ქიმიური ბმა Flashcards Preview

ქიმია > ქიმიური ბმა > Flashcards

Flashcards in ქიმიური ბმა Deck (21):
1

ატომებს შრის კავშირს ეწოდება

ქიმიური ბმა

2

კოვალენტური ბმა მყარდება

არამეტალებში საზიარო ელექტრონული წყვილის წარმოქმნის ხარჯზე

3

ელექტროუარყოფითობა არის ატომის უნარი

თავის მხრივ გადაწიოს საზიარო ელექტრონული წყვილი

4

მარცხნიდან მარჯვნივ ელექტროუარყოფითობა

იზრდება

5

ზემოდან ქვემოთ ელექტროუარყოფითობა

მცირდება

6

ყველაზე ელექტროუარყოფითია

ფტორი (F)

7

კოვალენტური ბმა არსებობს ორგავარი

პოლარულიდა არაპოლარული

8

პოლარული კოვალენტური ბმა მყარდება -

არამეტალებში განსხვავებული ელექტროუარყოფითობით

9

არაპოლარული კოვალენტრუი ბმა მყარდება

არამეტალბში ერთნაირი ელექტროუარყოფითობით

10

სიგმა ბმა მყარდება

ორბიტალების გადაფარვით შემაერთებელი ღერძის გასწვრივ

11

პი π ბმა მყარდება

ორბიტალების გადაფარვით შემაერთებელი ღერძის გასწვრივ

12

π ბმა მყარდება π ორბიტალების

გადაფართვით

13

ბმის სიგრძე-

მანძლი ბმის წარმოქმნელი ატომბირთვებს შორის

14

ბმის ენერგია-

ენერგია რომელიც საჭიროა ერთ მოლ ნივთიერებებში, ყველა არსებული ბმის გასახლეჩად

15

ბმის სიგრძე და ბმის ენერგია

უკუ-პროპორციულია

16

ბმის პოლარობა

ატომთა ურთიერთქმედება, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ორ– ან მრავალატომიანი ნაერთები: იონები, რადიკალები, მოლეკულები, კრისტალები და სხვა.

17

ბმის ნაჯერობა-

ნაჯერია ისეთ კოვალენტური ბმა რომელშიც ყველა ელექტრონი დაწყვილებულია

18

ონური ბმა მყარდება

მეტალსა და არამეტალს შრის,, იონების მიზიდვის საშუალებით

19

წყალბადური ბმა მყარდება

წყალბადის ატომსა და დიდი ელექტროუარყოფითობის მქონე ატომს შორის

20

მეტალური ბმა მყარდება

მეტალურ სტრუქტურაში დადებითად დამუხტულ იონებს შორის თავისუფლად მოძრავი ელექტრონების მიზიდვის საშუალებით

21

მეტალური ბმა განაპირობებს მეტალების თვისებებს:

1) ელექტროგამტარობას
2) სითბო გამტარობას
3) პლასტიურობას
4) ბზინვარებას