ოქსიდი Flashcards Preview

ქიმია > ოქსიდი > Flashcards

Flashcards in ოქსიდი Deck (10):
1

ორი ელემენტის ნაერთს, რომელთაგანაც ერთ-ერთი ჟანგბადია ეწოდება

ოქსიდი

2

ოქსიდში ერთ-ერთი ელემენტი აუცილებლად არის

ჟანგბადი, მეორე კი შეიძლება იყოს მეტალი ან არამეტალი

3

ოქსიდის სახელწოდების შედგენისას ასახელებენ:

ელემენტს და უმატებენ სიტყვა "ოქსიდს" მაგ: CaO-კალციუმის ოქსიდი ZnO-თუთიის ოქსიდი

4

არამეტალის ოქსიდს ყოველთვის შეესაბამება

მჟავა მაგ: CO2->H2SO3

5

მეტალის ოქსიდს ძირითადად შეესაბამება:

ფუძე

მაგ: CuO->Cu(OH)2

6

ამრიგად, ზოგიერთ ოქსიდს შეესაბამება

მჟვა, ზოგიერთს ფუძე.

შესაბამისად, ოქსიდები იყოფა მჟავა და ფუძე ოქდიებად.

7

ოქსიდს რომელსაც შეესაბამება მჟავა, ეწოდება

მჟავა ოქსიდი

8

ფუძი ოქსიდი ეწოდება

ოქსიდს, რომელსაც შეესაბამება ფუძე

9

ოქსიდი მიიღება
1. მარტივი ნივთიერების ურთიერთქმედება ჟანგბადთან

C + O2-> CO2 (მჟავა)

Cu + O2-> CuO (ფუძე ოქსიდი)

10

ოქსიდი მიღება

2) რთული ნივთიერების ურთიერთქმედებით ჟანგბადთან

2H2S + 3O2 -> 2H2O + 2SO