ქიმია easyquiz Flashcards Preview

ქიმია > ქიმია easyquiz > Flashcards

Flashcards in ქიმია easyquiz Deck (59):
1

ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი

-OH

2

კარბონილის ფუქც. ჯგ

-CO

3

კარბოქსილის ფუნქც ჯგ

-COOH

4

მეთანი

CH4

5

ეთანი

C2H6

6

ალკანი

CnH2n+2

7

ალკენი

CnH2n

8

ალკინი

CnH2n-2

9

უჯერი

ალკენი, ალკინი

10

ნაჯერი

ალკანი

11

არომატული

არენები

12

ალკენების პირველი წევრი

მეთენი

13

ალკინების პირველი წევრი

ეთინი

14

აცეტილენი

C2H2

15

პოლიმერიზაცია დამახასიათებელია _____ ნახშირწყლებისთვის

უჯერი

16

ალკანების ჰიბრიდიზაცია

Sp3

17

Sp3 -ის კუთხე

109,28

18

ჰომოლოგიური სხვაობა

СН2

19

ალკენების აღმომჩენი

Br, კალიუმის პერმანგანატი

20

Br, კალიუმის პერმანგანატი

ჰიფროქსილის

21

ალდეჰიდები შეიცავენ ___ ჯგუფს

კარბონილის

22

ალკანების ქიმიური თვისებები

 1. წვა,
 2. თერმული დაშლა,
 3. დეჰიდრირება,
 4. იზომერიზაცია,
 5. ჩანაცვლება,
 6. კრეკინგი

23

ალკენების ჰიბრიდიზაცია

Sp2

24

Sp2 კუთხე

1200(გრადუსი)

25

Sp კუთხე

1800(გრადუსი)

 

26

ალკენები ქიმიური თვისებები:

 1. ჰიდრირება,
 2. ჰალოგენირება,
 3. ჰიდროჰალოგენირება,
 4. ჰიდრატაცია,
 5. პოლიმერიზაცია,
 6. წვა
 7. ჟანგვა

 

27

ალკინი ჰიბრიდიზაცია

Sp

28

ალკინის ქიმიური თვისებები

 1. წვა,
 2. მიერთება,
 3. პოლიმერიზაცია,
 4. დაჟანგვა

29

ბენზოლი

C6H6

30

ბენზოლის უმარტივესი ჰომოლოგი

ტოლუოლი

31

ბენზოლის ქიმიური თვისებები

 1. ადვილად-ჩანაცვლება:
 2. ბრომირება,
 3. ნიტრირება;
 4. რთულად-მიერთება:
 5. ჰიდრირება,
 6. ქლორირება

32

სპირტის ზოგადი ფორმულა

R-OH

33

ორატომიანი სპირტი

ეთანდიოლი-ეთილენგლიკოლი-ანტიფრიზი

34

სამატომიანი სპირტი

გლიცერინი-პროპანტრიოლი

35

ხის სპირტი

მეთანოლი

36

სპირტის შიდამოლეკულური დეჰიდრატაციით მიიღება

ალკენი

37

სპირტის მოლეკულათშორისი დეჰიდრატაციით მიიღება

ეთერი

38

სპირტის დაჟანგვით მიიღება

ალდეჰიდი

39

სპირტის ურთიერთქმედებით ორგანულ მჟავასთან

ესტერი

40

ესტერი

R'co2R"

41

ექვსატომიანი სპირტი

სორბიტი

42

მრავალატომუანი სპირტების აღმომჩენი

Cu (OH)2

43

კარბოლმჟავა

ფენოლი

44

ალდეჰიდის სახელწოდების წარმოება

ალი

 

45

ალდეჰიდების აღმომჩენი

ვერცხლის სარკის რეაქცია

46

ალდეჰიდების პირველი წევრი

მეთანალი

47

მეთანალი

HCOH

48

ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების ზოგადი ფორმულა

CnH2n+1OH

49

მეთანალი იგივე

ფორმალინი

50

კარბონმჟავების პირველი წევრი

მეთანმჟავა

51

მეთანმჟავა

ჭიანჭველმჟავა

52

ეთანმჟავა

ძმარმჟავა

53

საპნია მისაღებად ძირითადად გამოიყენება

პალმიტინის მჟავა და სტეარინის მჟავა

54

რომელ კლასს განეკუთვნებოან ცხიმები

ესტერების

55

რა მიიღება ცხიმების ჰიდრირებით?

მყარი ესტერი, მარგარინი

56

რა მიიღება ცხიმის ჰიდროლიზით

გრძელჯაჭვიანი კარბონმჟავა და გლიცერინი

57

58

ნ-ბუტანმჟავას ისტორიული სახელწოდებაა

ერბომჟავა

59

როგორია ოლეინოს მჟავა

უჯერი