მნიშვნელობები Flashcards Preview

ქიმია > მნიშვნელობები > Flashcards

Flashcards in მნიშვნელობები Deck (41):
1

იონური ბმა

ბმები შექმნილი მაშინ როცა ერთი ან მეტი ელექტრონი არის გადატანილი ერთი ატომიდან მეორეში

A image thumb
2

კოვალენტური ბმა

ბმები ყალიბდება მაშინ ,როცა ელექტრონები არიან გაზიარებული ატომებს შორის

A image thumb
3

მჟავები

 რთული ნივთიერებები, რომელთა მოლეკულების შემადგენლობაში შედის წყალბადატომები, ამ უკანასკნელთ მეტალის ატომებით ჩანაცვლების ან მათთან გაცვლის უნარი აქვთ.

4

ტუტე

უწოდებენ წყალში ხსნად ფუძეებს

5

ტუტე არის

არის ტუტე ლითონების ტუტემიწა ლითონების და ამონიუმის ჰიდროქსიდები. 

6

ბუფერები

ხსნარი, რომელიც შეიცავს რომელიმე სუსტი მჟავისა და მისი ხსნადი მარილის ნარევს. 

7

იონი

ატომი რომელსაც აქვს დადები ან უარყოფითი მუხტი

8

მაკრომოლეკულა

უჯრედში წარმოქმნილი ათასობით   დიდი მოლეკულები, უამრავი  პატარა მოლეკულებისგან

9

მონომერები

დაბალმოლეკულური ნივთიერებანი, რომელთა მოლეკულებსაც უნარი შესწევთ ურთიერთშორის ან სხვა ნივთიერებათა მოლეკულებთან რეაქციაში ჩაბმისა (რის შედეგადაც წარმოიქმნება პოლიმერები).

10

ნახშირწყლები

 რთული ორგანული ნაერთები, რომელთა შედგენილობაში შედის ნახშირბადის,ჟანგბადისა და წყალბადის ატომები

11

არსებობს ნახშირწყლების ორი ტიპი:

რთული და მარტივი

12

მარტივ ნახშირწყლებს ეწოდებათ

მონოსაქარიდები

13

 რთული ნახშირწყლები არის

პოლიმერები, რომლებშიცმონოსაქარიდები მონომერის როლს ასრულებენ.

14

ორი მონოსაქარიდისაგან წარმოიქმნება

დისაქარიდი

15

სამი მონოსაქარიდისგან წარმოიქმნება

ტრისაქარიდი

16

მრავალი მონოსაქარიდისაგან

პოლისაქარიდი წარმოიქმნება

17

ყველა მონოსაქარიდი არის

წყალში კარგად ხსნადი, უფერო ნივთიერება.

თითქმის ყველას აქვს ტკბილი, სასიამოვნო გემო.

18

ყველაზე გავრცელებული მონოსაქარიდებია:

გლუკოზა, ფრუქტოზა, რიბოზა და დეზოქსირიბოზა

19

მონოსაქარიდი 

მარტივი შაქრის სხვა სახელი

20

პოლისაქარიდი 

მონოსაქარიდებისაგან  შექმნილი დიდი მაკრომოლეკულები

21

ლიპიდები

დიდი და მრავალგვარი ჯგუფი ბიოლოგიური მოლეკულების რომელიც წწყალში უხსნადია, ხშირად შექმნილია კარბონებისგან და წყალბადის ატომებისგან და გამოიყენება ენერგიის შესანახად

22

ნუკლეოტიდი არის

 ქიმიური ნივთიერება, რომელიც შედგება ნუკლეოზიდისგან დაფოსფორმჟავას ერთი ან მეტი ნაშთისგან. თავის მხრივ ნუკლეოზიდი აზოტოვანი ფუძის და ერთ–ერთი 5–ატომიანი შაქრის (ანუ პენტოზის) _ რიბოზის ან დეზოქსირიბოზის ნაერთს წარმოადგენს.

23

ნუკლეინის მჟავები

მაკრომოლეკულები შეიცავენ, წყალბადს, ჟანგბადს , აზოტს ნახშირწყალბადს და ფოსფორს. ინახავენ და გადასცემს მემკვიდრეობითობას ან გენეტიკურ ინფორმაციას.

24

ცილები ან პროტეინები 

 მაღალმოლეკულური ბუნებრივი ორგანული ნაერთები, რომლებიცამინომჟავებისაგანაა აშენებული.

25

ამინო მჯავები

მოლეკულის მონომერები, რომლებიც ქმნიან პროტეინებს

26

 ენზიმები (ფერმენტები)

პროტეინები, ანუ ცილოვანი მოლეკულებიან მათი კომპლექსები, რომლებიც ცოცხალ სისტემებში ქიმიურ რეაქციებს აჩქარებს

27

აქტივაციის ენერგია

ენერგია რომელიც საჭიროა რეაქციის დასაწყებად

28

კატალიზატორი

ნივთიერება რომელიც ასწრაფეფს ქიმიური რეაქციის სისწრაფეს

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41