Äldrepsykiatri Flashcards Preview

Psykiatri > Äldrepsykiatri > Flashcards

Flashcards in Äldrepsykiatri Deck (56):
0

Kan idiopatisk konfusion uppstå?

Nej, alltid orsakad av somatisk grund.

1

Vilka kriterier krävs för att ställa diagnosen konfusion?

Medvetandestörning med minskad förmåga att fokusera, skifta uppmärksamhet
Kognitiva förändringar ej förklarade av demens
Störning utvecklas under kort tid, fluktuerar under dygnet.
Finns hållpunkter för somatisk grund

2

Vilka tillstånd måste uteslutas för att ställa diagnosen demens?

Cerebrovaskulär sjd
Parkinson
Huntington
Subduralhematom
Normaltryckshydrocefalus
Hjärntumör

3

Vilka symtom måste förekomma för diagnosen demens?

Försämrat minne
Minst ett:
Afasi, apraxi, agnosi, nedsatt exekutiv förmåga
Dessa orsakar betydande funktionstillbakagång

4

Vad innebär afasi?

Språkstörning

5

Vad innebär apraxi?

Nedsatt motorisk förmåga trots intakta motoriska funktioner.

6

Vad innebär agnosi?

Kan ej identifiera föremål trots intakta sensoriska funktioner.

7

Utredning av demens?

Anamnes - pat o anhöriga
Psykiatrisk, neurologisk o somatisk status
Minnestestning - mmt
Radiologi - rtg pulm, CT, MR, spect
Lab - Hb, elektrolyter, B12, infektionsserologi
EEG - om låg grundaktivitet
LP

8

Klassiska sym alzheimers?

Ffa nedsatt minne
Språkstörning
Nedsatt spatial förmåga - ffa temperoparietal dominans

9

Vilka symtom ingår i alzheimer stadium ett?

Långsam utveckling m trötthet
Konc svårigheter
Sviktande minne
Dysfasi
Försämrad orienteringsförmåga
Ängslan, rastlöshet

10

Vilka sym ingår i alzheimer stadium II?

Försämrat när- o fjärrminne
Desorientering, dysfasi, dysgnosi, dyspraxi
Relativt bevarad personlighet o social fasad
Ångest, rastlöshet

11

Vilka sym ingår i alzheimer stadium III?

Stort omvårdnadsbehov, passivitet
Stel motorik, lutande kroppshållning, myoklonier
Logokloni
Inkontinens

12

Farmakologisk beh av alzheimer?

Lkm som ökar halten acetylkolin.
Biv - GI sym, salivering,

13

Typer av vaskulär demens?

Multiinfarkt demens - multipla kortikala o subkortikala infarkter med arteriosklertotisk genes. Amnesi, dysfasi, dysartri
Strategiska infarkter - ofta subkortikala avgränsade
Småkärlssjd m demens - lakunära infarkter subkortikalt m hypertensiv/arteriosklertotisk genes
Ischemisk-hypoxisk demens - gränszonsibfarkter
Hemorraghisk demens - subduralblödning, subarak, cerebralt hematom

14

Sym frontotemporallobsdemens?

Förändrad personlighet - nedsatt sjdinsikt, hämning, apati, mental rigiditet.
Okoncentration/impulsivitet
Ångest, depression, vanföreställningar, avtrubbning, bristande spontanitet
Expressiv språkstörning, ekolali, mutism, stereotypa fraser

15

Sym normaltryckshydrocephalus?

Långsamt utvecklad demens
Gångrubbning
Urininkontinens

16

Orsaker till normaltryckshydrocephalus?

Idiopatisk
Subarak
Trauma
Meningit
Akveduktstenos

17

Dia normaltryckshydrocephalus?

CT
Lumbalt infusionstest

18

Beh normaltryckshydrocephalus?

Shunt

19

Vad innebär transitorisk global amnesi?

Tillfällig dysfunktion, < 24h, i centra som medvetandegöra vårt förflutna.
Kan utlösas av mindre psykiskt trauma ex und i vården. Idiopatiskt.

20

Handläggning tga?

Inläggning o CT.
Spontan förbättring dagen efter.
Diff dia - partiellt ep anfall.

21

Patogenes vid alzheimers sjd?

Förekomst av degenerativa plack som orsakas av en inlagring av proteinet beta amyloid neuron.

22

Initiala sym vid olika demenssjd?

Alzheimer - minnesstörningar
Lewy body demens - synhallucinationer
Frontallobsdemens - personlighetsförändringar
Vaskulär - exekutiva störningar, dvs nedsatt initiativförmåga, svårt att planera, minskad simultankapacitet

23

Hur skiljer sig Parkinson från lewy body demens?

Mkt lite. Vid Parkinson kan demenssym uppstå tidigast ett åt efter symtomdebut av extrapyramidala karaktär. Vid lewy body demens kan dessa symtombilden uppstå simultant.

24

Hur ser labsvaret av spinalvätska ut vid alzheimer?

Ökning av tau o fosfo-tau.
Sänkt beta amyloid

25

Finns någon specifik beh av frontotemporallobsdemens?

Nej

26

Basal medicinsk utredning vid misstanke om demens?

Anamnes
Status inkl neurologi
Ortostatism BT mätning
Mmt, klocktest
EKG
Radiologi - CT hjärna - degenerativ sjd, vaskulära skador
Lab - Basprover, TSH, homocystein

27

Hur kan man lvergripande dela in demens?

Lätt - hjälp m komplicerade situationer
Måttlig - hjälp med vissa adl
Svår - hjälp m allt

28

Vad är synonymt till konfusion?

Akut förvirring
Delirium

29

Centrala konfusionssymtom?

Bristande uppmärksamhet o nedsatt konc förmåga
Feltolkningar av sinnesintryck
Fragmenterat tänkande
Psykomotorisk hypo- lr hyperaktivitet

30

Orsaker till konfusion som måste uteslutas?

Hjärnskada lr akut hjärnpåverkan
Lkm
Somatisk sjd
Psykoserna faktorer lr miljöfaktorer

31

Vilka två lkm kan användas symtomlindrande vid demenssjd?

Kolinesterashämmare
Memantin

32

Vid vilka två demenssjd finns stor brist på ACh?

Alzheimers
Vaskulär demens

33

Vilka kolinesterashämmare används vid demens?

Donepezil
Galantamin
Rivastigmin

34

Indikation för kolinesterashämmare?

Alzheimer - bara symtomatisk, ingen effekt på sjukdomsförlopp
Även vaskulär demens, idiopatisk Parkinson, lewy body demens.

35

Hur utvärderar man effekten av kolinesterashämmare?

Utvärdering 3-6 mån efter uppnådd maxdos.
- anhörigintervju
- pat uppfattning
Mmt

36

På vad har acetylkolinesterashämmar ffa effekt?

Exekutiva förmågor - uppmärksamhet, konc,

37

Hur verkar memantin? Indikation? Biv?

Stabilisera glutamataktivitetn i nmda rec.
Inadekvat effekt av acetylkolinesterashämmar vid alzheimer
Konfusionstendens

38

Beh av depression vid demens? Vilka lkm ska ej ges?

Ssri - sertralin. Snri - mirtazapin
Ej tricyklika pga risk för konfusion. Ej paroxetin, fluoxetin kan ge interaktionsproblematik

39

Hur beh psykotiska sym vid lewy body demens?

Acetylkolinesterashämmar

40

Vilka lkm kan ge konfusion?

Antikolinergika - skopalamin
Bensodiazepiner - diazepam
Antihistaminer
Glukokortikoider
Antiepileptika

41

Hur många tog livet av sig 2010?

Ca 1500, ffa män, ffa äldre.

42

Diagnostiska kriterier för konfusion?

Störningar av uppmärksamhet - fokusera, lätt distraherbar
Snabb uppkomst som fluktuerar över dygnet - bättre på dagen
Kognitiva förändringar - minne, desorientering, språkstörning
Ej förklaras av nedsatt vakenhet lr neurokognitiv sjd
Hållpunkter för somatik

43

Riskfaktorer för konfusion?

Tidigare strukturella hjärnskador
Multisjd
Tidigare episoder
Polyfarmaci
Beroende - alkohol, tabletter
Social isolering
Syn- o hörselnedsättning

44

Utlösande faktorer vid konfusion?

Inf - UVI, pneumoni
Trauma - op, olycka
Hjärt- kärlsjd
Dålig nutrition
Förstoppning, urinretention
Nytt lkm - tramadol ger också urinretention o förstoppning

45

Vilka sjd går med hypotension?

Alzheimer, Parkinson
Alltid värt att omvärdera blodtrycksmedicin vid utveckling av demenssjd?
Ortostatism kan förvärra demens lr ge konfusion.

46

Beh av konfusion?

Åtgärda utlösande faktor
Lugn miljö - upplyst, samma personal
Beh sym agitation - haldol, risperidon
Ångest - oxazepam. Ej stesolid. Lång halvtid ger ansamling
Sömnstörning - zopiklon, zolpidem

47

Vilken del av hjärnan är mest känslig för ateroskleros?

Frontalloben. Växte fram sist varför den har mindre antal kollateraler.

48

Hur definieras demens?

Minnesnedsättning - kommer försvinna då vissa tillstånd går utan påverkan på minne.
Försämring av andra kognitiva funktioner
Klar sänkning från tidigare funktionsnivå
Nedsättning av emotionell, kontroll, motivation, socialt beteende
Minst 6 mån.

49

Vad innebär kognitiv svikt?

Nedsatt kognition/tankeförmåga
Minne, språk, rumsuppfattning, varseblivning, praktisk förmåga
Innebär en sänkning från tidigare nivå.

50

Vanligaste orsaken till kognitiv svikt?

Urinretention
Urinstämma

51

Lika lkm kan utlösa depression?

Betablockad
Ca antagonister
Nsaid
Kortikosteroider
Neuroleptika

52

Vilka symtom kan förekomma både vid demens o depression?

Apati
Energilöshet
Nedsatt emotionellt engagemang
Förlångsamning
Nedsatt mimik
Viktnedgång/aptitförlust
Språkfattigdom

53

Vilka sym förekommer i stort bara vid depression men ej vid demens?

Sänkt grundstämning
Känsla av hopplöshet
Skuldkänslor
Livsleda
Självförringande

54

Ligtcförekommande sym vid subkortikala skador?

Likgiltighet
Nedsatt emotionellt engagemang
Nedsatt initiativ
Emotionell instabilitet
Kan tolkas som pseudodepression

55

När ska man misstänka att en depression egentligen beror på demens?

Svarar ej på beh
Vaskulära riskfaktorer
Apati, dysexekuvitet
Nedsatt resultat på kognitiva tester