Psykoterapi Flashcards Preview

Psykiatri > Psykoterapi > Flashcards

Flashcards in Psykoterapi Deck (30):
0

Vilka typer av psykoterapi finns?

Psykoanalys - Freud, fri association, konflikter mellan moral o jaget.
Kbt - tankar, känslor, handlingar i olika situationerm
Psykodynamisk terapi - försvarsmekanismer,
Systemisk familjeterapi
Dialektisk beteendeterapi - team-arbete, mindfullness, kbt

1

Hur beh psykossjd?

Psykosocial rehab
Act - uppsöka problem i samhället
Case management - stödperson
Social träning
Kbt kring vanföreställningar

2

Hur beh depression?

Tillgång till olika terapiformer
Avgörs av sjukhistoria o symtom
Pat resurser o motivation
Samsjuklighet
Andra psykiatriska sjd

3

Bh av lindrig depression?

Stödjande samtal - kbt, ipt.

4

Beh av medelsvår depression?

Stödjande samtal plus lkm

5

Beh av emotionellt instabil personlighetsstörning?

Dbt - dialektisk
Mbt - mentaliserings

6

Beskriv kort kbt?

Man påverkar sambanden mellan tanke, känsla o handling. Hur dessa kan kan förändras för att minska lidande o lösa problem.

7

Vad har man infört inom psykoterapin senast, ex inom kbt lr dbt?

Österländsk filosofie - meditation, mindfullness etc.

8

Vad innebär förhållningssättet inom kbt?

Möte på lika villkor. Ingen sätter sig över den andre. Båda är experter - pat på sitt liv, terapeut på kbt ex. Båda bör inte en icke vetande position.

9

Vilka tillstånd beh m kbt?

Enkel fobi - en session
Paniksyndrom - 1-5 sessioner
Social fobi, depression - 6-20
Personlighetsstörningar - 10-50

10

Hur många med enkel fobi hjälps av en en-sessionsbeh?

95%

11

I vilka former finns kbt?

Självhjälpsböcker
Internetbaserade
Gruppterapi
Individuell terapi

12

För vilka diagnoser finns evident för att kbt fungerar?

Lindrig till måttlig depression
Ångestsyndrom - paniksyndrom, social fobi, ocd, ptsd, GAD.

13

Vad bör finns i in remiss för kbt?

Utlösande faktor, påverkan i vardagen - viktigast
Finns samsjuklighet
Är patienten motiverad, informerad om kbt
Har patienten testat kbt tidigare? Tyckt km det?

14

Nämn tre skattningsskalor för depression.

Bdi - Beck depression inventory
Bai - Beck anxiety inventory
MADRS

15

Hur går kbt beh till?

Förstå - introduktionsfas, analyseras, målsättning. Terapeut samlar info o försöker förstå, pat måste dela med sig för att öka sannolikhet för att det lyckas.
Förändra - tankemönster. Via samtal o/lr exponering
Befästa - öva hemma, plan om bakslag

16

Hur påverkar man beteendet vid kbt?

Man lär sig genom imitation - modellinlärning.
När man lyckas - belöning, pos förstärkning
Man tar bort något obehagligt - neg förstärkning
Utsläckning - man trappar ut ett beteende, stegvis pos förstärkning

17

Vad innebär tanketriangeln som man kan försöka identifiera vid kbt?

Pat syn på sig själv, omvärlden o framtiden i förhållande till olika situationer.

18

Vad är syftet m kbt?

Tekniker som går ut på att ifrågasätta o förändra negativa tankemönster.
Syftet är att ta fram alternativa o funktionella tankemönster.

19

Skiljer sig effekten av beh av mild till måttlig depression mellan kbt o lkm?

Nej, samma resultat avseende remission efter tre månader.
Ja, kbt har en bättre långtidseffekt. Mindre återfall ett år efter avslutad beh.

20

När bör man använda psykoterapi?

Då en person blivit sjuk pga stressoren o/lr hereditära faktorer. Man identifierar stressoren, såväl inre som yttre, och hanterar dessa. Pat får genom ökad kunskap om sig själv verktyg att hantera sina psykiska problem.

21

Vanligaste formen av psykoterapi? Andra former?

Individualterapi - vanligast
Parterapi, familjeterapi, gruppterapi.

22

Vad innebär beteendeterapi?

Lära in ett nytt, aktivt sätt att förhålla sig till sina stressoren genom exponering o positivt förstärkning. Fokuserar ej på hur beteendet uppkommit utan på att förändra beteendet.

23

Vad innebär interpersonell terapi?

Fokus på hur man handhar, upplever mellanmänskliga relationer och deras betydelse för hälsa.
Utvecklades specifikt för depression.

24

Vad innebär dbt?

Fokus på personer m personlighetsstörning (borderline) o/lr som är självmordsbenägna.
Pat lär sig att hantera starka känslor
Använder beteendeändrande tekniker som lärs i grupp.
Pat kan alltid ringa sin terapeut när det krisar.

25

Vilka psykoterapier fungerar vid lindrig/måttlig depression?

Kbt, interpersonell terapi, psykodynamisk korttidsterapi.

26

Vilken psykoterapi fungerar vid ångestsyndrom?

Kbt
Kbt m exposition.

27

Vilken psykoterapi har generellt mest/minst effekt?

Interpersonell terapi mest effekt
Stödperson minst effekt.

28

Vilka effekter får man av psykoterapi jmf m ingen beh?

Minskning av sym
Pat uppfyller ej längre alla diagnoskriterier
Bättre social funktion

29

Fungerar psykoterapi vid svår depression?

Fungerar lika bra som ssri efter 16 v beh.