9. Diverticles Flashcards Preview

Ciru > 9. Diverticles > Flashcards

Flashcards in 9. Diverticles Deck (18):
1

Cert o fals:
el diverticle té totes les capes de la paret

Cert, però en la malaltia diverticular NO

2

Cert o fals:
la malaltia diverticular és més freq en còlon esquerre

Cert: sobretot sigma

3

Cert o fals:
al recte no hi trobem diverticles

Cert, no té serosa

4

Cert o fals:
les brides són causa freqüen d'estenosi a còlon

Fals: a intestí prim

5

Cert o fals:
Diverticulitis s'associa freqüentment a rectorràgia

FALS!! és més freq la infñamació i perforació

6

Quin és el factor que més intervé en el risc de patir diverticles?

Consum de fibra

7

Quines complicacions tenen els diverticles colònics?

Fístula, hemorràgia, estenosi, perforació (peritonitis)

8

En l'estructura del còlon, a quina part de la circumferència trobem els diverticles?

Al marge mesentèric de les tènies antimesentèriques

9

Cert o fals:
Es més freq que les dones presentin dolor a FID per diverticles que els homes

Cert: degut a la freq de dones amb dolicosigma

10

Com es fa el Dx de diverticulitis?

TC

11

Quin % són diverticulitis no complicades?

60-70%

12

quins són els ttm principals segons la gravetat de la diverticulitis?

Mèdic (ATB) -> drenatge -> IQ

13

Què classifica Hinchey?

Diverticulitis complicades (abscés)

14

Que és l'apendagitis?

Infecció apèndix epiploic

15

Diverticles perillosos són proximals o distals?

distals

16

Qui té més diverticles a còlon dret?

Asiàtics

17

ppal ttm hemorràgia diverticles?

colono + clip + adrenalina

18

on fistulitzen amb freq les diverticulitis?

fístula colovesical > fístula colocutània