10. Poliposi intestinal i altres Flashcards Preview

Ciru > 10. Poliposi intestinal i altres > Flashcards

Flashcards in 10. Poliposi intestinal i altres Deck (57):
1

Normalment quina és l'edat en que es fa colonoscòpia en rectorràgies?

aprox >50a

2

Cert o fals:
fem biòpsia de tots els pòlips que s'han extret

Cert (o en la gran majoria)

3

Cada quan repetim la colonoscòpia en pòlips no anòmals a la biòpsia?

cada 5 anys

4

Quina herència tenen la majoria d'alteracions associades a PAF? Quines són l'excepció?

HAD excepte Turcot HAr i Cronkhite-Canada que no té herència

5

Quina malaltia dóna una coloració dels llavis com "leopardos"?

Peutz-Jeghers

6

Els tumors procimals a intestí prim són majoritàriament malignes o benignes?

Malignes

7

Quan donen clínica els tumors carcinoides? quina clínica és?

Quan fan metàstasi al fetge. Síndrome carcinoide

8

Quin tumor carcinoide té menys probabilitat de metàstasi?

El d'apèndit o petit (1-2cm)

9

Cert o fals:
En el tumor carcinoides el creixement és lent

Cert

10

Quins tipus són els ppals tumors retroperitonials?

Sarcomes (liposarcoma>leiomiosarcoma)

11

Nº de pòlips que defineixen poliposi intestinal?

>100

12

Tipus histològic de pòlips?

Neoplàsic, no neoplàsic, hamartomes, submucoses

13

Cert o fals:
els pòlips més freq són els submucosos

Fals: 70% adenomes i 20% submucoses hiperplàsics

14

Cert o fals:
Els pòlips SEMPRE es biòpsien

YES

15

Cert o fals:
un adenoma confinat a la mucosa (que no supera la muscular de la mucosa) és de baix grau

Fals: pot ser ADK in situ!

16

Cert o fals:
Es treuen i s'estudien tots els pòlips

Cert

17

Cert o fals:
els AINEs sí prevenció 1ària de poliposi

Fals: tot i que sembla que donen certa protecció

18

Cert o fals:
com més gran el pòlip, més freq de colonos

Fals: la norma és com més nombre de pòlips més colonos

19

Cert o fals:
si en la 2a colonoscòpia d'un adenoma surt no adenoma, repetirem la colono als 3 anys

Fals: als 5 anys. 3 anys seria si surt adenoma una altra vegada

20

Origen del carcinoma intestinal?

Adenoma

21

Tipus histològics dels adenomes?

Tubular (el més freq i millor px), tubulo-vellós, vellós (el menys freq i pitjor px)

22

Quina estructura ha d'envair ADK per sonsiderar-se infiltrant?

Submucosa

23

3 factors de progressió adenoma a carcinoma?

mida, vellós, sessil-ulcerat

24

Alteracions genètiques associades a CCR?

-gen APC (PAF)
-inestabilitat microsatèl·lits (Lynch)
-Gen MYH

25

Prevenció poliposi intetsinal?

-1ària: menys greix, sobrepès i més fibra (+/- AINEs)
- 2ària: cribatge SAF (sang femta) i colono
-3ària: control postpolipectomia

26

Cada quan fem colono en pòlips adenomes
a) tubulars
b) >2cm
c) >10cm
d) displàsia alt grau

a) 1-10 anys
b) 3-6 mesos -> 1 any
c) 1-2 anys + genètica
d) 3 anys

27

Cert o fals:
80% de pacients amb PAF faran CCR si no fem colectomia profilàctica

Fals: 100%

28

Cert o fals:
poliposi juvenil i Sd.Gardner són variants de PAF

Fals: variants de PAF són Sd-Gardner i Sd.Trucot

29

Cert o fals:
Sd Cowden i Oeutz Jaghers fan poliposi hamartomatos

Cert

30

Cert o fals:
Les neos benignes d'intetsí són ppalment distals

Cert

31

Cert o fals:
Les ppals neos benignes d'intestí són adenomes

Fals: són GIST

32

Cert o fals:
c-kit ñes patognomònic de GIST

Cert

33

Cert o fals:
GIST i lipomes poden malignitzar

Fals: GIST sí, lipomes no

34

Cert o fals:
Cromogranina A permet Dx precoç de c.carcinoide

Fals: no sempre és +, determina sd.carcinoide, que apareix quan hi ha M1 hepàtiques

35

Cert o fals:
Els carcinoides tenen bon pronòstic excepte quan fan M1

Fals: M1 poden ser tractades, tenint bon px

36

Quin és el Sd.adquirit de poliposi intestinal? i la HAr?

Sd- Cronkhite Canada. HAr es Sd.Turcot

37

Què diferencia PAF-Gardner-Turcot?

Les manifestacions extracolòniques en els Sd.

38

QUins són els ppals factors de risc en la neo d'intestí?

PAF, M.Crohn, Lynch, etc.

39

Quins són els tumors benignes i malignes de l'intestí?

Benignes: adenoma, leiomioma (GIST)
Malignes: ASK (proximal), carcinoide

40

A quina malaltia s'associen els hamartomes d'intestí prim? i els hemangiomes?

Hamartomes: Sd.Peutz-Jeghers
Hemangiomes: Sd. rendu-weber-osler

41

Quin ñes el marge que es deixa en intestí prim?

10cm

42

Quina mida diu que té més risc de malignitzar l'adenoma?

>5cm

43

Respecte als tumors carcinoides, quina és Falsa?
a) +freq a tub digestiu
b) sobretot a apèndix
c) metàstasi freq
d) Sd carcinoide quan M! hepàtiques
e) intestinals són distals

c) metàstasi freq. Només 35% dels d'intetsí prim (que no són els + freq digestius)

44

Cert o fals:
carcinoides són norlament petits, GIST grans

Cert (5cm)

45

Quin c.intestí prim es tracta amb ocreòtid? i amb imatinib?

Ocreòtid: Carcinoide quan presenta síndrome
imitinib: GIST post-IQ

46

Quin es el c-intestí prim "pilota"?

GIST

47

Cert o fals:
Els càncers intestí prim norlmalment són proximals

Cert i Fals: només els ADK són proximals, però són els més freqüents (50%). GIST, carcinoide i limfoma són més distals

48

Cert o fals:
ascites de carcinomatosi es tracten amb diuretics o paracentesi

Fals: MAI DIURÈTICS

49

Cert o fals:
carcinomatosi fa clínica rarament

Fals: SEMPRE en fa (ascites, etc)

50

Cert o fals:
pseudomixioma ovàric té més risc de disseminar que el d'apèndix

Cert

51

Cert o fals:
MAI biopsiem sarcomes retroperitonials de baix grau

Cert

52

Quin és el ppal origen de carcinomatosi?

tumors ovàrics

53

Com millorem la supervivència de la carcinomatori?

peritonectomia + QTIH en c.còlon i c.ovari

54

Quin tumor de peritoneu fa implants gelatinosos?

Pseudomixioma peritonial (en noies 45-75anys, d'ovari o apèndix)

55

Quins tumor de peritoneu es diferenien per fer distensió dolorosa o no?

Dolorosa: carcinomatosi
No dolorosa: pseudomixioma peritonial

56

Quin és el ppal càncer retroperironial?

leiosarcoma i liposarcoma (aquest més freq)

57

Dx sarcomes retroperitonials?

TC + contrast oral i endovenós (Bx si dubte o mal diferenciat)