მურწყუ Flashcards Preview

ქიმია > მურწყუ > Flashcards

Flashcards in მურწყუ Deck (10):
1

რომელი ტიპის ბმის წარმოქმნაა მოცმეული სქემაზე?

Q image thumb

იონური ბმა

2

  წყალში ხსნად ფუძეს ეწოდება

 

ტუტე

3

  1. ნორმალურ მდგომარეობაში ჟანგბადის ელექტრონული ფორმულაა -

1S22S22P4

4

რა ეწოდება მოცემულ რეაქციას?

H2C=CH2 + H2O → C2H5OH

ჰიდრატაცია

(+ H2O)

5

  1. ძირითადად როგორ ჟანგვის რიცხვს ავლენს რკინა ნაერთებში?

+2 ან +3

6

რომელი ტიპის ბმის წარმოქმნაა მოცემული სურათზე?

Q image thumb

 არაპოლარულ-კოვალენტური ბმა

7

  1. რა სახით არის გავრცელებული ბუნებაში სილიციუმის დიოქსიდი (SiO2)?

ქვიშის

8

დასრულებული გარე ელექტრონული შრე აქვს:

ინერტულ აირებს

9

რომელი ტიპის ბმებია გამოსახული სურათზე?

Q image thumb

A image thumb
10

ტიპიურ მეტალსა და არამეტალს შორის წარმოქმნება:

იონური ბმა