძლიერი

ელექტროლიტებია და ერთ საფეხურად დისოცირდება KOH -> K + OH

7

ტუტე არეში იისფერი ლაკმუსი

ლურჯდება

8

ტუტე არეში უფერო ფენოლფტალეინი გახდება-

ჟოლოსფერი

9

მეთიუნარინჯი ფენოლფტალეინი ტუტე არეში

ყვითელი გახდება

10

ტუტე მიიღება

1) აქტიური მეტალების წყალთან ურთიერთქმედებით

2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

2) ტუტეები მიიღება აგრეთვე აქტიურ მეტალთა ოქსიდების წყალთან ურთიერთქმედებით

Na2O + H2O -> 2NaOH