20. Trasplantament hepàtic i pancreàtic Flashcards Preview

Ciru > 20. Trasplantament hepàtic i pancreàtic > Flashcards

Flashcards in 20. Trasplantament hepàtic i pancreàtic Deck (21):
1

De què s'ha mort ppalment el donant de fetge?

Mort encefàlica / accident

2

Quina/es no és/sçon indicació de trasplantament hepàtic?
-cirrosi
-insuficiència aguda/fulminant
-tumor hepàtic
-malaltia metabòlica
-insuf. hep. crònica
-colangitis biliar
-colangitis esclerosant 1ària i 2ària

-Cirrosi hepàtica (només la terminal té indicació)
-Insuf. crònica (només en fase terminal)
- colangitis esclerosant 2ària (només 1ària té indicació)

3

Quin bolet pot produir insuf. hepàtica aguda?

Amanitas Phalloides

4

Cert o Fals:
L'acumulació de plom indica trasplantament hepàtic

Fals: és l'acumulació de coure (M.Wilson)

5

Cert o Fals:
La polineuropatia amiloidòtica familiar és trasplantada i el seu fetge pot ser donant

Cert, tot i que a pacients amb baixa esperança de vida (abans de que desenvolupin polineuropatia)

6

Cert o Fals:
L'edat és una contraindicació del trasplantament hepàtic

cert

7

Cert o Fals:
Les metàstasis hepàtiques són indicació de trasplantament

Fals: excepte en tumors neuroendocrins concrets

8

Cert o Fals:
Les cirròtics terminals presenten distensió abdomina + hepatomegàlia

Fals: no tenen hepatomegàlia sinó tot el contrari

9

Cert o Fals:
els donants de fetge vius ja noexisteixen

Fals: existeixen sobretot de fetge esquerre per infants

10

Què té en compte el MELS?
a) Transaminases
b) Bilirrubina
c) Albúmina
d) Coagulació (INR)
e) Creatinina

b) Bilirrubina
d) Coagulació (INR)
e) Creatinina
Tots ells indiquen insuficiència hepatorenal

11

Quin valor de MELD indica trasplantament hepàtic?

>15

12

Quina edat contraindica el trasplantament hepàtic?

>67 anys

13

Quin donant NO pot donar el fetge?
a) càncer còlon curat fa 4 anys
b) 68 anys
c) VHC +
d) Esteatosi hepàtica
e) Tots ells

e) Tots ells

14

Temperatura conservació fetge a trasplantar?

4ºC

15

Ordre anastomosis del trasplantament hepàtic?

1. Cavo-cava
2. Porto-porta
3. Arterial
4. Biliar

16

Cert o Fals:
La immunosupressió es fa amb 2 fàrmacs

Fals: la inducciço és 2 fàrmacs però manteniment amb 1

17

ppals fàrmacs immunosupresors?

Cortocoides, azatioprina, ciclosporina, tacrolimus i mofetilmicofenolat (entre d'altres)

18

Cert o Fals:
És essencial tenir bilis per donar cortis

Fals: és essenciar per donar ciclosporina

19

Cert o Fals:
El rebuig crònic no te ttm

Cert: s'ha de retrasplantar

20

Cert o Fals:
el trasplantament de pàncrees NO es fa per regular metabolisme CH - Insulina

cert

21

Cert o Fals:
El trasplantament de pàncrees NO es fa mai sol

Cert: es fa +RENAL (+duodè)
(excepte en ja trasplantats de ronyó o casos molt concrets)