ფორმულები Flashcards Preview

ქიმია > ფორმულები > Flashcards

Flashcards in ფორმულები Deck (13):
1

ალკანები

CnH₂n

2

ალკინები

CnH₂n-2

3

ალკენები

CnH₂n

4

არენები

CnH₂n

5

ერთატომიანი სპირტები

CnH₂n(OH)

6

ორატომიანი სპირტები

CnH₂n(OH)

7

სამატომიანი სპირტები

CnH₂n₋₁(OH)

8

ალდეჰიდები

CnH₂nO R-C=O
|
H

9

კეტონები

CnH₂nO R-C=O
|
R

10

კარბონმჟავები

CnH₂nO

11

ესტერები

RCO₂R

12

ცხიმები

CnH₂nCOOH

13

ნახშირწყლები

Cn(H₂O)m