ტესტი 1 Flashcards Preview

ქიმია > ტესტი 1 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 1 Deck (20):
1

ჟანგვადი შედის

ოქსიდის შედგენილობაში

2

წყალბადი ჰაერზე

მსუბუქი აირია

3

წყალბადის და ბრომის მოლეკულები განსხვავებულია

ზომით

4

წყლის მოლეკულა ინარჩუნებს წყლის

ქიმიურ თვისებებს

5

წყლის მოლეკულა

ორელემენტიანია

6

წყლის მოლეკულა იშლება წყალში

ელექტრული დენის გატარებისას

7

ქლორის 1 მოლეკულას და 1 მოლს აქვს ერთნაირი

რკინასთან რეაქციაში შესვლის უნარი

8

ფიზიკური მოვლენაა

ყინულის დნობა, შაქრის გაფხვიერებაა, წყლის დუღილი

9

ქიმიური მოვლენაა

გოგირდის წვა ჟანგბადში, ჟანგბადის მიღება წყალბადის პეროქსიდის დაშლით, მოკლედ სადაც ნივთიერება იცვლება

10

ქიმიური ფორმულის მიხედვით შეიძლება გამოითვალოს:

ნივთიერების მოლეკულური მასა, მოლეკულაში თითოეული ელემენტის მასური წილი, ატომთა მოლური და მასური თანაფარდობები

11

წვა და ჟანგვა ნივთიერების

ჟანგბადთან შეერთების რეაქციებია

12

ჟანგვა მიმდინარეობს

ჩვეულებრივ პირობებში, წვის დასაწყებად კი ნივთიერება აალების ტემპერატურამდე უნდა გახურდეს

13

წვა და ჟანგვის საბოლოო პროდუქტებია:

ოქსიდები

14

კირის ჩაქრობის რეაქციაა:

CaO+H2O->Ca(OH)2

15

ერთი ჭურჭლიდან მეორეში სითხის გადადენას ეწოდება:

გამოხდა(დისტილაცია)

16

ორი შეურევდი სითხის ნარევისგან ნივთიერებების გამოსაყოფად გამოიყენება ხელსაწყო:

გამყოფი ძაბრი

17

ზღვის მარილიანი წყლიდან სასმელი წყლის მისაღებად გამოიყენება:

გამოხდა

18

გამოსახდელი ხელსაწყო სწორადაა აწყობილი, როდესაც:

1)ამოსახდელ კოლბაში თხევადი ნარევის მოცემულობა კოლბის 2/3-ზე ნაკლებია
2) მაცივარში წყალი და ცხელი ორთქლი მოძრაობს საპირისპირო მიმართულებით.

19

ნივთიერების წყლის რეალური ულუფაა:

0,5 მოლი

20

ნახშირისგან მხუთავი აირის წარმოქმნა შეიძლება:

1) გავარვარებულ ნახშირზე წყლის ორთქლის გატარებით
2) გავარვარებულ ნახშირზე ნახშირორჟანგის ურთიერთქმედებით