ECT Flashcards Preview

Psykiatri > ECT > Flashcards

Flashcards in ECT Deck (12):
0

När kan man använda ECT?

Depression - hämnings
Depression m psykos

1

Problem m ECT?

Mkt återfall om ingen Underhållsbeh ges i form av vidare ECT, lkm.

2

Indikationer ECT?

Depression m psykotiska sym, suicidrisk, mat/dryck-vägran - ffa
Melankolisk depression
Mani
Cykloid psykos
Post partumpsykos
Terapirefraktör depression
Katotini
Mb Parkinson
Malignt neuroleptikasyndrom

3

Kontraindikationer ECT?

Tillstånd där blodtrycksstegring ska undvikas - hjärtinfarkt, stroke, förhöjt knyrakraniellt tryck, aneurysm.

4

Lkm som ges innan?

Sänka kramptröskel - benso, antiepileptika
Ev korrigera m antidepressiva - inte för högt litium
Inför beh ges tiopental som narkos o rocuronium som muskelrelaxantia.

5

Varför är unilateral placering bra?

Mindre påverkan på semantiskt minne
Kräver dock fler beh.

6

Pos med bilateral placering?

Kräver färre beh.
Mer effekt på minne.

7

Hur ställer man i ECT?

Minsta möjliga för att ge krampanfall.
Pulserade
Frekvens
Duration
Strömstyrka

8

Behandlingsserie ECT?

Indexserie - pat ska gå i remission 6-12 beh. 2-3 ggr/v
Uppföljningsbeh - förebygga recidiv. Görs 6-12 mån efter indexserien. 1-4/mån
Underhållsbeh - 1-4 beh i kvartalet. Särskilda pat där inget annat fungerar.

9

Biverkningar ECT?

Narkos - illamående, muskelvärk, konfusion
Stimulering - övergående kognitiv påverkan, ffa amnesi,ffa 1-3 dgr.
Konvulsivisk aktivitet - muskelvärk, hv, tandskador, postiktal konfusion

10

Hur utvärderas det inducerade anfallet?

EEG
Puls
BT
Krampens förlopp - ska uppnå generaliserat anfall.

11

Fördelar o nackdelar tms jmf ECT?

För - pat är vaken, ok effekt, ingen minnesstörning
Nack - moderat effekt,