19. Neo pàncrees Flashcards Preview

Ciru > 19. Neo pàncrees > Flashcards

Flashcards in 19. Neo pàncrees Deck (42):
1

Quin és el ppal risc de fer CPRE?

Colangitis

2

Quina localització té la colangitis en c.pancreàtic? com es tracta?

Vies biliars distals. CPRE és el ttm

3

Cert o fals:
En general, els pacients amb c.pàncrees + icterçicia obstructiva porten drenatges pal·liatius

FALS: s'intenten evitar les manipulacions

4

Quina és la tècnica ppal per realitzar biòpsies en c.pàncrees?

CRE. Si aquesta no és útil farem ecoendoscòpia

5

Quina T (TNM) tenen la majoria de pacients amb c.pàncrees?

T3

6

Respecta a la classificació TNM del c.pancreàtic, diquies la falsa:
a) És molt úril per a operar
b) Serveix de poc
c) només hi ha N1
d) És un trunyo
e) b + c + d

a) És molt útil per operar
Explicació: gairebé tots els pacients es troben en estadis avançats i la TNM no canvia gaire la conducta

7

Quina és la ppal tècnica quirúrgica pel c.pàncrees? i per l'ampuloma?

Duodenopancreatectomia cefàlica (DPC) en ambdues

8

Cert o fals:
La reconstrucciço de la DPC és en ordre anatòmic

Fals: és en ordre de risc de dehiscència

9

Cert o fals:
En la DCP es fa ressecció de l'antre pilòric

Cert i Fals: no és el més freqüent però es pot fer

10

Quin és l'ordre d'anastomosis en la DPC?
a) pancreatica-jejunal/gastrica ->biliar-jejunal -> gastro/duodeno-jejunal
b) biliar-jejunal -> gastro/duodeno-jejunal -> pancreatica-jejunal/gastrica
c) pancreatica-jejunal/gastrica -> gastro/duodeno-jejunal -> biliar-jejunal
d) gastro/duodeno-jejunal -> pancreatica-jejunal/gastrica -> biliar-jejunal
e) gastro/duodeno-jejunal -> biliar-jejunal -> pancreatica-jejunal/gastrica

a) pancreatica-jejunal/gastrica ->biliar-jejunal -> gastro/duodeno-jejunal

11

En la pancreatectomia distal, es reseca la melsa?

Es pot fer o no, es fa sobretot en casos en els que hagui de quedar isquèmica la melsa

12

Cert o fals:
La pancreatectomia total és freqüent tot i que perillosa

Fals: s'intenta evitar sempre

13

Quina és la ppal complicació de la pancreatectomia total¿

DM i hipoglucèmia (mortal)

14

Quina és la ppal complicació en la IQ pancreàtica?

Retard buidament gàstric i fístula pancreàtica

15

Cert o fals:
El tumor en panal d'abella es resseca gairebé sempre

Fals: només si hi ha clínica

16

Cert o fals:
El tumor mucinós s'opera si dóna clínica

Fals: s'opera sempre

17

Cert o Fals:
El tumor papil·lar mucinós intraductal és freq. en homes i degenera a ADK

Cert

18

Què són els tumors de Franz? benigne o maligne?

Tumors sòlid pseudopapil·lar, pancreàtics molt grans freq. en dones joves per associació a progesterona. Son benignes amb potencial maligne

19

Quin tumor neuroendocrçí té millor pronòstic, l'intestinal o el pancreàtic?

Intestinal

20

Cert o Fals:
La majoria de tumors neuroendocrins de pàncrees produeixen secrecions

Cert. Però la majoria NO fan clínica

21

Relaciona:
a) Cèl. langerhans
b) cèl. ductals
c) cèl. acinar

1. Tumor
2. Pancreatitis aguda
3. tumor neuroendocrí

a) langerhans -> 3. neuroendocrí
b) ductals -> 1. tumor
c) acinar -> 2. pancreatitis aguda

22

Cert o fals:
La supervivència del c.pàncrees no ha millorat en els últims anys

Cert

23

Cert o fals:
L'edat de c.pàncrees és en >60a

Cert

24

Cert o fals:
La pancreatitis crònica protegeix de c.pàncrees

Fals: és predisponent

25

Cert o fals:
El c.pàncrees principal és l'acinar

Fals: és el ductal

26

Cert o fals:
els c.pàncrees són ADK que envaiexen nervis i resposcten als vasos

Fals: perivasculars i perineurals

27

Cert o fals:
La majoria d'ADK pancreàtics fan ràpida metàstasi

Cert

28

Quin càncer d'aquests té pitjor pronòstic?
a) c. vesícula biliar
b) c. ampular
c) c. hepàtic
d) c. pàncrees
e) c. via biliar

d) c. pàncrees

29

On es localitzen ppalment els càncers de pàncrees?
a) cua
b) cap
c) coll
d) indiferent

b) cap

30

Quina estructura nerviosa s'envaeox i dóna dolor d'esquena en c.pàncrees?

plexe celíac

31

Qui té més sagnat digestiu fluctuant, el c.pàncrees o ampuloma?

ampuloma

32

Cert o fals:
La icterícia obstructiva no apareix fins c.pàncrees molt avançat

Fals: ràpidament

33

Cert o fals:
Els marcadors tumorals no són útils pel Dx de c.pàncrees

Cert (són de seguiment)

34

Cert o fals:
No és imprescindible el contrast en el TC per c.pàncrees

Fals

35

Cert o fals:
Les petites metàstasis de fetge en c.pàncrees constraindiquen la IQ i es veuen per TC

Fals: no es veuen per TC

36

Cert o fals:
El c.pàncrees amb contacte vascular és operable fins que envaiex el vas

Fals: és inoperable

37

Quin és el tumor pancreàtic quístic més freq en dones? per què?

a) tumor quístic mucinós: té estroma ovàric (80% dones)
b) tumor sòlid quístic pseudopapil·lar (t.Franz): es relaciona amb la Pg

38

Cert o fals:
el dx precoç NO modifica el pronòstic en c.pàcrees

Cert (el pronostic és dolent)

39

Cert o fals:
ADK de pàncrees s'associa a tabac de manera no-dosi-dependent

Fals: sí dosi-dependent

40

Cert o fals:
tant ADK p`ncrees com t.klatskin tenen freq invasió perineural però no vascular

Fals: perineural i vascular els dos

41

Cert o fals:
ADK pàncrees ductal adenoescamós té pitjor pronòstic que ADK tipus ductal muscinós

Fals: tots els tipus de ADK tenen mateix pronòstic

42

Cert o fals:
el més freq en ADK pàncrees és icterícia obstructiva + dolor + prurit

Fals: dolor no és tan freq i seria indicatiu d'irressecabilitat per invasió al plexe celíac