ჟანგვის რიცხვი Flashcards Preview

ქიმია > ჟანგვის რიცხვი > Flashcards

Flashcards in ჟანგვის რიცხვი Deck (10):
1

ჟანგვის რიცხვი არის

ელემენტის პირობითი მუხტი ნაერთში , თუ დავუშვებთ რომ ყველა ნაერთი იონებისგან შედგება

2

იონი არის

ნაწილაკი რომელსაც გააჩნია მუხტი

3

ჟანგბადი ყოველთვის დამუხტულია

-2 (მინუს ორით)

4

წყალბადი ნაერთშ არამეტალებთან არის

+1 ხოლო მეტალებთან -1(მინუს ერთი)

5

მეტალები ყოველთვის დამუხტულია

დადებითად ხოლო რიცხვითი მნიშნველობა ვალენტობის ტოლია

6

ჟანგვის რიცხვების ალგებლური ჯამი

ნულის ტოლია

7

მარტივ ნაერთებს გააჩნიათ ჯანგვის რიცხვი

0(ნოლი)

8

ელექტორნის გაცემის პროცესს ეწოდება

ჟანგვა

9

ელექტრონის მიერთების პროცესს ეწოდება

აღდგენა

10

თუ ატომი აღდგება სხვის მიმართ

მჟანგავია