5. Càncer gàstric Flashcards Preview

Ciru > 5. Càncer gàstric > Flashcards

Flashcards in 5. Càncer gàstric Deck (15):
1

Quin és el nom de les tècniques quirúrgiques pel càncer gàstric?

Billroth I, Billroth II, Billroth III o Y de Roux

2

Cert o Fals:
La Y de Roux implica gastrectomia total

Fals: és la única que es pot fer en gastrectomia total, però també es pot fer quan és parcial

3

Què s'anastomosa en els diferents Billroths?

I: estòmac amb duodè (termino-terminal)
II: jejú amb estómac (els sucs gàstrics es troben amb els biliars a nivell gàstric)
III-YRoux: Duodè i jejú proximal s'anastomosen distalment a la sutura gastrojejunal. Sucs digestius s'ajunten a nivell distal de l'estomac

4

Quina és la principal complicació de Billroth I i II?

Contingut biliar retorna a l'estomac i és carcinògen

5

Quin és el càncer gàstric principal?

ADK

6

Quin pacient té més risc de càncer gàstric: alt secretor àcid o baix secretor?

Baix secretor

7

Quin d'aquest és factor protector i quin de risc per càncer gàstric?
a) Vitamina C
b) Dieta rica amb sal
c) Aspirina
b) gastrectomia i gastrojejunostomia
e) Tabac

Protector: Vitaina C, Aspirina
Risc: dieta rica en sal, gastrectomia i gastrojejunostomia, tabac

8

Cert o Fals: l'ADK sempre es desenvolupa en un focus de metaplàsia intestinal

Cert

9

Cert o Fals: és freqüent trobar "early càncer" gàstric

Fals: només a Japó on es fan fibros profilàctiques

10

Quin nom rep el gangli supraclavivular esquerre?

Gangli de Virchow

11

Què és el nòdul de la gemana Ma José?

Metàstasi a vena umbilical suggestiva de carcinomatosi

12

Quina tècnica ens permet valorar la T del TNM gàstric?

Ultrasonografia endoscòpica

13

Al Taulí, tenen més interval lliure de malaltia els pacients operats de carcinoma gàstric amb una limfadenectomia D1 o D2?

D2 té més temps lliure de malaltia

14

Quina és la part negativa de fer D2 a les cirurgies per carcinoma gàstric?

Major complicacions i doncs major mortalitat que fent D1 per ser més agresives

15

Quin és el tractament dels limfomes MALT gàstrics?

Tractar a H.pylori