მჟავებიs ფორმულები Flashcards Preview

ქიმია > მჟავებიs ფორმულები > Flashcards

Flashcards in მჟავებიs ფორმულები Deck (14):
1

მარილმჟავა(ქლორწყალბადმჟავა)

HCl (ქლორიდი)

2

ფტორწყალბადმჟავა

HF

3

ბრომწყალბადმჟავა

HBr (ბრომიდი)

4

გოგირდწყალბადმჟავა

H2S (სულფიდი)

5

იოდმჟავა

HI

6

აზოტმჟავა

HNO3 (ნიტრატი)

7

გოგირდმჟავა

H2SO4 (სულფატი)

8

გოგირდოვანი მჟავა

H2SO3 (სულფიტი)

9

ნახშირმჟავა

H2CO3 (კარბონატი)

10

ქლორის მჟავა

HClO4

11

ფოსფორმჟავა

H3PO4 (ფოსფატი)

12

სილიციუმის მჟავა

H2SiO3 (სილიკატი)

13

მეტაფოსფორმჟავა

HPO3

14

აზოტოვანი მჟავა

HNO2 (ნიტრიტი)